Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията


Категория на документа: Икономика


10,42
11,47
11,22


При графичното представяне на производителността на труда за анализирания период се наблюдава най-голяма ефективност през 2008г с 11,47хил.лв на човек за година, а най-малко през 2006г с 9,18хил.лв.

За да може пълно да анализираме данните, изчисляваме и отклоенията спрямо предишна година и спрямо 2006г.(Таблица 6)
Таблица 6

2007
2008
2009

хил.лв.
%
хил.лв.
%
хил.лв.
%
Изменение на производителността на труда спрямо предишна година
1,25
13,58%
1,05
10,04%
-0,26
-2,23%
Изменение на производителността на труда спрямо 2006 година
1,25
13,58%
2,29
24,98%
2,04
22,20%


Най-голямо увеличение на производителността на труда спрямо предишна година(фиг.5) се наблюдаваме през 2007г, с 13,58% има увеличение спрямо 2006г., а през 2009г се отчита намаляване с 2,23%, което сочи към не ефективно управление на човешките ресурси за тази година.

При анализа на база 2006г най-голямо увеличение има през 2008г с 24,98%(фиг.6) , т.е производителността на служител се е увеличила от 1,25хил.лв на 2,29хил.лв. годишно. През 2009г. се наблюдава спад с около 2%, което води до намаляване на печалбата за предприятието.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съвременната материално-техническа база обуславя закономерната тенденция към повишаване концентрацията на производството, към уедряване на неговите размери. Концентрацията на производството е необходимо условие за ефективното използване на съвременните скъпоструващи елементи на физическия капитал, за усъвършенстване технологията на производството, за ефективното внедряване на модерни системи за управление, за осъществяване на научноизследователска и конструкторска дейност при непрекъснато нарастващите разходи за нейното финансиране и за ефективно използване на резултатите й в непосредственото производство, за усъвършенстване организацията на труда и производството, за повишаване рентабилността на производството и на неговата конкурентоспособност и т.н. Концентрацията на производството следователно създава предпоставки за оптимизиране на неговия размер.

От една страна, техническият прогрес е свързан с повишаване качеството на живот, от друга обаче, води до съкращаване на работни места вследствие овладяването на нови технологии. Към това се прибавя и зависимостта на националния технически прогрес от международното развитие. Но при анализа трябва да се отчете и това, че загубата на работни места за едни предприятия може да води до увеличаване на заетостта в други.

Намаляването на работните места е довело до увеличаването на производителността на труда в "Български пощи" ЕАД , но само до 2008г, като през следващата година 2009г се отчита спад, за който не са взети адекватни мерки за да се преотврати намаляването на приходите спрямо предходната година. Това налага преразглеждане на стратегическите цели, като при промяната им, освен намаляване броя на персонала, да се вземат на предвид условията и факторите, които биха могли да допринесат за увеличаване на производителността на труда.

ИЗПОЛЗВНА ЛИТЕРАТУРА И ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ

1. Гиндева, Б. - Лекции по дисциплината "Планиране и анализ на стопанската дейност", 2010-2011.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.