Пазарът на недвижими имоти като система и необходимост от неговото регулиране


Категория на документа: ИкономикаОсновно място и роля в правно-нормативното регулиране на недвижимата собственост има Законът за устройство на територията. В него принципната постановка е, че територията на Република България е национално богатство и че нейното устройство трябва да гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. По-конкретно в закона са третирани въпросите относно:
- предназначението на териториите и поземлените имоти;
- устройството на териториите и поземлените имоти;
- урегулирането и застрояването на териториите и поземлените имоти;
- видовете застрояване и параметрите на застрояване;
- правилата и нормативите за разполагане на сградите на основното застрояване;
- изискванията към жилищните сгради и жилищата;
- застрояването в нерегулирани терени;
- устройството на озеленени и залесени площи;
- мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
- устройственото планиране на територията;
- инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството;
- устройствените планове /общи и подробни/ и схеми;
- инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството;
- началото на строителството и взаимоотношенията в строителния процес;
- изискванията към строежите;
- застраховането в проектирането и строителството;
- завършването на строителството и разрешените за ползване;
- учредяването и прехвърлянето на право на строеж и др.

Законът за кадастъра и имотния регистър урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра6 и имотния регистър7.

В Закона за регионалното развитие се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие. Целите на закона са: създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие на районите в Република България; създаване на предпоставки за намаляване на междурегионални и вътрешнорегионални различия в икономическото развитие на страната; осигуряване на условия за растеж на заетостта и доходите на населението; развитие на трансгранично сътрудничество.

Законът за геодезията и картографията урежда организацията, управлението, финансирането и изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица. Законът създава условия за: поддържане на единна геодезическа основа за извършване на геодезически и картографски дейности; осигуряване на актуална и единна геоинформация за територията на страната чрез топографско картографиране и чрез други методи и средства; осигуряване на съответна на предназначението точност на създадените чрез геодезически и картографски дейности материали и данни; осъществяване на контрол върху качеството на резултатите от геодезическите и картографските дейности; взаимодействие между органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, физическите и юридическите лица при изпълнението на дейности по геодезия и картография; въвеждане на международни и европейски стандарти в геодезическите и картографските дейности в страната.

Закони регулиращи данъчното облагане на недвижимите имоти и на пазарните субекти опериращи с недвижими имоти

В Закона за местните данъци и такси са нормативно уредени редица данъци касаещи недвижимите имоти, приходите от които постъпват в общинските бюджети, а именно: данъкът върху недвижимите имоти; данъкът върху наследствата; данъкът върху даренията; данък при възмездно придобиване на имущество и др.

Със Закона за корпоративното подоходно облагане се урежда облагането на печалбата и доходите на местните и чуждестранните юридически лица, включително бюджетните предприятия, както и на местните и чуждестранните дружества, които не са юридически лица (неперсонифицираните дружества); доходите на местни и чуждестранни физически лица, посочени закона.

Със Закона за облагане доходите на физическите лица се урежда облагането на доходите на физическите лица, доходите на предприятията на едноличните търговци и доходите на някои предприятия, които са юридически лица.

В Закона за обществените поръчки са определени принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение. Обществените поръчки се възлагат по процедура предвидена в закона, в съответствие със следните принципи: публичност и прозрачност; свободна и честна конкуренция; равнопоставеност на всички кандидати.

Закони регулиращи качеството на застрояването на недвижимите имоти и условията на труда при тази дейност

Законът за техническите изисквания към продуктите урежда реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие; задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие; реда за определяне на правата и задълженията на производителите и лицата, които извършват дейностите по оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания; надзора на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има определени съществени изисквания; техническия надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.

Законът за националната стандартизация урежда обществените отношения, свързани с дейността по разработването, одобряването, разпространяването и прилагането на български стандарти.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд урежда правата и задълженията на: държавата; работодателите; работниците и служителите; лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие; други организации и юридически лица, за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението, доколкото в друг закон или в международен договор, по който страна е Република България, не е предвидено друго.

Освен горепосочените закони, отношение към правно-нормативното регулиране на пазара на недвижими имоти имат и редица други закони, а именно: Закона за банките, Закона за адвокатурата, Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Закона за наследството, Закона за лицата и семейството, Закона за жилищностроителните кооперации, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за статистиката и др.

В дискусиите по проблемите на правното регулирането на пазара на недвижими имоти в ЕС основният фокус се поставя върху дейността на посредниците на този пазар, главно по отношение на защитата на правата на потребителите с оглед предлагането на повече и по-качествени услуги на по-достъпни цени8.

Висока степен на държавно правно регулиране на дейността на агенциите за недвижими имоти има в Белгия, Австрия, Испания, Франция, а от новоприетите страни в ЕС - в Словакия. Регулирането е насочено към приемането на различни нормативни актове за регламентация на услугите, предлагани от посредниците на пазара на недвижими имоти. Определя се кой може и не може да извършва тази дейност, на какви условия трябва да отговаря, редът за регистрация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазарът на недвижими имоти като система и необходимост от неговото регулиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.