Планиране и прогнозиране


Категория на документа: Икономика


1) Предвиждане+ оценка на възможностите, опр на целите и ресурсите- имаме предварително виждане какво и как да се направи
2) Разработван ена различни варианти на плана, от който се избира най-добрата възможност
3) Гъвкавост и ефективност- правят се промени в следствие измененията на външните и вътрешните фактори.
4) Плана е средство за намаляване на риска
Планирането не е еднократен акт, а непрекъснат процес, който се извършва на всички равнища на организацията.
*Предимства и ограничение
Чрез планирането се получава по-пълна представа за цялата система, показва какви изменения трябва да бъдат направени за да се подобри функционирането на системата, организира се ефективно използване на ресурсите.
Планът е стимул на персонала- поставяне на цели и задачи→ всеки знае своите задачи→ създават се напрегнати, но изпълними планове.
Ограниченията при планирането са необходимостта от ресурси и забавяне във времето, липса на инф, проблем с гъвкавостта на плана.
*Принципи
-принцип на участие-вкл в процеса на планиране вс лица, чиито интереси са засегнати. Така се увеличава качеството на плана. Хората изпълняват с по-голямо желание плановете, в чието съставяне са участвали.
-принцип на холизъм/ съгласуваност- създаване на съответни пропорции в плана между отделните звена, съгласуване на плановете на нац и межд равнище
-принцип на оптималност- постигане на най-добрия план
-принцип на непрекъснатост

5.Планиране, програмиране, бюджетиране
При планирането и програмирането се изпълняват сходни методи за съставяне на планове и програми. При двете има поставени цели и се търси по какъв начин да се постигнат.
Разлика между планове и програми:
-планът обхваща цялата дейност на системата, а прогпамата- само дейностите свързани с целта
-програмата се разработва за период, в който е необходимо да се постигне целта, а планът- за календарен период
Прогпамирането и планирането взаимно се допълват.
Програмата най.често съдържа: цели, действия, които да бъдат извършени за да се постигнат целите, какъв ефект се очаква, проблеми, срокове, бюджет и др.
При изготвянето на бюджета се правят съпоставки между приходите и разходите. Той показва къкви фин.ресурси ще са необлбходими за изпълнението а даден план или програма.
*Видове планове и прогнози:
-спорез хоризонта- дългосрочни над5г, средносрочни и краткосрочни-до 1г
-според комплексността- комплексни (цялата дейност на фирмата), специфични (за опр.дейности)
-според обхвата- междунац, нац, междурег, рег и др
-според равнището на управление- за цялата система или за отделни подсистеми във фирмата

6.Развитие на фирменото планиране
Фирменото планиране се променя и развива. Началото на 20в планирането е краткосрочно, търси се начин за увел.на приходите и нам.на разходите. След това планирането се развиве и се променя в дългосрочно. Фирмите използват миналия си опит и съставят прогнозите си в дългосрочни планове.
През средата на 70те се поставя концепцията за стратегическо планиране, подтикнато от изменениета на външната среда, които не протичат с еднаква динамика. Страт.планиране е дългосрочно и изисква повече време, усилия и средства и то е концентрира върху гравните проблеми на фирмата.
Разработват се страт.планове, които определят обхвата и дейността на фирмата, източниците на ресурси и пазарите, на които ще се реализира продукцията.
Със стратегическото планиране са свързани тактическото и оперативнота планиране. Страт.планиране и оперативнота се допълват, но има и разлика между тях.
Тактическото планиране обхваща по-малък период от страт.план. и то конкретизира разработките на страт.план. Оперативното прланиране е още по-конкретно.
*Алтернативи на фирмата, относно планирането на дейността й
Фирмата трябва да направи избор между 3 осн.алтернативи:
-да осъществява регулярна планова дейност- основно се избира от големи фирми или от малки фирми с цел бързо увел.на произв.си потенциал
-де не осъществява регулярна планова дейност- при необходимост се разработват само отделни планови документи. С тази алтернатива фирмата спестява време и средства, но ограничава нейните възможности
-да извършва огпаничена планова дейност
Това коя алтернатива ще бъде избрана зависи отразмера на фирмата, стопанската й дейност и др.
*Определяне хоризонта на фирменото планиране
Според размера, дийността, стабилността на външната среда, фирмата определя хоризонта на плановата си дейност.
Разработват се поне 2вида планове: дългосрочен и текущ оперативен план.
Добре е фирмата да разработи оперативен годишен план (по месеци) и стратегически план- с него да определи целите, стратегиите за развитие в дългосрочен или средносрочен период
*Функционални раздели на фирмения план
Съставят се маркетингов, иновационен, производствен и фин.план.
Според мащабите фирмата избира какви функционални раздели в плана да разработи. Принципно функ.раздели съответстват на функц.звена на организационната ю структура. Така всяко звено има свой план.

7. Организация на планирането
Организирането на плановата дейност зависи от: 1.размера на фирмата- изразява не само обема на дейността, а определя и възможностите на план.дейност на специалистите. В малките фирми предприемача съставя план, а в средните-1специалист или звено с мин.численост. 2организационната структура на фирмата- планирането се извършва на 1 или 2 равнища. 3характеристики на орг.структура- степен на комплесност, формализация на управлението и централизация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и прогнозиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.