Планиране на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


"Планиране на човешките ресурси"
1. Същност и обхват на планирането на човешките ресурси

Планирането на човешките ресурси в организацията представлява процес на разработване прогноза за необходимите човешки ресурси в бъдещ период от време, въз основа на целите за развитие на организацията, определяне на начините (включително конкретни планове за действия) за тяхното осигуряване, както и наблюдение, оценка и коригиращи действия в процеса на изпълнение на планираните действия.

Видовете планове за човешките ресурси могат да се класифицират по различни начини, но най-важно значение има разграничаването им според времевия обхват:

-краткосрочни (оперативни) планове- обикновено се разработват за период от една година, като най-често това е финансовата година, определна в данъчното законодателство на съответната държава. Годичните планове в преобладаващата част от случаите са и най-подробни, тъй като са свързани с оперативната дейност на организацията.

-средносрочни планове - обикновено се разработват за период от 3 години; те също са подробни

-дългосрочни планове - обхващат период,по-голям от 3 години; изготвят се по ограничен брой показатели - например обща численост на персонала, общ размер на разходите за персонала и т.н.; те са типични за организации,финансиращи големи инвестиционни проекти.

Съдържателния обхват на планирането на човешките ресурси включва най-често следните дейности:
- Прогнозиране на потребностите от персонала (търсене на труд)
- Прогнозиране на отлива и наличния персонал (предлагане на труд)
- Балансиране на потребностите и наличния персонал (търсене и предлагане на труд)
- Конкретни планове за действия
- План(бюджет)за разходите на персонала

2. Планиране на потребностите от персонал
Планиране на потребностите от персонал в организациите включва няколко основни дейности (процеси):
1) преглед на целите за развитие на организацията през плановия период
2)избор на методи за определяне (прогнозиране) на потребностите от персонал
3)определяне на формата на прогнозата за потребностите от персонал
4)изготвяне на предварителен вариант на прогноза за потребностите от персонал по определнения формат
5)съгласуване на изготвения предварителен вариант на прогноза за потребностите от персонал
6)изготвяне и приемане на окончателен вариант на прогноза за потребностите от персонал по определения формат

1) Планирането на потребностите от персонал(търсенето на труд) на организацията за плановия период се основава преди всичко на целите за развитие - обем продажби, производство, инвестиции и т.н. Но тези цели до голяма степен зависят от вида на организацията и по-точно - от основната цел, поради която е съзададена самата организация. По този критерий организациите могат да бъдат разбделени на три големи групи:
- организации, създадени с цел печалба
- организации от публичния сектор
- неправителствени организации с идеална цел

2) Конкретните методи за прогнозиране числеността на необходимия персонал през плановия период, които най-честосе използват са:
- изчисляване на потребностите от персонал въз основа на прогнозирания обем на работата, стандарти за производителност( за време или за изработка) и ефективен фонд работно време
- изчисляване на потребностите от персонал въз основа на прогноза за обема на работата (обекти, които ще бъдат обслужвани) и стандарти за обслужване
- изчисляване на потребностите от персонал въз основа на прогноза за обема на работата (обекти, които ще бъдат обслужвани) и стандарти за численост
- глобални (неаналитични) методи, при които числеността на персонала се изчислява като функция от един или малко на брой показатели
- експертно (управленско) решение

Много по сложен е проблемът за определяне нивото на компетентностите на персонала, които ще бъдат необходими на организацията през плановия период.

Методите, които се използват за прогнозиране нивото на компетентностите са:

- предварително разработени рамки на компетентностите за основните видове длъжности в организацията

- описания на изискванията към изпълнителите на съответните длъжности, определени в длъжностни характеристики, в длъжностни профили или други вътрешни документи

- експертно (управленско) решение
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.