Пенсионни фондове


Категория на документа: Икономика
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

Факултет по математика и информатика
Катедра:"Икономика и моделиране"

КУРСОВA РАБОТА

По дисциплина: "Финансови пазари и финансово посредничество"
На тема: "Пенсионни фондове"

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

Съдържание:

1. Социално осигуряване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 3
2. Държавно обществено осигуряване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 3
3. Допълнително задължително пенсионно осигуряване . . . . . . . Стр. 6
3.1 Универсални пенсионни фондове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 8
3.2 Професионални пенсионни фондове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 8
4. Допълнително доброволни пенсионни фондове . . . . . . . . . . . . . Стр. 9
5. Допълнително доброволни пенсионни фондове по професионални схеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 12
6. Пенсионни осигурителни дружества в България . . . . . . . . . . . Стр. 15
7. Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 16

1. Социално осигуряване

Социалното осигуряване в България се урежда с Кодекса за социално осигуряване, според който социалното осигуряване има два основни клона:
1) Задължително и всеобщо държавно обществено осигуряване;
2) Допълнително социално осигуряване
От своя страна допълнителното социално се подразделя на:
> Допълнително задължително пенсионно осигуряване в рамките на държавното обществено осигуряване;
> Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в частно администрирани пенсионни фондове;
> Допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация.
2. Държавно обществено осигуряване

Държавното обществено осигуряване (ДОО) у нас включва покриване на всички осигурителни рискове в съответствие с междуна-родните стандарти. По линията на ДОО се предоставят обезщетения, пен-сии и помощи при временна нетрудоспособност, временно намалена тру-доспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт. Съгласно чл. 3 на Кодекса за социалното осигуряване ДОО се осъществява при съблюдаване на следните принципи: задължителност и всеобщност на осигуряването; солидарност и равнопоставеност на осигурените лица; социален диалог при управлението на осигурителната система; фондова организация на осигурителните средства.

Системата на ДОО в България функционира на разходно-покривен принцип - тази система е уредена така, че издръжката на нерабо-тоспособните е за сметка на работещите лица. Средствата за покриване на осигурителните рискове се набират от осигурителни вноски, които пос-тъпват във фондовете на ДОО. Самата осигурителна вноска представлява нормативно определенапроцентна удръжка от брутното възнаграждение на осигуреното лице. От 2009г. осигурителната тежест вече се разпределя поравно между работодателя и осигурения, т.е. всеки от тях плаща наполо-вината от осигурителната вноска. Лицата упражняващи свободна професия или търговия, или работещи без трудово правоотношение се осигуряват сами.

Държавното обществено осигуряване е задължително - с възникване на трудовото правоотношение се поражда и осигурително правно отно-шение, което продължава до прекратяване на трудовата дейност. По този начин се гарантира, че при изпадане в неработоспособност лицата получа-ват право на обезщетение, помощи или пенсии.

Средствата на ДОО се обособяват в няколко фонда с различно пред-назначение, а именно:
* Фонд "Пенсии" , средствата по който се използват за: изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и добавки към тях; осъвременяване, индек-сиране и компенсиране на посочените по-горе пенсии;
* Фонд "пенсии, несвързани с трудова дейност" , средствата по който се използват за изплащане на: военноинвалидни пенсии, граж-данскоинвалидни пенсии, социални пенсии за старост и за инвалид-ност, пенсии за особени заслуги и песонални пенсии.
* Фонд "Трудова злополука и професионална болест" , средствата от който отиват за: изплащане на парични обезщетения, пенсии и помо-щи;
* Фонд " общо заболяване и майчинство" , средствата по който се зиползват за: изплащане на парични обезщетенияи помощи; финан-сиране на мероприятия за ограничаване на общите заболявания;
* Фонд "Безработица" , средствата от който отиват за изплащане на обезщетения за безработица и здравноосигурителни вноски за безра-ботните.

Министерството на труда и социалната политика е органът, който разработва, кординира и провежда държавната в областта на ДОО. Управлението на ДОО се осъществява от Националния осигурителен институт (НОИ), а обслужването на осигурителните задължения на граж-даните и фирмите - от Национална агенция по приходите (НАП).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пенсионни фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.