Планиране и прогнозиране


Категория на документа: Икономика


1.Същност на прогнозирането
Прогнозирането е помощна функцията на управлението и предхожда планирането. При прогнозирането и планирането се вземат решения сега, а се очакват резултати в бъдешето. Това поражда проблеми поради променливодтта на външната среда. Прогнозирането може да се определи като предвиждане на вариенти за развитие в опр.област и вероятност те да се реализират. Изисквания:
-предвиждане на възможните варианти за развитие→ вариантен арактер- определя по-високата степен на риск
-голям брой варианти за развитие→прогнозата се концетрира върху основните варианти. Прогнозите се разработват в 3варианта: реалистичен, оптимистичен и песимистичен
-оценка на вероятността.
Обект на прогнозирането са процесите и явленията, които са важни за дадена организация, но не зависят от нея.
Видове прогнози:
-по хоризонт-дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
-по обхват-глобални, национални, регионални
-по предмет- икономически, екологични, демографски
-по начин на формулиране на резултатите- с1число, с интервал
-условна и безусловна.
Времевия хоризонт на прогнозите съвпада с времевия хоризонт на плановете, но прогнозата е дългосрочен документ и трябва да има по-голям времеви хор.от плановете.
*Методи
--формализирани и неформализирани- при форм.има предварително опр.процедура за съставяне на прогнозата→ загуба на време и ресурси
-методи на тенденции- трендови модели
-нормативни методи
-методи, основаващи се на експертни решения
-методи на качествен анализ
-методи на специфични зависимости

2.*Метод "комитет от експерти"
При необходимост от прогназна инф организациятасе обръща към специалисти в дадена област. Очаква се, че те ще дадат надежна прогноза.
Задачата на експертите е да даде и мотивира своето мнение за прогнозния показател.
Фирмата може да е обърне към 1експерти или към група. При групата има опасност от налагане на мнение от експерти с по-висока служ.йерархия или авторитет. Предимствата са голям брой инф, по-голям опит и знания→ по-качествен апрогноза.
*Метод Делфи
Има групово решение възоднова на многократно събиране, обобщаване, аргументиране и др до момента на получаване окончателно становище за конкретния проблем. Метода делфи има предимства пред другите методи: анонимност, статистическа обработка на отговорите на участниците в проучването, резултатите от един етап могат да се използват на средващия етап.
Недостатъцитена метода са продължителността на изработване на краен резултат, някои от участниците може да се некомпетентни по даден въпрос, не се знае кога инф е надеждна.
Предимствата са че се използва широк кръг от специалисти, анонимност (няма конфликт на лични взаимоотношения и авторитет).
*мозъчна атака
Този метод стимулира творческото мислене и изразяване на мнението- за кратко време се събират множество идеи за обекта на прогнозиране. Процесът протича по предварително определени правила- без критики→ подкрепа и даразвиване на идеята на другите членове.
*Прогнозиране по аналогия
При този метод се прави съпоставка между дадена ситуация сега и подобна ситуация в миналото. Смята се, че последиците от миналата ситуация може да се повторят и сега→ трябва да се обоснове дали има аналогия между ситуациите, задълбочен анализ на избраната минала ситуация и да се прецени до колко прогнозирането и вярно за новата ситуация.
*Сценарий
Провежда се игра, в която всеки участник има опр.роля. така се прави опит да се предвидят поредица от събития. При сценария се преодолява консерватизма и се стимулира творческото мислене, обстойно се изучават отделните характеристики на процесите.

3.Трендови модели- модели, при които времето се приема като независима променлива (методи основаващи се на тенденциите- прогнозиране но тренд).
Счита се , че в икономиката тенденциите са относително стабилни. Има фактори с трайно въздействие и случайни фактори. Трендовите модели се стремят да елиминират случайните фактори.
Трябва да се избере функция, която да съответства на прогнозирания процес, минималния период, изходните данни→ определят се параметрите на модела.
*Регресионни модели
Моделите се прилагат когато съществуват причинно следствени връзки между зависимата и независимат апроменлива и факторите. Най-важно при тези модели и да се определят факторите, които трябва да са включени.
При регр.модели и трендовите модели седи въпросът за надежността на информацията→ прогнозните данни.
За да се осигури необходимата прогнозна инф се използват няколко източника: НСИ, други институции разработващи прогнози по поръчка, разработване на собствена прогноза.
4.Същност на планирането
Планирането е основна функция на управленския процес.
Планирането като процес показва какво, кота, къде, от кото и как да се извърши. Определя начина на действие за постигане на ноставените цели.
3групи фактори влияещи върху планирането:
-фактори на външната макросреда- неконтролируеми от фирмата
-фактори на външната микросреда- фирмата може а им влияе
-фактори на вътрешната среда- фирмата ги контролира пряко- производство, персонал.
Особености на планирането:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и прогнозиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.