Планиране и организиване на системата за оценяване на трудовото представяне


Категория на документа: Икономика


Планиране и организиране на системата за оценяване на трудовото представяне

1. Методическа рамка на анализа на системата за оценяване на трудовото представяне

1.1. Въведение и постановка на задачата

Оценяването на трудовото представяне (изпълнение,атестиране) е дейност на ръководството на организацията по събиране и анализиране на информация за това как се представя работника или служителя в трудовия процес за изготвяне на становище за неговата работа и за постигнатите резултати, както и за предлагане на мерки за нейното подобряване. То дава възможност да се установят: конкретните постижения на работниците и служителите; факторите, които са оказали влияние върху резултатите от тяхната работа, както и промените, които трябва да се направят, за да се премахнат установените и/или потенциалните несъответствия.

Анализът на системата за оценяване на трудовото представяне е дейност, насочена към разкриване на нейното състояние и развитие, на ефективността, с която тя изпълнява своето предназначение, на факторите, които са оказали влияние върху пълноценното изпълнение на нейните функции, както и към установяване на възможностите за ангажиране на работниците и служителите с целите на предприятието. Той се провежда, за да се установи доколко практиката в областта на оценяването на трудовото представяне отговаря на стратегията и политиката на предприятието.

Към анализ на системата за оценяване на трудовото изпълнение се пристъпва, когато: има свидетелства, практиката не изпълнява пълноценно своето предназначение; когато настъпят промени в стратегията и политиката на предприятието за човешките ресурси, налагащи необходимостта от промени в системата за оценяване на трудовото представяне; когато се подготвят промени в системата на заплащане или се реализират проекти за промени в мотивационната среда, налагащи потребността от промени и в системата за трудовото представяне.

Анализът на системата за оценяване на трудовото представяне може да бъде глобален или локален.

Глобалният анализ обхваща анализа на системата за оценяване на трудовото представяне в цялото предприятие, извършва се във всичките му структурни звена и обхваща всички професии и специалности.

Локалният анализ обхваща практиката по оценяване на трудовото представяне в едно или друго от обособените звена или обхваща определени професии и специалности.

Анализът на системата за оценяване на трудовото представяне преминава през три технологически фази:
* Постановка на задачата за анализ;
* Анализ на състоянието и на промените в системата за оценяване на трудовото представяне;
* Изводи от анализа.

Постановката на задачата за анализ на системата за оценяване на трудовото представяне може да изглежда по различен начин в зависимост от целите и задачите, които си поставя ръководството на организацията.

Обект на анализ могат да бъдат:
* Оценяване на трудовото представяне в цялата огранизация;
* Оценяване на трудовото представяне в отделни производствени или функционални звена на предприятието;
* Оценяване на трудовото изпълнение на работниците и служителите, изпълняващи отделни длъжности;
* Нормативната уредба на системата за атестиране;
* Техниките, които се използват за оценяване на трудовото представяне;
* Използването на резултатите от оценяването на трудовото представяне и други.

В зависимост от това как е формулиран проблемът могат да се поставят някои от следните цели:
- Да се разкрият основните пропуски и слабости при подготовката на работата за оценяване на трудовото представяне;
- Да се разкрият основните пропуски и слабости на практиката по участието на работниците и служителите при оценяване на тяхното трудово представяне;
- Да се разкрият основните пропуски и слабости при оценяването на трудовото представяне на съответната група работници и служители
- Да се разкрият основните пропуски и слабости при използване на резултатите от оценяването на трудовото представяне;
- Да се разкрие степента, в която и ефективността, с която са използвани резултатите от оценяването на трудовото представяне за подобряване на работата;за установяване на потребностите от повишаване на образователното и професионално-квалификационното равнище на работниците и служителите; за освобождаването на онези работници и служители, които не отговарят на изискванията за длъжността; за материалното поощрение на онези, които притежават високи професионално-квалификационни качества и реализират пълноценно своите възможности в труда и др.

Критериите, чрез които ще се оценява системата за атестиране, поради характера на проблемите, не могато да получат количествен израз. Това налага необходимостта като критерий за качество на анализа да се възприеме обосноваността на изводите и предложенията, като се отчитат основните и спомагателните цели, отразяващи намеренията на ръководството в тази област

Определянето на периода, който ще обхване анализа на системата за атестиране зависи от интересите на организацията и целите, които се поставят пред анализа.

1.2. Основи на методиката за анализ на системата за оценяване на трудовото представяне

Анализът на системата за оценяване на трудовото представяне може да бъде диагностичен и ретроспективен.
1.2.1. Диагностичният анализ има за цел да разкрие състоянието на системата за оценяване на трудовото представяне към даден момент, степента, в която това състояние отговаря на очакванията на ръководството, както и факторите, които са обусловили това състояние.

Основните информационни източници за диагностичния анализ на системата за оценяване на трудовото представяне са:
* Статистическата, оперативната и счетоводната отчетност на организацията;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и организиване на системата за оценяване на трудовото представяне 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.