Планиране и прогнозиране


Категория на документа: Икономика


*Изборът на алтернатива за постигане на целите е сложен процес, коййто реминава през няколко фази:
-определяне на критериите за избор на алтернатива
-опр.на алтернативите- трябва да се определят осн.алт и да се направи съпоставка между тях за по-лесно сравнение
-анализ и оценка на стратегическите алт- трябвада се опр. необходимите ресурси, резултати, риск и др
За да се приложи стратегията се разработват страт.планове или програми ; тактически и оперативни планове, разработени в съответствие със страт.планове и ги доразвиват.

11. Методът на Бостънската консултантска група
БКГ се отнася за класическите методи на страт.анализ- конкурентност и ЖЦК. Методът на БКГ се прилага на 2равнища: дейността на фирмата като цяло и отделни дейности на фирмата
*Анализ на конкурентността
Според БКГ фирмата е конкурентна, когато нивата на разходите и за производство и реализация на дадена стока са по-ниски от тези на другите фирми. Това може да се изрази чрез крива на опита.
БКГ приема, че пазарния дял е основен за определяне на конкурентноспособността на фирмата→ голям паз.дял- голяма печалба
*Анализ на портфейл
Израява де чрез матрицата "растеж на продажбите- пазарен дял". Така се формират 4 клетки, които разделят продуктите на звезди, дойни крави, дилеми и кучета

4те групи продукти могат да се разглеждат също като фази на ЖЦП: дилеми-въвеждане, звезди- растеж, дойни крави- зрялост, кучета- спад

12.Матрица на пазарната привлекателност- конкурентна позиция
Тази матрица е разработена по логика като матрицата на БКГ, но се използва привлекателност на пазара и конк.позиция. и двете измервания са на 3равнища: високо, средно и ниско.
При оценка се използва мултифакторен подход- използва се повече от един показател, които се подбират дпрямо фирмата.
*Матрица на жизнения цикъл
Тя съдържа конкурентна позиция и привлекателност на пазара. Те се определят чрез комплексен анализ- количествени и качествени показатели.
Тук конкурентността има 5равнища- доминираща, силна, слаба, благоприятна, защитима. Този подход осиг.по надеждна оценка от подхода на БКГ.
Анализът на конкурентната позиция е в 3осн.сфери: доставка на ресурси, трансформация на ресурси в готова продукция.

13.Отраслов анализ
Конкуренцията е основен фактор, който определя печалбата в даден отрасъл. Според портър 5сили определят конкуренцията: съществуващи конкуренти, новонавлизащи конк, конк предлагажи заместващи продукти, клиенти, доставчици.
-съществуващи конкуренти- стремят се да запазят или подобрят позициите си
-новонавлизащите конк. увеличават обема на предлаганата продукция и искат опр.пназарен дял и така конкуренцията в даден отрасъл се засилва. Как ще повлияят новите конкуренти зависи от: труден достъп до каналите за реализация, диференциация на продукта, икономия от мащаба на производството и др.
-продуктите заместители се конкурират с вече предлагани продукти на пазара.дали те са конкуренция зависи от качеството- цена, сходството между заместващите и заместваните продукти и др.
*Анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите
SWOT анализът е най-разпространения анализ днес. Той ни дава възможност ясно да очертаем силните и слабите страни, заплахите, възможностите и да се систематизира получения резултат. SWOT анализът може да осигури инф.за съставяне на проекти, разработване на стратегии.
Важно значение имат разкритите възможности на фирмата: поява на допълнителни групи клиенти или сегменти, ориентация към нова продукция, подобряване на качеството на продуктите, нови технологии.
Заплахите открити на време също са ключови.
Силните страни показват в какво фирмата е по-добра от конкуренцията, а слабите- фирмата е в по- неблагоприятна позиция от конкурентите.

14.Видове стратегии
Има различни класификации на филмените стратегии според фирмените цели, функции, подразделеня:
-общофирмени старетгии - те обхващат развитието на фирмата като цяло чрец радздпределение на ресурсите, за да се постигнат фирмените цели.
-функционални- основни функции на фирмата
-стратегии с териториална насоченост
-офазивни- разширяване на позициите на фирмата
-дефазивни- отбранителни
*Стратегически разтеж
Прилагат го фирми, които си поставят за цел постиганве на по-вмисоки темпове на развитие от предходния период или за самия отрасъл. Тези фирми са динамично развиващи се.
*статегия ликвидация на фирма- прилага се за да се защитят собствениците при конкуренция или наличие на кредити. Ликвидацията се извършва по регламентирана процедура.
*стратегия съкращение
прилага се от фирми, които очакват трудности в развитието си или искат да подобрят ефективността си.
Фирмата си определя зели, окиот са по-ниски от постиженията в предходния период.
Чрез приложенвието на тази стратегия може да се доведе до закримане на отделни дайности и поделения на фирмата, за да се избегнат загуби.
*стратигии, основаващи се на пазарната сегментация.
Фирмата трябва да избере целеви пазар и клиенти да своите стоки и услуги. Това става чрез прилагане на два подхода:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и прогнозиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.