Пазарът на недвижими имоти като система и необходимост от неговото регулиране


Категория на документа: Икономика


В страните с по-либерален икономически модел в ЕС /Германия, Холандия, Великобритания и скандинавските страни/ е даден приоритет на процесите на саморегулация. В Холандия до 2000 г. е имало регулиране, но след това е отменено и се е преминава към саморегулиране на бранша. Там то действа много добре и по отношение на посредниците, и за разширяване на възможностите на клиентите за достъп до тези услуги на конкурентни цени.

В Русия неотдавна е отменен лицензионния режим за агенциите за недвижими имоти и е въведено доброволно сертифициране, като за сега 1/3 от пазара е покрит от тази система. Но преобладаващото мнение е, че това не осигурява необходимото ниво на качество на услугите. Предвижда се разработване и въвеждане на единен стандарт за дейността на предприемачите и специалистите занимаващи се с операции с недвижими имоти, в който конкретно ще са описани услугите, които се извършват с тази дейност и начина на тяхното изпълнение.

У нас ФИАБЦИ - България9 и НСНИ10 поддържат становището да се отмени лицензионния режим и да се премине към регистрационен режим на имотните брокери, следен от самите браншови организации. Приема се позицията, че даването на повече права на браншовите организации е саморегулация, но за да се реализира тя на практика, е необходимо това да става с участието на държавните органи.

1

 Механичните, физичните и биологичните системи функционират съответно на основата на: законите на механиката, физическите закони и природо-биологичните закони.

2

 Отворена е системата, която взаимодейства с околната среда, подложена е на влияния от страна на околната среда, които се проявяват на входа й, и оказва въздействие върху нея чрез своя изход.

Затворена се нарича тази система, която е изолирана от околната среда. Обикновено такива системи са някои механични или физични.

3

 Недетерминираните системи (нар. още вероятностни или стохастични) не притежават строго определено поведение и не могат да бъдат точно предсказани. Детерминираните системи притежават точно определено поведение. Тяхното състояние във всеки един момент може да бъде предсказано, ако са известни правилата на системното поведение. Изходите им могат да бъдат точно определени на базата на техните входове.

4

Европейска социална харта. (Ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 29 март 2000 г. - ДВ, бр. 30 от 2000 г. В сила от 1 август 2000 г.), Член 31, т.1 и т.2, http://www.bsconsult.bg/pages/harta/norm-baza-08.php3.

5

 Секюритизацията е процес, при който финансова институция инициатор на секюритизационна сделка обособява портфейл от неликвидни финансови или материални активи (най-често с помощта на дружество със специална инвестиционна цел), които активи служат като обезпечение на издадените срещу тях ликвидни ценни книги (акции или облигации), които на свой ред се предлагат за закупуване от инвестиционната общност. На инвеститорите, които биха били заинтересовани от инвестиция в печеливш сектор, напр. недвижими имоти, но които се въздържат от подобна инвестиция поради проблематичната ѝ ликвидност, се осигурява високоликвидна алтернатива - ценни книги, които същевременно запазват и високия потенциал за печалба, свързан с конкретния сектор на икономиката, от който произтичат.

6

 Кадастърът е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред. Кадастърът обхваща и: данни за правото на собственост върху недвижимите имоти; данни за другите вещни права върху недвижимите имоти; данни за държавните граници, границите на административно- териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.

7

 Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти. В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

8

 Сравнителни анализи на процесите на регулиране и саморегулиране на имотните пазари в страните на ЕС са направени на конференцията на тема: "Саморегулирането срещу директивите на ЕС" - проведена на 30 януари 2008 г. в Брюксел.

9

 Сдружение "ФИАБЦИ - България", български клон на Международната федерация за недвижими имоти.

10

 Национално сдружение Недвижими имоти.

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазарът на недвижими имоти като система и необходимост от неговото регулиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.