Пазарен механизъм


Категория на документа: Икономика


 Тема №1.

ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ПАЗАРИ. ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ. ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ И ФАКТОРЪТ ВРЕМЕ

/От ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА/

Пазарът е институция, изградена върху взаимовръзките между купувачи и продавачи, при което на базата на спонтанното, платежоспособно търсене и предлагане се формират цените и количеството на произвежданите стоки и услуги. Пазарът възниква на базата на появата и развитието на стоковото производство. Той решава следните въпроси:

- разпределение на ресурсите в необходимите пропорции;

- довеждане на стоките и услугите на самостоятелните производители до крайните потребители;

- формиране чрез търсенето и предлагането на пазарните цени.

1. Пазарът не е само териториално-пространствено понятие, той е синтетичен израз на връзки и отношения между стопанските субекти, които се ръководят в своите действия от съображения за максимална изгода.

В процеса на задълбочаване на общественото разделение на труда, специализацията и икономическото обособяване на производителите, стоковата размяна се обособява като единствена адекватна икономическа взаимовръзка. При нея се обменят продукти и дейности, приравнени към някакъв всеобщ еквивалент, който наричаме пари. Те опосредствяват размяната на стоките и осигуряват еквивалентност на тази размяна. Това, което е обект на стоковата размяна, не са просто вещи или дейности. От икономическа гледна точка това са стоки, които като резултат на специализирана производствена дейност съчетават в себе си две неотделими свойства - полезност и цена. Чрез акта на покупко-продажбата двете противостоящи страни купувач-продавач, реализират целите, които са ги подтикнали да излязат на пазара и по този начин осъществяват специфичния за различните исторически епохи механизъм на жизнена връзка в системата. Изключителното многообразие на пазарите налага известна класификация. От гледна точка на обектите на покупко-продажба има:

- пазар на потребителски стоки и услуги;

- пазар на инвестиционни стоки и услуги;

- парично - кредитни пазари;

- пазар на труда.

В зависимост от конкурентната структура има свободни пазари, монополни пазари, олигополни пазари, монополистически пазари. Икономическите субекти или агенти са домакинствата, фирмите и държавата.

Пазарният механизъм се е формирал в течение на хилядолетия и образно той е великото дете на цивилизацията. Той е могъщ компютър с безброй датчици, с които улавя най-незначителните промени в предлагането, платежоспособното търсене, качеството, движението на капиталите, динамиката на лихвените проценти, цените на ценните книжа, курса на валутите и т.н. Пазарният механизъм предоставя безплатна информация на стопанските агенти, която им позволява да се ориентират в сложната пазарна конюнктура и взимат съответни икономически обосновани решения, за да просперират и оцеляват.Сърцевината на пазарния механизъм е конкуренцията. Тя е уникалното средство за разпределение на оскъдните ресурси, стоки и услуги. Цената като разпределителен критерий принуждава икономическите агенти да осъществяват дейност, която ще им служи да получат по-високи доходи, които ги правят по-конкурентноспособни и с по-големи възможности да присвояват и потребяват оскъдните блага. Следователно, както не може да се пренебрегне разпределението на оскъдните ресурси, така и никое общество не може да пренебрегне конкуренцията като уникално средство за това разпределение. Конкуренцията е двигателят на икономическия прогрес. Тя е съперничество или война, която се води на три фронта:

1) съперничество между производители;

2) съперничество между потребители;

3) съперничество между армията на едните и армията на другите.

Следователно, пазарният механизъм превръща пазара в своеобразна арена на икономическа демокрация. Всеки агент, за да задоволи своите нужди е принуден да задоволи първо нуждите на другите. Всеки превръща чуждият интерес в средство за задоволяване на своя собствен икономически интерес. Законът за търсене: търсене наричаме платежоспособната потребност, т.е. количеството пари, които потребителят може и е готов да заплати за нужните му стоки и услуги.

Търсене - готовността на потребителите да закупят определени количества блага на определени цени в определен период от време.

Търсенето трябва да бъде платежоспособно.

Платежоспособното търсене е една от променливите на пазарния механизъм. Условията за формирането му са:

а) наличие на определено количество пари;

б) желание за покупка на определени стоки и услуги;

в) равнището на цените им;

г) цената на стоките - заместители или взаимно допълващи се;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазарен механизъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.