Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата.


Категория на документа: Икономика


24.Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата. Планиране и анализ на печалбата, методи и разпределение на печалбата - дивилентна политика на фирмата. Показатели характеризиращи дивидентната политика.
Печалбата на предприятието е икономическа категория и тя характеризира финансовия резултат.В условията на пазарна икономика всички предприятия имат за цел печалба и рентабилност.Печалбата е крайният положителен финансов резултат от дейността на дадено предприятие, и е разликата между приходите и разходите от дейността на отчетния период.Печалбата е абсиолютният показател който количествено характеризира дейността на предприятието.Тя е главния вътрешен източник и реална предпоставка за увеличение на капитала на дадено предприятие и това е съвсем естествено защото бизнес без капитал е невъзможно да осъществява дейност.

В теорията са известни два основни метода за формиране на печалба:
> съпоставяне на имуществото на предприятието в началото и края на отчетната година.
> съпоставяне на наличните парични постъпления и направените разходи свързани с дейността.

Много по-широко приложение има вторият начин за установяване на
печалбата.Неговата методология е регламентирана със Закона за счетоводството. Във връзка с установяването на печалбата като разлика
между приходите и разходите и в съответсвие с изискванията на Закона за
счетоводството,предприятието съставя годишен счетоводен отчет,който
включва:
1.счетоводен.баланс
2.отчет.за.приходите.и.разходите
3.отчет.на.паричния.поток
4.отчет.за.собст.капитал
5.приложения,които се определят от министъра на финансите
В основата на измерване на рентабилността стои печалбата. Едно от определенията за печалба е, че тя представлява положителната разлика между приходите и разходите. В счетоводството, когато приходите са по-големи от разходите има печалба, а когато разходите са по-големи от приходите се получава загуба т.е
Печалба = общи приходи - общи разходи
Изглежда, че това уравнение предлага просто определение за печалба. Но то не казва как се изчисляват разходите. В тази връзка си струва да си спомним историята с отговора на въпроса: "Колко е едно плюс едно?", а отговора бил: "Купуваш или продаваш?".
Определянето и измерването на печалбата е съпроводено със спорове. Икономистите насочват вниманието си към това, което може да се случи в бъдеще - настоящата стойност на бъдещ приход. Счетоводителите се интересуват повече от това, което е станало в миналото - приходи минус разходи. Един икономист би могъл да предвиди точно какво ще се случи, но е малко вероятно да може да обяви точно кога. Един счетоводител, обаче, може да твърди, че в повечето случаи икономистът само трябва да дефинира печалбата, докато счетоводителят всъщност трябва количествено да я определя всяка година като една цифра в отчетите
Различни гледни точки:
Терминът печалба може да означава различни неща, не само за икономисти и счетоводители, но също и за различните групи, които проявяват интерес към компанията, като всяка разглежда печалбата на компанията от различен ъгъл.
* Акционерите могат да се интересуват най-вече от способността на компанията да поддържа или повишава стойността на капитала им и бъдещите приходи. Те очакват компанията да генерира достатъчно печалба, за да може да плаща дивиденти и за да се увеличава пазарната стойност на притежаваните от тях акции.
* Кредиторите се интересуват от получаване на доказателства за възможността на компанията да продължи да плаща задълженията по заемните средства.
* Клиентите оценяват нивото на печалба в зависимост от степента на регулиране на сектора. При сегашната либерализация и конкуренция между телеком операторите, когато все по-голямо ударение се поставя върху висок стандарт на услугите и задоволяването на клиентите, няма голяма полза от спечелването на извънредни краткосрочни печалби за сметка на клиента в трайна перспектива.
* Конкурентите проявяват най-голям интерес към сравнението между собствените си резултати и ефективност с показателите на други компании, които работят в същия сектор.
* Ръководство и служителите обикновено са най-заинтересовани от печалбата, която постигат в своите отдели и от преценката на бъдещето си като служители.

Печалбата е стойностен показател. Тя е цяло, краен резултат, цел на ТФ и има двуяк характер (съдържа в себе си печалба + ДДС). Една част от живия труд има производителен характер и това е резултат от факта, че част от стоките постъпват в сферата на обръщението без да са абсолютно готови за потребление (нуждаят се от дообработка). Именно тук се проявява принадения продукт. Съществуват два източника на печалбата:

* Не създава нова стойност - прихода, който се преотстъпва на сферата на обръщението за да покрие тя производствените си разходи и да реализира печалба (Преотстъпеният принаден продукт);

* Създава нова стойност - има себестойностно образуващ характер (вторият източник на печалбата е Принаденият продукт, реализиран в търговията);

Печалбата е необходим икономически показател, цел, такъв икономически интерес, който дава възможност на всяка ТФ да разширява своята дейност.

За разлика от печалбата ЧД не включва в себе си стойността на овеществения труд (С), а само живия труд (V). ЧД дава предимството, че когато се стремим да увеличаваме крайния резултат ние се стремим да намалим МР (транспортни, опаковки, сортировка, реклама и др.), а не намаляваме разходите за ЖТ (V).

Върху печалбата оказват влияние факторите:

 Намалението на цените, което е свързано с увеличение на масата стоки, които се реализират. Цените дават благоприятно отношение върху печалбата, и при увеличението и при намалението им;

 МТБ има изключително голямо значение за реализиране на печалбата - широки форми на покупко-продажба (продажби по образци, разносна, развозна търговия и др. ДА са носители на доход и на печалба;

 ПТ и числеността на персонала, степен на използване на ПФ;

 Структура на СО;

 СЗ и показателя Скорост на стоковото обръщение;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Печалба - икономическа същност, видове печалба. Фактори, влияеши на печалбата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.