Планиране и прогнозиране във фирма


Категория на документа: Икономика
ДОКЛАД
НА ТЕМА
"Планиране и прогнозиране в Лорка EООД"

Изготвил: Станислав Георгиев 26гр. ИС фак№ 1500
ЛОРКА.ЕООД е иновационна фрима с нестандартен подход към производството на строителни продукти. Малкото гъвкаво производство позволява постигането изискванията от потребителя за цена и качество, които търси.Натрупания 15 годишен опит, дава възможност със суровините на модерната европейска и американска строителна химия да се разрешават проблемите на клиентската маса на 100 %.Консултантска дейност винаги предхожда решаването на проблема, а изпълнителен екип се включва за всички довършителни работи в строителството.Фирмата разчита на ползотворния feedback който идва от клиентите, както и бъз маркетинга, който осъществяват.
Цел на организацията е да произведе продукт, който клиента иска на цена която го удовлетворява, съчетано с качество, постоянство и професионализъм.
Като всяка друга организация Лорка ЕООД също планира своето производство и прогнозира, количествата за бъдещи отчетни периоди. В Лорка се наблюдава строга сезонност на реазлизацията на продукция, като през зимните месеци, производствените мощности значително намаляват. Основно пред месеците декември, януари, и февруари, се поджържат количества продукция и суровини с цел запазване на асортимента. През пролетните, летните и есените месеци се увеличава количеството на поръчаните суровини, и на лице виждаме увеличение на реализираната продукция.
Какво да се произвежда? Колко да се произвежда? Кога да се произвежда?
Основната цел на планирането на производство е да се разработи производствена програма, която да обхваща планиране на продукцията за производство, експлоатацията на оборудването, свързване на производството с пласмента, използването на материалите, работната сила, разходите и печалбата т.е. взаимодействието между използваните производствени мощности.
Чрез съобразяване с пазарната конюнктура отоваряме на първия от поставените въпроси, а именно Какво да се произвежда?
Фирмата подръжа минмални запаси от готова продукция, и работи предимно по поръчки. Количеството на суровините се регулира спрямо реализираната продукция за съответния отчетен период (един месец).
Колко да се произвежда?
Е въпрос на който фирмата отговаря възоснова на пазарното търсене или колкото(се търси) - толкова(се произвежда). Единствената разлика в определяне на количествата произведена продукция е когато ЛОРКА e поела обект с изпълнение, където предварително е нужно да се планира количеството продукция за издаване на обекта.
Кога да се произвежда?
ЛОРКА следва следната стратегия в производството малко обемните поръчки се изработват до 30 мин. След пускане на поръчката,а големите поръчки се подготвят по времеви план и се работят по определен график.
Като малко производство ЛОРКА има възможността да наблегне на развитието на нови продукти през месеците в които пазарното търсене към строителните продукти намалее.
Един от методите с които можем да прогнозираме сравнително стабилните отчетни периоди във фирмате е математико - статистически:
Методът се използва за кратки периоди(до една година)
Прогнозиране на производството на бъдещ отчетен период
ЛОРКА "ЕООД" (данни към 31.09.2013г)
МЕСЕЦ
У(хил.лв)
Х
Y.X
X.X
МАРТ
12
-3
-36
9
АПРИЛ
18
-2
-36
4
МАЙ
25
-1
-25
1
ЮНИ
18
0
0
0
ЮЛИ
20
1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и прогнозиране във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.