Пазарно равновесие


Категория на документа: Икономика


1. Същност на пазарното равновесие.

Пазарната конюнктура се определя от множество фактори. Сред тях най-голямо значение имат търсенето и предлагането. Взаимодействието между тях формира пазарното равновесие. Пазарното равновесие е такова състояние на пазара, при което има балансиране на противодействащите фактори. То е количествено съвпадение между потребителското търсене и предлагането на стоки по дадена цена на определено място и в определено време. Казано с други думи, пазарното равновесие е състояние, при което продавача и купувача са доволни от продадените и закупени количества от дадена стока при определена цена и нямат стимул за промяна в поведението си на пазара.

Установяването на пазарно равновесие за дадена стока се нарича частично пазарно равновесие. Когато равновесието се отнася за всички стоки, говорим за общо пазарно равновесие.

Разликата, с която търсеното количество превишава предлаганото, сформира свръхтърсенето на дадена стока и се нарича излишно търсене. Разликата, с която предлагането надвишава търсенето образува излишно предлагане. Пазарното равновесие ще се установи на границата между излишното търсене и излишното предлагане. То в случая ще покаже количеството и цената, които удовлетворяват продавачите и купувачите. В условията на съвършена конкуренция взаимодействието между движението на цената нагоре и надолу и търсеното и предлаганото количество стоки формира равновесната цена и равновесното количество. Равновесната цена е цената, при която търсеното количество съвпада с предлаганото. Равновесно количество е онова, което се предлага и купува по равновесна цена. Равновесните цени, формирани от търсенето и предлагането на конкурентния пазар, от една страна, регулират пазара така, че не позволяват на него да се образува излишък или недостиг на стоки, защото количествата, които са готови да купят потребителите, съответстват на количествата, които предлагат производителите. От друга страна, равновесните цени регулират размера на сключените сделки, като отблъскват всички купувачи и продавачи, които търсят други цени на пазара.

Стабилността на пазарното равновесие е твърде относително. Тя се проявява само статичен аспект. В динамичен аспект с течение на времето кривите на търсенето и предлагането се изменят, при което се нарушава равновесната цена и равновесното количество. Формира се нов център, около който се колебаят цените и търсените и предлагани количества. Най-често причина за промяната на кривата на търсенето е повишаването на доходите или промяна в потребителските вкусове на купувачите. При неизменно предлагане промените в търсенето предизвикват еднопосочни промени в равновесното количество и равновесната цена. Увеличаването на търсенето вследствие нарастване на дохода покачва равновесното количество и равновесната цена. Намаляването на търсенето понижава цените и обемите при които се установява равновесието на пазара.

Изместването на кривата на предлагането е резултат най-вече на промяна на производствените условия и пазарът реагира по друг начин. При увеличаване на предлагането равновесното количество нараства, а равновесната цена спада и обратното. В реалната действителност факторите които влияят върху търсенето и предлагането, действат едновременно и с различна сила, вследствие на което става едновременно изместване на кривата на търсенето и предлагането. Това създава нови пресечни точки на пазарно равновесие с различни равновесни цени и количества.

Пазарното равновесие може да бъде статично и динамично. Постоянното нарушаване на статичното равновесие се нарича динамично пазарно равновесие и то е следствие от изместването на кривите. Неговото влияние може да бъде положително или отрицателно в зависимост от това, дали стимулира или не производството на повече и по-качествени стоки.

Пазарът в условията на свободна пазарна конкуренция се стреми към непрекъснато уравновесяване на търсенето и предлагането. Механизмът за това равновесие се проявява чрез предлагането. При всяко тяхно положение пресечната им точка формира център на равновесна цена и равновесно количество. При всяка промяна на пазарния център се установява ново равнище на цените и обема на продукцията.

2. Текущо, краткосрочно и дългосрочно пазарно равновесие.

Уравновесяването на търсенето и предлагането е процес, който протича в определен период от време. Този период се определя от поведението и адаптивността на производителите и потребителите. Обикновено тяхната реакция е свързана с еластичността на търсенето и предлагането на стоките. Така например при високоеластичните стоки реакцията на потребителите при повишаване цената е сравнително бърза. При слабоеластичните и при нееластичните реакцията е по-слабо изразена, защото потребителите са готови да заплатят както в момента, така и в бъдеще наложената от промените цена. За разлика от потребителите, реакциите на производителите са по-бавни. Колкото по-кратък период анализираме, толкова по-нееластично е предлагането спрямо променящите се пазарни условия.

За да отчете ролята на времето за еластичността на предлагането се използват въведените от Алфред Маршал три различни периода: текущ, краткосрочен и дългосрочен.
* Текущо пазарно равновесие - За моментен се приема този период, в който производството не може да реагира на повишеното търсене и на по-високите цени, т.е. еластичността на предлагането е нула. В този случай единственият начин, за да се уравновсеи търсенето с предлагането, е покачването на цените на стоките. Изводът е, че в моментен период при нараснало търсене и неизменно предлагане единствено промяната на цените формира новото пазарно равновесие.

* Краткосрочно пазарно равновесие - В един по-продължителен период какъвто е дългосрочният, производителите имат време да реагират на нарасналото търсене. Те могат да натоварят максимално съществуващите мощности, като привлекат допълнителна работна сила и закупят повече суровини, без да променят технологията, производственото оборудване и другите части на дълготрайните активи. Вследствие на тази своя дейност предлагането ще добие определена еластичност, но тя няма да бъде достатъчна, за да отговори на нарасналото търсене. В крайна сметка цените на стоките ще се запазят на по-ниско ниво, отколкото при текущото равновесие, но на по-високо от първоначалното.
* Дългосрочно пазарно равновесие - нарасналото търсене в дългосрочен план ще наложи преосмисляне на инвестиционната политика на фирмите. За да отговорят на това търсене, те ще увеличат инвестициите. Ще се появят нови фирми на пазара. Вследствие на това кривата на предлагането ще се наклони силно надясно, цената на стоката ще се повиши слабо, обемите на продажбите ще се увеличат значително и в крайна сметка ще се формира ново пазарно равновесие.
Разликата между текущо, краткосрочно и дългосрочно пазарно равновесие е, че текущото равновесие се поддържа чрез ценова политика, краткосрочното се поддържа чрез ценова политика и ресурсна политика, а дългосрочното равновесие се уравновесява чрез инвестиционна политика. Колкото е по-кратък периода, толкова е по-голямо влиянието на търсенето върху равновесните цени и количества, а колкото е по-дълъг периодът, толкова по-силно е влиянието на предлагането върху тях.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазарно равновесие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.