Планиране и организиране на системата за обучение и развитие на персонала


Категория на документа: Икономика


Планиране и организиране на системата за обучение и развитие на персонала
1. Методическа рамка на анализа на системата за обучение и развитие на персонала
a) Въведение и постановка на задачата за анализа на обучението и развитието на персонала

Дейността по обучение и развитие на персонала е елемент от управлението на човешките ресурси в организацията и фактор за ефективността както на останалите елементи, така и на организацията като цяло. Правилното осъществяване на дейността по обучение и развитие на персонала има за цел да усъвършенства знанията, уменията и нагласите на заетите с оглед да се повиши равнището на тяхното трудово представяне и да се осигурят условия за развитие и израстване на персонала в организацията.

Анализът на обучението и развитието на персонала е дейност, която има за цел да разкрие състоянието на практиката в тази област и възможностите за нейното усъвършенстване - да се постигат целите на обучението и развитието на персонала при оптимален разход на ресурси и време.

Към анализ на практиката по обучение и развитие на персонал в организацията обикновено се пристъпва, когато:

* организацията извършва цялостен анализ на системата за управление на човешките ресурси с оглед формулирането на нова стратегия и политика в областта на човешките ресурси;
* са събрани данни за тревожни отклонения в равнището на трудовото представяне на заетите поради пропуски в техните знания, умения и нагласи;
* са събрани данни за пропуски в мотивацията на заетите поради неудовлетворение на потребностите от професионално развитие и израстване в организацията, обикновено съпроводено с относително високо текучество в определени звена и дейности на организацията;
* по силата на закон или нормативен акт на правителството са утвърдени правни норми, третиращи обучението и развитието на персонал, което изисква да се предприемат съответните мерки за тяхното спазване;
* контролен орган по спазването на трудовото законодателство установи нарушения на правни норми по обучението и развитието на персонала;
* състоянието на трудовия пазар изисква специални усилия от страна на организацията за формирането и задържането (ограничаване на текучеството) на работници и специалисти с определени професии, които имат ключово значение за конкурентоспособността на организацията.

Анализът на обучението и развитието на персонала може да бъде глобален и локален. Глобалният анализ на обучението и развитието на персонала обхваща персонала в цялата организация, във всички структурни звена. Локалният анализ на обучението и развитието на персонала се отнася само до едно или няколко от структурните звена на организацията.

Анализът на обучението и развитието на персонал може да се извърши като самостоятелна дейност, но може да се осъществи и като част от програмата за анализ на една или друга система за управление на човешките ресурси в организацията.

Основните технологични фази, през които преминава обучението и развитието на персонал, са:
* постановка на задачата за анализ на обучението и развитието на персонала;
* анализ на обучението и развитието на персонала;
* изводи от анализа на обучението и развитието на персонала.

Постановката на задачата за анализ на обучението и развитието на персонала обхваща определянето на обекта и периода на анализа, формулирането на проблема/проболемите, дефинирането на целите и на критериите за оценка на тяхното постигане.

Обект на анализа на обучението и развитието на персонал, в зависимост от намеренията на организацията, могат да бъдат:

* процесът на обучение на персонала - етапи, методи и документация, която съпровожда съответните дейности;
* процесът на развитие на персонала - основни линии на развитие на кариерата и методи за професионално развитие и израстване, както и документация, която съпровожда съответните дейности;
* ролите на основните субекти, които планират, организират и провеждат обучението и развитието на персонала в организацията - преки ръководители, структурно звено по управление на човешките ресурси, висше ръководство на органицията.

Формулировката на проблема за анализа на обучението и развитието на персонал зависи както от целите, които организацията иска да постигне с неговото извършване, така и от съдържанието на дейностите, които се осъществяват в процеса на обучение и развитие на персонала. Като се има предвид съдържателната характеристика на обучението и развитието на персонала, могат да се посочат няколко формулировки на проблема в организацията:
* да се анализира състоянието и възможностите за усъвършенстване на етапите и методите за обучение на персонала с оглед да се постига целта на тези дейности в организацията при оптимален разход на време и ресурси;
* да се анализира състоянието и възможностите за усъвършенстване на основните линии за развитие на кариерата и методите за професионално развитие и израстване с оглед да се постига целта на тези дейности в организацията при оптимален разход на време и ресурси;
* да се анализира състоянието и възможностите за усъвършенстване на ролята на основните субекти, които планират, организират и провеждат обучението и развитието на персонала с оглед да се постига целта на тези дейности в организацията при оптимален разход на време и ресурси;

Целите на анализа на обучението и развитието на персонал могат да се изведат непосредствено от формулировката на проблема.
Основните цели на анализа на обучението и развитието на персонал в организацията са свързани с окончателното решаване на проблема и биха могли да изглеждат по следния начин:

* да се разкрие състоянието/недостатъците и да се определят насоки за усъвършенстване на етапите, методите и документацията при обучение на персонал в организацията;
* да се разкрие състоянието/недостатъците и да се определят насоки за усъвършенстване на основните линии за развитие на кариерата и методите за професионално развитие и израстване на персонала в организацията;
* да се разкрие състоянието/недостатъците и да се определят насоки за усъвършенстване на ролята на основните субекти, които планират, организират и провеждат обучението и развитието на персонала в организацията.ю

Спомагателните цели на анализа на обучението и развитието на персонал в организацията са свързани с определени етапи от решаването на проблема и биха могли да изглеждат по следния начин:

* да се разкрие състоянието/недостатъците и да се определят насоки за усъвършенстване ролята на преките ръководители в процеса на обучението на персонал в организацията;
* да се разкрие състоянието/недостатъците и да се определят насоки за усъвършенстване процедурата за подбор на лицата, които са обект на обучение;
* да се разкрие състоянието/недостатъците и да се определят насоки за усъвършенстване методите за обучение на персонал в организацията;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и организиране на системата за обучение и развитие на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.