Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата.


Категория на документа: Икономика


2. Търговски дружеста, които функционират на публично-правна основа т.е. чиито собственици са от публичната власт - държавата или общината.
Съласно търговския закон начините за разпределение на печалбата и загубите на събирателното дружество се регламентира с договор, който съдружниците сключват при учредяване на дружеството. Същото важи и за командитните дружества. Минималната величнина на капитал на ООД е регламентирана в търговския закон. Дяловете се разпределят между съдружниците и всеки от тях получава удостоверение за участието си в капитала на дружеството.
Съдружниците немогат да изискват дяловете си, докато дружеството същетвува.
Разпределението на чистата печалба на акционерното дружество има най-същественна специфика:
1. Задължително формитан фонд "резерви", в който се отчислява най-малко 1/10 от печалбата.
2. Годишния счетоводен отчет задължително се проверява от експерт-счетоводител, назначен на общото събрание
3. На базатана годишния счетоводен отчет и докладите на експерта-счетоводител, управителния съвет на акционерното дружество прави предложение пред общото събрание за разпределяне на чистата печалба
4. Окончателното решение се взима на общото събрание
Чистата печалба на едноличните дружества с държавно имущество се разпределя според закона за стопанската дейност (Указ 56)

Печалбата е най-важният финансов и оценъчен показател за дейността на стопанската единица. Ето защо анализът трябва да отрази измененията, настъпили в нея, и да определи влиянието на факторите, които са довели до тях. Като показател печалбата е стойностна величина. По същество тя се формира като разлика между приходите и разходите:
П = Пр - Р
Разглеждана в този смисъл печалбата е част от приходите и се проявява като брутна и чиста. По начина на формиране печалбата бива брутна, включваща в себе си ДДС, данък върху печалбата (без кооперациите) и печалбата, която остава в стопанската единица (за разпределение). Под чиста се разбира остатъчната печалба след разплащанията от формираната брутна печалба (в случая това е печалбата за разпределение). Анализът на печалбата следва логиката на анализа на приходите и на всички стойностни показатели. Отразяват се измененията в печалбата при сравнение с приета база. Измененията се отразяват в абсолютна и в относителна величина:

Динамиката на печалбата се изчислява чрез базисни и верижни индекси и се сравнява с динамиката на обема и на приходите и на разходите. Така изпъкват положителните или негативните отклонения в пропорциите между измененията на тези взаимообвързани показатели. При изпреварващ темп на печалбата спрямо обема е налице увеличаване на рентабилността. При по-високи темпове на нарастване на печалбата в сравнение с приходите и разходите налице е увеличаване на относителния дял на печалбата в приходите, а оттук - финансово стабилизиране на стопанската единица.
Определя се средногодишен темп на изменение на печалбата. Величината на същия може да се използва за изграждане на краткосрочна прогноза за развитието на този показател в следващия период. Така прогнозираната печалба може да послужи за основа при разработването на план за печалба или за сравнение с други разчети на стопанската единица. За средногодишния темп се изчислява следната средно-геометрична величина:

Когато се анализира брутната печалба, се изследват измененията, настъпили в състава и структурата й. Търсят се възможности за отразяване на влиянието на факторите, предизвикали общите изменения в печалбата. По начина на формирането й се анализира влиянието на приходите и на разходите както следва:
П = Пр - Р
Този израз може да се разшири, като приходите се изразят по състав (по групи), а разходите - по групи или видове. Връзката е пряка и с метода на верижното заместване се изразява количественото влияние на посочените фактори.

За формирането на възможно най - голям положителен финансов резултат,т.е. печалба е необходимо:

Първо: добро познаване на икономическите условия и на изискването на икономическите закони, проявяващи действието си при пазарната икономика;

Второ: ефективно и целенасочено използване на наличните ресурси, били те финансови, материални или трудови и отстраняване на причините, които способстват неефективното използване на изброените ресурси;

Трето: произвеждане на продукция с нужното качество и необходимата продуктова структура, обособена от управленския екип, който може да взема компетентни и управленски решения.

Анализът се явява междинен етап в процеса на управлението между събирането на информация и вземането на управленско решение. Чрез него се създава възможност да се разкрият връзките между различните стопански явления и факторите, които ги обуславят, както и да се вникне в същността и параметрите на производствено-стопанската дейност. Чрез анализа на печалбата се цели да се разкрият и настъпилите изменения, положителни и негативни влияния на факторите и причините, породили тези промени, както и съществуващите резерви и тяхното въвличане в дейността, както и за повишаване на финансовите резултати.Анализът на печалбата от оперативната дейност е един важен елемент от финансовото диагностициране и фундамент за предвиждане на бъдещото развитие.

След провеждането на този анализ се придобива пълна представа за финансовото състояние на конкретната стопанска единица и се дава оценка за постигнатата печалба. Въз основа на положителния финансов резултат управленския екип може да прогнозира бъдещото развитие, да формира научнообосновани управленски решения и да си отговори, защо предходните са били неудачни например, да разкрива резерви, които ще доведат до нарастване на икономическата стабилност на стопанската единица. Също въз основа на този резултат се определят дивидентите за член - кооператорите, възнагражденията за внесените от тях в кооперацията труд, земя и капитал, както и се определят средствата, които се отделят за различните фондове на кооперацията и за реинвестиции и повишаване на собствения капитал.

Резултатите, при анализиране на печалбата, могат да се използват и като средство за осъществяване на вътрешнофирмен и външен контрол.Актуалността на проблема за анализ на печалбата, която се реализира в резултат от осъществяваната производствено-стопанска дейност произтича от това, че получените резултати се използват за осъществяване на ефективно ръководство. Без тези резултати от анализа нито една стопанска единица не е в състояние да определи насоките на бъдещото си развитие.

Дивиденти и дивидентна политика

Дивидентната политика е отделена от инвестиционните решения и финансовите решения, защото тя се появява и в двата вида решения като страничен/допълнителен продукт (by-product). Тоест една фирма може да реши да използва реинвестирането за финансиране. Дивидентите са страничен продукт, защото може да е обявен вискок дивидент, а фирмата в последствие да не може да си го позволи. Как да се съчетае капиталовото бюджетиране и дививентите като част от него. Ако пък фирма реши да вземе кредит, това би отпуснало средства за изплащане на дивиденти. И тук дивидентите са by-product на решения за финансиране с чужд капитал. Естествено кеш за дивиденти трябва да идва все от някъде. Следователно дивидентната политика е отделна. Дивидентната политика е размяната между реинвестиране на печалбата от една страна и изплащане на дивиденти и емитирането на акции от друга. Следователно политиката е избор между разпределяне на капиталова печалбата за акционера чрез разтеж в цената на акциите му или разпределя дивиденти и емисия на нови акции.
Дивидентната политика се състой от три основни елемента:
> Планиране на коефициента на изплащане- каква част от печалбата ще се изплати като дивидент
> Към какво трябва да се стреми фирмата :
- към постоянен дивидент
- към непрекъснато увеличаващ се дивидент
- към различни дивиденти в зависимост от конкретните условия
> Колко лева да се изплатят като дивидент на една акция.

Колкото по-голяма част от нетната печалба бъде разпределена под формата на дивиденти, толкова размера на вътрешните източници за финансиране ще намалее.

Как се изплащат дивиденти? - Управителния съвет или съвета на директорите вземат решение за изплащане на дивидент. То трябва да е съобразено с устава за лимит на изплащания дивидент. Разпращат се съобщения по акционерите, които трябва да се регистрират за определена дата за получаване на дивидента. Акционерите трябва да отговорят в т.нар. ексдивидентен срок - 5-6 дни преди датата за изплащане на дивидента.

Видове дивиденти - регулярни парични дивиденти, които се изплащат по план и специални дивиденти. Фирмите във фалит могат да разпределят и ликвидационен дивидент. Някой фирми емитират допълнителни акции за акционерите си, като те се продават с дисконт. Така фирмата си спестява разходите за подписвач. Фирмата може и да раздроби акциите си като на акционерите си предложи срещу 3 стари акции - 5 нови. В спреда между цените се крие дивидента.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.