План за развитие на община Пловдив


Категория на документа: Икономика


Оценка на приоритетите в общинския план за развитие на община Пловдив и нейният реален потенциал

Увод

През последното десетилетие реионалните проблеми в България придобиха голяма актуалност. Това е така поради следните основни причини:
- На регионално ниво най-бързо рефлектират всички позитивни и негативни ефекти от цялостната социлано-икономическа политика,провеждана в страната.
- Господстващият в продължение на повече от век модел "център-периферия" в регионалното развитие на страната формира значителни социално-икономически и инфраструктурни диспропорции между отделните региони.
- Дълбокият икономически срив в националната икономика,настъпил в периода след 1985г. допълнително задълбочи тези негативни тенденции. На значителни територии в страната се формираха депресивни демографски райони,чиито териториален обхват непрекъснато се разширява.

Регионалното развитие по същество представлява комплексно социално-икономическо развитие на територията,което осигурява преспективни възможности и предпоставки за постигането на устойчиво и балансирано развитие на отделните региони в страната.

Един от значимите проблеми в тази област е извършването на оптимален подбор на административно-териториалните единици и плановите райониза осъществяването на партньорство със страните от Европейския съюз в регионалната област.
Социално-икономическото райониране представлява научен метод за отграничаване по територията на страната,разкриване и доказване наличието на формирани въз основа на определени критерии и показатели териториални общности за постигането на определени цели при провеждането на регионалната политика и обезпечаване на процеса на регионално развитие на страната.

Основното териториално звено е общината и тя трябва да стане силна,жизнеспособна и самоуправляваща се териториална общност. Следователно на сегашния етап общината като териториална общност включва различни по вид населени места ( градове и села), тяхното пространствено съчетаване и функционално обединяване в рамките на отделните части на страната. По своята същност тя представлява единен социален организъм,където се осъществява многостранният човешки жизнен цикъл. На основата на това определение може да се разкрият и някои нови характерни черти на общините като териториални общности на населението:
1. Общините се разглеждат като качествено нов обект в сравнение с отделното селище.
2. В общината се включват и поставят под съответните режими на използване и устройство териториите не само на населените места,но и междуселищните територии.
3. Общината се разглежда като единен социален организъм.
4. Наличието на постоянни икономически и социални връзки между населените места,включени в общината.

Общините не са еднотипни, те се различават помежду си както по качествени,така и по количествени характеристики, по демографска ситуация,териториален обхват,природо- географски условия и др., от което произтича необходимостта и от тяхната класификация. Общините могат да се разделят на три основни групи:

1. Първата група включва развитите в икономическо отношение общини,които обхващат 39% от територията, в тях живее 72% от населението и се произвежда над 75% от промишлената продукция на страната.
2. Втората група включва 27% от територията на страната, тук живее 15% от населението и се произвежда 19% от промишлената продукция на страната.
3. Третата група включва общини,които ще се формират по планов път през следващите години. Те обхващат 34% от територията на страната, в тях живее 13% от населението, но се произвежда само 6% от промишлената продукция.

Изложение

Бъдещето на един град зависи преди всичко от волята и решимостта на неговите жители да го запазят и превърнат в привлекателно и удобно място за пълноценен живот.
Пловдив е древен и вечен град. Той е център на Южен Централен регион. Богат град, който има динамична преструктурираща се икономика, устремена към постигане на ефективност, конкурентност - икономика основана на познанието и постигане на по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред неговото развитие стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейска интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.
Планът за развитие на община Пловдив съгласно Закона за регионално развитие е основният документ,определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика.Планът съчетава интересите и координира усилията на всички страни - граждани,местни власти,политически сили,институции,професионални среди,социални групи,млади хора. Задачите,които са поставени в него са:
- Да дефинира стратегическата цел и приоритети на общинското развитие за определен период.
- Да очертае изпълними стратегии за постигане на тези приоритети,чрез определяне на основните цели,мерки и проекти,институционално и финансово осигуряване на плана.
- Да мобилизира местните и централни ресурси, за привличане на външни инвестиции.
- Да създаде възможност за повишаване на гражданската активност за динамично развитие на районите и общностите за формиране чувство на единение и съпричастност към развитието на града.
- Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите,ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.
- Да се създадат условия за реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.
- Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и разширяване на социалната основа на стратегическото планиране.

Развитие на икономиката

Община Пловдив носи все по-малко отговорност за развитието на икономиката на нейната територия,тъй като през последните 15 години България въвежда правните предпоставки за пазарното стопанство.
Наред с участието си в икономическия процес като публичен работодател,наред с общинските предприятия,които осигуряват качеството на живот в града, общината участва на пазара с по-малко на брой други общински фирми.
Най-важната задача на общината се състои в създаването на рамкови условия и инвестиционен климат,които да окажат влияние върху развитието на неговите потенциали като главен център на Южна и Централна България в международното съревнование с други големи градове.Икономиката е в отговорностите на предприятията. Те осигуряват работни места и носят данъчни приходи.
След кризата през 90те години,общината успя да започне процес на преустройство на икономиката си и сега е една от най-динамично развиващите се общини в страната.

Тенденции в развитието на секторите на градската икономика

За успешното развиие на една икономика,а респективно и на един град, в началото на 21 век се смята,когато заетите в първичния сектор са един минимален процент, а заетите във вторичния сектор са по-малко от заетите в третичния.
За жалост това не се случи в Пловдив до 1990г.,тъй като заетите във вторичния сектор бяха значителен брой поради ниската производителност,остарелите енергоемки и замърсяващи технологии,което не позволи отделянето на работна ръка за третичния сектор.
Замирането на производството след 1990г.,свързано с внезапното намаление на работната ръка в промишлеността, освободи голям брой работна ръка,която по принуда се втурна към третичния сектор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План за развитие на община Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.