Планиране на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


Планирането на разходите за персонала е "гранична" област между планирането на човешките ресурси и финансовото планиране. Основната цел на тази дейност е да определи оптималния размер на разходите за персонал, който може да си позволи организацията през плановия период, като се гарантира, че ще бъдат осигурени необходимите човешки ресурси, от една страна, и от друга - очакваните финансови резултати от дейността на организацията.

Съставянето на надеждни прогнози (планове) за възнагражденията в организациите е невъзможно без информация за състоянието и тенденциите в развитието на трудовия пазар и онези професионално-регионални негови сегменти, от които организацията си осигурява персонал. За това проучванията на пазарните нива на разходите за труд (персонал) е от ключово значение при подготовката на плановете като първи етап от процеса на планиране на разходите за персонала .

Проучванията на пазарните нива на разходите за труд, включително на възнагражденията, което е необходимо за съставянето и изпълнението на плановете (бюдетите), предполага извършването на редица основни дейности:
1) Определяне на длъжностите,за които се прави проучването
2) Дефиниране на ключови характеристики на избраните длъжности - умения, отговорности,усилия,работни условия
3) Определяне районите ( и браншовете), в които ще се извършва проучването
4) Определянето на показателите за разходи за труд (персонал) - основни заплати, допълнителни възнагржения,допълнителни изгоди и др.
5) Определяне на източниците и начините за събиране и обработка на данни (официални статистически данни; проучвания на възнагражденията, извършвани от специализирани в тази дейност компании; проучвания,организирани от работодателски съюзи; специализирани страници в интернет за проучвания на разходите за труд или възнагражденията и за посредничество между работодатели и търсещи работа; провеждане на интервюта с кандидати за работа; неформални контакти с други работодатели,приятели и познати,работещи при други работодатели )
6) Събиране и обработка на данни
7) Анализ на данните и изготвяне на констатации и препоръки

Втори етап на планирането - изготвяне на плановете ( бюджетите) за разходите за персонал,, предполага поне три основни дейности:
- Изготвяне на проект
- Съгласуване на проекта
- Одобряване на проекта

Изготвянето на проект на план(бюджет)за разходите за персонал се базира на извършените дейности в етапа на подготовка.Но преди да се премине към изготвянето на самия проект, се определят:
- Формата и структурата на плана
- Методите, които ще бъдат използвани (глобални , аналитични)
- Екипът, който ще го изготви
- Сроковете (графика) за изготвянето му

При изготвяне на проекта на план (бюджет) за персонала особено значение има разпределението на ролите и отговорностите между различните участници в процеса.
Те имат съществено значение и при съгласуването на изготвения план (бюджет) с другите планове (производство, продажби, приходи, разходи, печалба, инвестиции) като целта е да се съгласуват (оптимизират) различните гледни точки.

Процедурата за одобряване на плана (бюджета) зависи в най-голяма степен от формата за управление на организацията, но във всички случаи това се прави от висшето ръководство, което носи отговорност за цялостната дейност, състоянието и развитието на организацията.

Наблюдението на изпълнението на одобрения план (бюджет) за разходите за персонала често се приема за елемент на контрола (контролната функция на управлнието). Но изпълнението на плана за разходите за персонала изисква наблюдение на процеси и събития извън организацията (това,разбира се, е валидно и за други планове), както и реакциите на персонала.

Наблюдението на изпълнението на плановете (бюджетите) за вънагражденията на персонала е дейност, свързана със:
- определяне на показатели за наблюдение и източници на информация за съответните показатели, които най-често са: показатели за извършените разходи з аперсонала;показатели за пеакциите на персонала, свързани с възнаграженията; показатели за състоянието и промените на средата - трудовия пазар, индекса на потебителските цени, държавните регулации и т.н.
- събиране и обработка на информация за равнището и динамиката на избраните показатели
- анализ на избраната информация и евентуални препоръки за коригиращи действия

Измененията на одобрените планове (бюджети) за разходите за персонала обикновено се налагат по две групи причини:
- вътрешни - промени в дейността и структурата на организацията, негативни реакции на персонала и др.
- Външни - промени в търсенето и предлагането на стоките, които продава организацията, промени в интензивността на конкуренцията, резки промени в състоянието на търсенето и др.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.