Пазарът на недвижими имоти като система и необходимост от неговото регулиране


Категория на документа: Икономика


* договорите /сключване, действие, недействителност, изпълнение, неизпълнение/;
* ипотеката;
* продажбата;
* замяната;
* даренията;
* наема на вещи.

Законът за защита на конкуренцията има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност, в т.ч. и в бизнеса с недвижими имоти. Законът урежда защита срещу споразумения, решения и съгласувана практика, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара, концентрация на стопанската дейност, нелоялна конкуренция и други действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

Законът за дружествата със специална инвестиционна цел урежда отношенията, свързани със секюритизацията5 на недвижими имоти и вземания посредством дружества, получили лиценз за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел, както и учредяването, дейността и прекратяването им. Законът има за цел: да създаде условия за развитие на инвестирането чрез секюритизация на недвижими имоти и вземания и за развитие на капиталовия пазар; да осигури защита на интересите на инвеститорите в дружествата със специална инвестиционна цел.

Законът за защита на потребителите урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област. Целта на този закон е да осигури защита на следните основни права на потребителите: право на информация за стоките и услугите; право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им; право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при заблуждаваща, непочтена и неразрешена сравнителна реклама, нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките; право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки; право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове; право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им; право на сдружаване с цел защита на интересите им; право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

В Закона за счетоводството се уреждат: изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията; съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети на предприятията; изискванията към лицата, които съставят финансовите отчети.

В Закона за административните нарушения и наказания се
определят общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигуряване необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.

Закони регулиращи владеенето, разпореждането с недвижими имоти и тяхното ползване.

Законът за собствеността урежда собствеността /държавната и общинската собственост, частната собственост, съсобствеността и етажната собственост/, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, както и владението и вписванията.

Законът за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

Със Закона за държавната собственост се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи, държавна собственост, а също така управлението на имотите и вещите - държавна собственост.

В Закона за общинската собственост се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост.

В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти са конкретизирани правата на собствениците или правоприемниците на собственици на одържавени недвижими имоти, които не могат да бъдат върнати реално. Те имат право:

- или на съсобственост върху обектите, изградени върху земите им, или върху терените, към които тези земи са присъединени, в идеални части, съответстващи на действителната пазарна цена на техните земи, ако не бяха застроени или присъединени, към действителната пазарна цена на целия обект към деня на влизането на този закон в сила;

- или на част от акциите или дяловете на търговските дружества, в дълготрайните активи на които са били включени тези земи, съответстваща на стойността на идеалните им части;

- или на компенсаторни записи на стойност, равна на стойността на идеалните им части.

В Закона за концесиите се уреждат условията и редът за предоставяне на особено право на ползване върху обекти - публична държавна собственост, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства.

Закони регулиращи собствеността и стопанисването /управлението и ползването/ на природните ресурси

Законът за опазване на околната среда урежда обществените отношения, свързани със: опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората; съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на страната; опазването и ползването на компонентите на околната среда; контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда; осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване; предотвратяването и ограничаването на замърсяването; създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда; стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда; събирането и достъпа до информацията за околната среда; икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда; правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването на околната среда.

В Закона за горите се уреждат отношенията, свързани със собствеността и стопанисването - управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите в Република България. Целта на закона е съхраняването на българските гори като национално богатство - основен средообразуващ фактор, чрез възпроизводството и устойчивото им развитие и многоцелевото ползване в интерес на собствениците и обществото.

Законът за водите урежда собствеността и управлението на водите на територията на Република България като общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения. Законът има за цел да осигури единно и балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчиво развитие на страната чрез: комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси; развитие и опазване на водните ресурси за задоволяване потребностите от вода на сегашните и на бъдещите поколения; възстановяване качеството на водите и опазването им от замърсяване, изтощаване и други неблагоприятни въздействия върху техния режим; съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на околната среда; насърчаване на организираното използване на водите; предотвратяване или ликвидиране на последиците от вредното въздействие на водите.

В Закона за устройството на българското Черноморско крайбрежие се уреждат обществените отношения по устройството на Черноморското крайбрежие, свързани с: реда и условията за определяне на териториалния обхват на крайбрежната плажна ивица; изискванията, правилата и нормативите за устройство, ползване и опазване на крайбрежните зони; правомощията и координацията на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт при осъществяване на държавната политика по устройство на Черноморското крайбрежие; взаимоотношенията на отговорните органите с физическите и юридическите лица - собственици, ползватели и концесионери, както и с неправителствените организации. Основните цели на закона са: създаване на условия за устойчиво и интегрирано развитие, устройство и опазване на територията на Черноморското крайбрежие; осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг; рационалното използване, съхраняване и опазване на природните ресурси; предотвратяване и намаляване замърсяването на територията и акваторията на Черноморското крайбрежие; защитата на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси; възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческо наследство.

Законът за опазване на земеделските земи урежда опазването от увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи и определя условията и редът за промяна на тяхното предназначение.

Закони регулиращи териториално-устройствените аспекти на недвижимите имоти и застрояването на поземлени имотиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазарът на недвижими имоти като система и необходимост от неговото регулиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.