Планиране и прогнозиране


Категория на документа: Икономика


*Разпределяне на компетенциите в плановата дейност
Възможни са различни варианти на разпределяне на дейността:
-специалисти от звеното по планиране разработват проекти на фирмения план. Предимствата са,че специалистите познават добре общото състояние на фирмата. Недостатъци- специалистите от функционалните звена не участват в изготвянето на плана и не са мотивирани да го изпълняват
-специалистите от функц.звена или други звена разработват проектите, а специалистите по планиране ги съгласуват.
При големите фирми планирането и по-сложни и комплексно.
*Инф.осигуряване на план.разработки
Всяка компания трябва да има база данни, отчетни данни и др.информация, които да са точни и конкретни→ да се следят възможностите, динамиката и измененията и да се поставят правилни задачи за следващия период. Инф.може да се осигури от колеги, клиенти, инф.система на фирмата. Инф.система трябва да осигурява инф.за вътрешната среда на фирмата, разл.равнища на планиране, точни данни за изпълнението на плана. Тя осигурява обратна връзка впроцеса на планирането и изпълнението.

8.Подходи за разработка на фирмената стратегия
Има разграничени 3основни подхода:
-неформализиран- предприемачът определя стратегията без предварително разработени процедуриу методи и правила. Предполага се, че предприемачът е с висока компетентност, защото той поема отговарността за стратегията. Този подход се прилага предимно в малкия бизнес.
-формализиран- прилагат се предварително разробботени правила, процедури, методи. Подхода се прилага в средни и големи фирми с по-голям брой специалисти, които участват в разработката на стратегията. Висшето ръководство прани окончателна оценка на разработените стратегии, като избира най-подходящата.
-комбиниран- прилага се разл.степен на формализиция в разл.етапи на разраб.на стратегията.
*Основни етапи
-при неформализирания подход предпримачът сам определя кое, как да подреди-анализи, оценки,прогнози. При този подход се очертават 2етапа: през първия- сътрудниците събират и обработват инф, през втория- предприемача на база обработената инф прави стратегия
-при формализирания подход се извършва декомпозиране на цялостния процес. Етаписе са: определяне на мисията, анализ и прогноза на външната среда, анализ на вътрешната среда, опр.на целите, избор и приложение на стретигея.
*Определяне на мисията на фирмата- мисията е главната цел на фирмата: чрез нея се определят основните видове продукти и услуги, пазарите, клиентите, фирмената култура и др. Мисията е важна за изграждането на фирмената идентичност и тя има дългосрочна насоченост. Добре е мисията да бъде представяна пред персонала.

9.Анализ и оценка на микросредата
В микросредата влизат факторите, които оказват пряко въздействие върху фирмата и се намират най-близо: клиенти, доставчици, конкуренти...
-Най-важни за фирмата са клиентите. От техните решения зависят приходите и съществуването на фирмата. За това от основно значение е анализът на потенциалните клиенти. При него фирмата трябва да си зададе въпросите: кои са сеашните и потенциалните клиенти, къде, кога, как, колко купуват и при какви условия. Чрез тях фирмите изследват потр.поведение и предприемат необходимите действия за да изпълнят изискванията на клиентите.
-познанията на конкурентите е важно за стратегическото планиране. Фирмите трябва да знаят кои са самите конкуренти, какви стратегии използват, целите им, силните и слабите им страни.
-доставчиците предоставят необходимите ресурси на фирмата. Те извършват доставките при различни условия и за това фирмата трябва добре да проучи възможните доставчици, като обърне внимание на надежността, качеството, цената и др
*Анализ и оценка на вътрешната среда
Анализът е съсредоточен върху прозв.мощности (капацитет), мат.ресурси, човешки ресурси, фин.средства и др.
Най-важно е да се определи размера на капацитета- чрез състоянието на сгради, съоръжения, режим на работа на машините.
Важно значение има и технологичното равнище на производството. Трябва да се оцени тяхната роля за определяне конкурентноспособността на фирмата. Разграничаваме 2групи технологии: общодостъпни и технологии, достъпни само за опр.фирми.
Важни за анализа са мат.ресурси. трябва да се поддържа такъв запас от мат.ресурси, който да осигурява нормални темпове на производство, но и да са минимални разходите за съхранение.
Друг важен фактор е структурата и числеността на персонала. Трябва да се установи дали няма излишък или недостиг на персонал и дали отговаря на потребностите на фирмата.
Размерат на фин.ресурси е също ключов за анализа на вътр.среда.
Чрез направения вътрешнофирмен анализ се разкриват силните и слабите страни на фирмата.
*Анализ и прогноза на макросредата
Основните фактори при проучване на макросредата са:
-икономически- важно е икон.развитие изразяващо се в БВП, инвестиции, внос-износ и др
-политически- закони и др.нормативни актове за регулиране на бизнеса. Държ.политика има голяма въздействие. В интерес на фирмата са събитията за насърчаванена бизнеса като цяло.
-демографски- соц.структура на населението, възрастовата структура- тя определя потребностите на населението.
-културни средства
-приподни средства
-технологични- нови технологии, открития. Фирмата трябва да следи последните технолог. постижения и също тя самата да прави разходи за вътрешнофирмени изследвания и създаване на нови технологии. Технологиите са важни за поддържане на конкурентноспособбността.

10.Определяне целите на фирмата
Целта е желаното състояние на фирмата в бъдещето. Целите произтичат от мисията и са основата на избора на фирмената стратегия.
Изисквания за целите:
-конкретност- целите трябва да служат като ориентир
-измеримост- определят се като абсолютни и относителни величини
-опредереност във времето- трябва да е ясно за какъв период се отнасят
-постижимост
-съвмесност
Според размера на фирмата целите може да се разделят: на общофирмено равнище- отнасят се за цялата фирма, по отделения, па стопански дейности, по функции.
Целите също може да ги разграничим и по време: дългосрочни, средносрочни и краткосрочни.
Трябва да се направи разлика между цели и задача: задачата е част от дадена цел в плановия период.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и прогнозиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.