Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата.


Категория на документа: Икономика


 Разходите трябва да имат сравнително ниско равнище и нисък размер на снижение;

 Обема на СО - при неизменно равнище на ТН, ТО, ТНадценки.

Нарастването на продажбите зависи преди всичко от добрия маркетинг. Задължението на мениджърите е изградено на вярна концепция за основните фактори на печалбата; разумното насочване на тяхното поведение; търсенето на най-добрите комбинации между факторите в посока на нарастване на печалбата.

Намаляването на разходите е важен фактор за увеличение на печалбата.Разходите за производството и реализацията на продукцията определят равнището и структората на себестойността на продукта,а и от там и печалбата на даден продукт.

Ефективността е друг фактор за увеличаване на печелбата,както по отношение на повишаване на производителността на труда,степента на използване на материалните ресурси,така и в областта на увеличение на финансовите ресурси използвани за тази ефестивност.Ефективността в тази област налага провеждането на строга финансова политика от страна на мениджърите на дадено предприятие.За цялостната ефективност имат значение:
* производителността на труда
* степента на използване на производствените мощности
* строга кредитна политика
* борба с несъбираемите дългове
* оптимизиране на касовите наличности
* др.

Печалбата = Продажби - Променливи разходи . Q - Пост. разходи;

Печ. = P.Q - Пром. разх.Q - Пост. разх.;

Печ. = Q . (P - Пром. Разх.) - Пост. разх.;

Q = (Печ. + Пост. разх. ) : P - Пром. Разх.;

Печ. = ЧД - Разх за ЖТ;

Печ. = БД - ( МР + Разх. за ЖТ );
Търговската дейност на фирмите в условията на пазарна икономика имат за цел печалба и рентабилност. Това е съвсем естественно, защото бизнес без капитал е невъзможно да осъществява дейността си, а печалбата е главния вътрешен източник и реална предпоставка за увеличение на капитала.
Видове печалба
* Разликова/оперативна,текуща/печалба / РП /;

РП = ПД /приходи от дейността/ - РД /разходи от дейността/

* Брутна/счетоводна,балансова/печалба /БП /;

БП=(ПД+ФП/фин.приходи/+ИП/извънредниприходи/)- (РД+ФР/финансови разходи/+ИР/извънредни разходи/)

Брутната печалба е основната цел на бизнеса.Тя е основата на облагаемата печалба.От брутната печалба като се извадят корпоративните данъци,се получава чистата печалба.

* Облагаема/фискална/печалба;

Най-съществено при нея е разпределението на облагаемата печалба между държавата и фирмата, фирмата има интерес по -голяма част да остане при нея,а държавата разчита на доходи в бюджета-интересите са различни и затова се налага постоянно оптимизиране на това съотношение.
* Чиста /нетна/печалба - ЧП ;

Чистата печалба е на разположение на предприятието.Това е собственическа печалба и се дирижира от собствениците на предприятието.Тя се получава след като са изплатени всички задълженияна предприятието - производствени разходи, лихви и данъци.Източник е за попълване на собствения оборотен капитал.

ЧП = ОП - ОР

Счетоводният отчет показва величината на печалбата.Печалбата,наречена в
подзаконовите нормативни актове,финансов резултат се определя като
стойностен израз на крайния икономически резултат.Като разлика междуСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.