Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата.


Категория на документа: Икономика


приходите и разходите от дейността на предприятието се нарича счетоводна
печалба,смисъл на печалба,установена по счетоводен път.Счетоводната
печалба се отразява и в счетоводния баланс и затова се нарича балансова
печалба.Според НСС 12 - "Счетоводна печалба или загуба - брутната печалба или загуба, преди да се приспадне разходът за данъци от печалбата. Определя се като разлика между приходите и разходите от отчета за приходите и разходите без разхода за данъци от печалбата. "

Основна цел на ръководството е максимизиране на печ. Това може да стане по различни начини:
1.Увеличаване на себестойността - това може да се получи в резултат на реализация на икономии от отделните гр. производствени разходи. Например закупуването на по-високо качествени суровини и м-ли, повишава производството на труда и др. мерки за увеличаване на производствените разходи за 1-ца.
2.Подобряване на политиката за реализацията на предприятията, чрез по пълна търг. мрежа, по-добро качество на производствени продукти и по-добри условия на доставка, сервизно обслужване и др. в полза на потребителите.
3.Увеличаване на приходите в съвременните условия - всяка фирма предлага различни условия на плащане и др. условия с цел да привлече по-широк кръг клиенти за реализация на своя продукт ида си осигури необходимите с-ва за безпрепятствено осъществяване на производството.
Печалбата в съответствие с икономическия анализ се анализира въз основата на фактори или самостоятелно. Това става с използването на методи като индексния,на екстраполация,регресионния и др. Чрез анализа се прани оценка на достигнатата печалба, измерва се влиянието на действащите фактори,търсят се пътища за нейното увеличаване. Нарастването на печалбата е цел,която търг.фирми непрекъснато преследват.
Факторите оказващи влияние върху печалбата на търг.фирми са:продажбите,равнището на търг.отстъпки и равнището на разходите за обръщение. Печалбата е непосредствено свързана с продажбата на стоки. Печалбата се разглежда и оценява в зависимост от показателите рентабилност, производителност на труда и численост на персонала.
Печалбата е непосредствено свързана с продажбата на стоки. Тя се образува при и в резултат на продажби.

При планирането на печалбата в търг.фирми база за това е брутната печалба, получена като разлика между търговските надбавки или отстъпки от разходитете за обръщение. Печалбата е показател,който се определя от различни гледни точки и затова се използват различни методи и подходи за нейното планиране:
1.Постигане на целева печалба-търг.фирми залагат за плановата година предварително определен размер целева печалба. Плановата печалба се обуславя от максималните продажби, които фирмата може да направи, разликата между цената и общите променливи разходи за единица стока и постоянните разходи на фирмата.
2.Постигане на икономически необходима печалба-целта на фирмата е планиране на размер печалба, гарантиращ необходимите финансови условия за бъдещо развитие. Това се постига чрез бъдеща възвращаемост на фирмения капитал, по-висока от очакваната норма на възвращаемост в алтернативни други варианти. Икон.необх.печалба се планира по формулата:
Пик.н.=Ск.Вк,където Ск=собствен капитал , а Вк=възвращаемост на собствения капитал
3.Постигане на икономически необходимата печалба въз основа на фирмени планови показатели-има се в предвид планирането на брутната печалба от реализацията на стоки въз основа на търговските надбавки или отстъпки и разходите за обръщение.БП=ТО-РО
Планира се печалба по отделни стоки и общо за всички стоки.
* -Планиране на печалбата по отделни стоки-плановата печалба е равна на сумата от плановите размери на печалбите по отделни стоки. Планирането на печалбата по този начин среща трудности, породени от необходимостта за наличие на планови данни за разходите по обръщение по отделните стоки или групи стоки, но резултатите са много необходими,тъй като представляват конкретния принос на всяка стока в брутната печалба на фирмата.
* -Планиране на печалбата общо за всички стоки-планира се едновременно за всички стоки на фирмата като разлика между плановите размери съответно на търг.отстъпка и разходите за обръщение на стоките, предвидени за продажба преди плановия период. Този начин на планиране намира широко приложение, тъй като необходимите планови данни не са трудни за осигуряване, а получената чрез него информация е икономически много необходима.
Техники за планиране на печалбата:
1.За постигане на целева печалба - ТФ, които имат необходимите ик. възможности, залагат за планова година предварително определен размер на целева печалба
2.За постигане на ик. необходима печалба. - целта на ТФ се свежда до планиране на размера на печ.
Критичните точки на печалбата са следствие от изменението на продажбите и от изменението на разходите. Критичните точки на печалбата намират проявление при сравненията между:приходи от продажби и общите разходи и между продажната цена на стоката и средните общи разходи за нейната реализация.
Праг на печалбата има, когато приходите от продажби са равни на общите разходи. При нарастването на продажбите е достигнат такъв размер, при който са покриват общите разходи и по-нататъшното им увеличаване започва да осигурява печалба.
Максимум на печалбата-когато разликата съответно между приходите от продажби и общите разходи и продажната цена на стоката и средните общи разходи за нейната реализация е величина максимум-когато продажната цена е равна на пределните разходи.
Граница на печалбата-когато отново настъпва изравняване на паричните приходи от продажбите и общите разходи или между пазарната цена на стоката и средните общи разходи за нейната реализация.
В теорията са известни два основни метода за формиране на печалба:
> Съпоставяне на имуществото на фирмата или предприятието в началото и в края на отчетната година
> Съпоставяне на наличните парични постъпления и направените разхоси свързани с дейността
Във връзка с установяване на печалбата като разлика между приходите и разходите и в съответствие с изискванията на закона за счетоводството, фирмите съставят годише отчет, който включва:
* счетоводен баланс
* отчет за прихосите и разходите
* приложение за информация за прилаганите методи за оценка и начините за промяна на методите за оценка
* данъчна декларация
За разлика от централизираната икономика при пазарната държавата не регулира цялостно разпределението на печалбата. Нейната роля в този процес се свежда до установяване на данъчния режим, на който подлежи печалабата и по конкретно:
> установяване на облагаемата спечалба
> определяне размера на данъка
> евентуални преференции за опредлени данъчни платци
> информация, която трябда да представи фирмата
За фирмата реално значение има не брутната, а нетната печчалба. Нетната печалба е частта от печалбата, с която фирмата реално разполага и ползва. Чистата печалба е нетния, чистия доход на собственика.
Планирането на печалбата става по няколко метода:
1. На основата на факторите, които я определят
2. На основата на продажбите и рентабилността
3. На основата на основните ключови фактори
4. На основата на приходите от продажбите и на разходите
5. Пряк и непряк (аналитичен) метод
Разпределението и използването на нетната печалба става по волята и желанието на собственика. Законът обаче определя някои изисквания и правила. Те се отнасят до търговските дружества и кооперациите. Едноличните търговци обикновенно не формират печалба, а доход. След плащане на задължителните данъци на едноличния търговец му остава чистия доход, с който той се разполага напълно свободно.
Разпределението на печалбата на търговските дружества има определени особеностти. В зависмост от собствеността търговските дружества биват два основни вида:
1. Търговски дружества, които функционират на частно правна основа т.е. чиито собственици са граждани-съдружници или акционериСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.