Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията


Категория на документа: Икономика,
Където:
ПТ - Производителност на труда
QЧ - Обемът продукция в нормочасове
Q - Обемът продукция в натура

3. Стойностен метод. Засега намира най-широко прилажение за измерване на производителността на труда в различните предприятия от отделните отрасли, подотрасли и дейности с разнородна по своя състав продукция и на динамиката на производителността за различни периоди от време. Като измерители се използват съпоставими цени на продукцията. Обемът на продукцията най-често се взема като реализирана или стокова продукция.

или ,
Където:
ПТ - Производителност на труда
Q - Обемът продукция в лева;
Т - Времето за производство на тази продукция
БР- Брой работници

С оглед обосноваността на оценката на равнището на производителността при използването на този метод следва да се отчетат задължително промените, които настъпват в номенклатурата и асортимента на промишлената продукция, в състава и структурата на използваните суровини, материали, горива, резервни части и полуфабрикати, в динамиката на цените и ценообразуването. Това нещо ще повиши точността на оценяването и риалността на изводите и препоръките.

Условия и фактори за повишаване на производителността на труда са:

Разкриването и използването на резервите за повишаването на производителността на труда предполага познаване на факторите (причините), определящи възможностите за повишаване на производителността на труда и условията, при които се проявява тяхното действие.

Условията за повишаване на производителността на труда са дадености, които създават предпоставките за изменение на тази производителност, които се делят на естествени и обществени.
1) Естествени условия:
• геоложки условия
• качество на материалите
• климатични условия
• съдържание на вредни газове
• шум и вибрации
• осветление и цветово оформление
• физическо натоварване на работниците.
2) Обществени условия:
• трудов морал
• материална и морална заинтересованост
• инициативи на работещите.

Факторите за повишаване на производителността на труда са движещите сили на производството и включват:
1) Работна сила:

• квалификация

• трудови умения

• физическа трудоспособност
2) Средствата на труда:

• степен на механизация и автоматизация

• производителност на средствата на труда

• продължителност на ползванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.