Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата.


Категория на документа: ИкономикаКомпаниите също правят обратно изкупуване на акции, за да разпределят дивидент. То е изгодно за акционерите, които биха платили по-малък данък върху капиталовата печалба от колкото върху кеш дивидент.

Как се определя размера на дивидента?

Фирмите обикновено имат дългосрочни коефициенти за изплащане на дивидент. Така те са или разпределящи капиталова печалба или кеш печалба. Иначе публиката не би им вярвала.

DIV - дивидент

CD - коефициент на дивидента към нетната печалба

EPS - нетен доход на една акция

Дивидентната политика изразява разпределението на нетната печалба на фирмата. Тя се разпределя в две основни направления:за дивиденти и за реинвестиране. Чрез него се решава сегашното състояние и бъдещото на фирмата, взаимоотношенията с акционерите, определя се степента на изменение на цената на обикновените акции на капиталовия пазар.
От голяма важност се явява отражението, което оказва влияние върху цената на обикновена акция.
Определя се коеф.на реинвестиране(f),които показва каква част от нетната печалба отива за самофинансиране на фирмата. Частта за дивиденти обикновено е като остатък.

d+f=1; d(дивиденти)=1-f
Връзката между цената на обикновена акция с нетната дивидентна политика,която се представя чрез коеф.за реинвестиране се изразява:
Цо=Д1 = Е1(1-f) = Е1(1-f) където:

r-g r-g r-k.f
Цо-цена на обикновена акция;
Д1-очакван доход;
Е1-очакван размер на нетната печалба;
g=k.f;
r-очаквана норма на дохода;
g-темп на нарастване на дивидента;
k-вътрешна норма на дохода.
Очакваната норма на дохода е средната норма на възвращаемост. Вътрешната норма на дохода е норма на възвращаемост на отделната фирма. От значение е съотношението между тях. Възможни са три положения:
1) k=r Дивидентната политика не оказва влияние върху цената на обикновената акция.
2)k>r Дивидентната политика оказва благоприятно отражение върху цената на обикновените акции.
3)k
Използват се няколко начина за изплащане на дивидентите- парични дивидентни плащания, непарични дивидентни плащания- дивидентни чрез акции и раздробявания на акции. Основна форма са паричните дивиденти, плащани обикновено на три, шест месеца ли годишно. Сумата на дивидента може да бъде изразена в лева на 1 акция, в процентно отношение към цената на акцията или като процентно отшошение на нетната печалба на 1 акция. Освен обявените периодично плащани дивиденти съществуват и допълнителни- изплащани над редовния и специални, извънредни дивиденти. Фирмите, намиращи се процедура на фалит, могат да изплащат ликвидационен дивидент, при условие че не са застрашени интересите на кредиторите.

Освен изплащане на парични средства, фирмата може да реши да се извършат непарични плащания на акционерите. Тези видове девидентни плащания се извършват под формата на дивиденти чрез други допълнителни акции и раздробявания на акции. Дивиденти чрез допълнителни акции могат да бъдат изплащани в случайте, когато фирмата желае да замрази парични средства за инвестиционни цели- например на всеки 10 притежавани акции акционерите получават по 1 нова безплатно. За разлика от този начин на плащане, раздробяването на акции, включва издаването на повече акции- 5 стари се заменят за 8 нови акции, но с по- ниска стойност на всички акции. По този начин непаричните дивиденти предизвикват изменения в счетоводиня баланс на фирмата, защото общата стойност на акционерния капитал остава непроменен, за разлика от паричните дивиденти, които съкращават паричните средства в счетоводния баланс. Следователно тези промени не изменят положението на собствеността на акционерите, а в същото време позволяват на фирмата да съхранява парични средства за инвестиционни цели.

Дивиденти могат да се изплащат и чрез обратно изкупуване на акции от фирмата. Това може да стане чрез посредничеството на комисионерите или на открития пазар. В този случай повторно изкупените акции се анулират или се съхраняват с оглед отново да бъдат продадени при необходимост. Този начин е изгоден за акционерите, които при това положение не плащат данък върху дивидента, а само върху прираста на цената на изкупените акции.
Първият показател, който х-ра ДП, е основен доход на 1 акция:
Ода=Нетна печалба за отчетния период / Среднопритеглен брой на обикновени акции;
Нетната печалба=БП-задължителните отчисления, които трябва да направи дружеството-начислените дивиденти за привилегированите акции;
Вторият показател е рентабилност на 1 обикновена акция:
Роа=Печалбата от 1 обикновена акция / Пазарна/борсова/цена на 1 обикновена акция;
Този показател показва колко са готови да платят инвеститорите в дадения момент за 1 лев печалба за всяка акция.
Третият показател, х-ращ ДП, е дивидент на 1 обикновена акция:
Да=Нетна печалба,определена за изплащане на дивиденти за обикновени акции / Среднопритеглен брой на обикновени акции;
Този показател показва реално изплатения доход за една обикновена акция.
Четвъртият показател е норма на дивидента:
Нд=Дивидент на една обикновена акция / Пазарна цена за една обикновена акция;
Показателя е важен за оценка на получените финансови резултати и за финансовото състояние на дружеството.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.