Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията


Категория на документа: ИкономикаКОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ

КУРСОВА РАБОТА
по учебната дисциплина
"ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В СЪОБЩЕНИЯТА"
на тема
АНАЛИЗ НА РАВНИЩЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА
Разработила:
Ралица Методиева Борисова - фак. № 331017,
специалност МИТП, ЗО, IV курс
Проверила:______________
доц. Б. Гиндева
София
януари 2011

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 3
СПЕЦИФИКАТА НА РАВНИЩЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА 4
АНАЛИЗ НА РАВНИЩЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ВЪВ ФИРМА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
ИЗПОЛЗВНА ЛИТЕРАТУРА И ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ 19
ПРИЛОЖЕНИЯ 20

УВОД

Съвременната глобална промяна на използваните технологии протича с много бързи темпове. За това организациите са изправени пред непрекъснати предизвикателства. Интензивно нарастващата конкуренция, глобализацията, зашеметяващите темпове на технологични промени и по-краткия жизнен цикъл на продуктите създават нови благоприятни възможности за развитие на международните компании или се превръщат в причина за икономическата им гибел.

Организациите осъзнават, че традиционните структури вече не им осигуряват необходимата гъвкавост. За да бъдат по-конкурентоспособни, за да доставят по-високо качество на пазара и за да бъдат по-отговорни пред клиентите си, много от тях се ориентират към нови организационни структури. Все по-голям брой международни компании откриват, че начина да постигнат организационните си цели и да запазят стратегически предимства пред останалите конкуренти е да се оптимизира производствения процес и в частност производителността на труда.

Целта на курсовата работа е да се направи оценка на равнището производителността на труда в "Български пощи" ЕАД, за да има фирмата поглед върху развитието на производствения процес.

За изпълнението на целта е необходимо да се направи оптимален анализ, да се разкрият и оценият факторите, спомогнали или попречили на нейното изпълнение. Значимостта на производителността на труда произтича от обстоятелството, че е основният фактор за повишаване обема на производството, за намаляване себестойността на продукцията, за нарастване на печалбата и рентабилността - за повишаване на ефективността на производството.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

С постановление на Министерски съвет в края на 1992 година, при разделянето на "Български пощи и далекосъобщения" ЕООД, се учредяват две компании "Български пощи" ЕООД и "Българска телекомуникационна компания" ЕАД. По-късно, на 31 март 1997 година "Български пощи" ЕООД се преобразува в акционерно дружество начело, на което стои Съвет на директорите, избиран от Министерството на транспорта и съобщенията.

Централното управление на дружеството се намира в София. В системата на "Български пощи" има 3 008 пощенски станции, дължината на пощенските пътища, обслужвани от фирмата, е 80 060 км. "Български пощи" е монополист в страната в предоставянето на "универсална пощенска услуга" до 2006 г. [8]

В края на 1999 година броят на заетите в съобщенията достига 46 271 души, при 43 00 души в началото на 90-те години. Успоредно с нарастването на заетостта се отбелязва и бързо нарастване на средната работна заплата в отрасъла, която е 2 пъти над средната за образованието. Тези промени за работещите в отрасъла обаче не са свързани с видимо подобряване на дейността на пощенските, телефонните и телеграфни служби, което се дължи главно на техния монополизъм и забавената им приватизация.

С изменение в Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2005 година "Български пощи" ЕАД е вписано в забранителния списък за приватизация на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

На настоящия етап, държавата гарантира изпълнението на универсалната пощенска услуга основно чрез възлагане на задължение за нейното предоставяне. Задължението за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна е възложено със Закона за пощенските услуги и Индивидуалната лицензия на "Български пощи" ЕАД. В края на 2005 г., срокът на лицензията е удължен до 31 декември 2008 г. Съгласно документа дружеството е основен оператор на пощенските услуги - вътрешни и международни пратки до 150 г. От 2007 г. прагът пада до 50 г съгласно директивата на ЕС сегмента на писма до 150 г се намалява до 50 г от 2007 г.

"Български пощи" ЕАД е перспективно развиващо се печелившо дружество и основен пощенски оператор на българския пазар, което следва тенденциите. [7]

СПЕЦИФИКАТА НА РАВНИЩЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.