Пазар с монополистическа конкуренция за обувки


Категория на документа: Икономика


 I.Въведение

В буквален превод терминът конкуренция има латински произход и означава бягам към целта. В ежедневната лексика той се разглежда като съперничество, съревнование и надпреварване между хората за постигане на определена цел. В тази връзка основната част от икономистите разглеждат конкуренцията като своеобразно съперничество между отделни фирми, региони и държави, за постигане на определена цел. Целта на търговските фирми може да бъде: купувачът да закупи предлаганите от тях стоки; да запазят или разширят своя пазарен дял; да заемат определена пазарна ниша. Конкуренцията е взаимодействие между стопанските субекти, при което всеки от тях се стреми да реализира свои интереси, независимо от останалите субекти на пазара. На определен пазар където се предлага дадена стока, конкуренцията се проявява като присъствие на двама или повече продавачи и двама или повече купувачи. В основата на това взаимодействие лежи противодействието между тях. Затова законът за единството и борбата на противоположностите се разглежда като закон на конкуренцията.

II. Теоретична част

2.1.Несъвършена конкуренция

В реалната икономика господстват пазарните структури на несъвършената конкуренция.Под несъвършена конкуренция се разбира пазар, на който индивидуалните производители могат да оказват някакво въздействие върху цената. При несъвършената конкуренция всички фирми притежават нещо общо - те упражняват пазарна власт, т.е. способност да увеличават цената без при това да губят цялото търсене на своя продукт.Ключова характеристика на пазарите на несъвършена конкуренция е пазарната власт. Тя може да бъде по-голяма или по-малка. В зависимост от това се различават разновидностите на несъвършената конкуренция. (1) Предпоставките и причините за появата на несъвършена конкуренция са разнообразни:
* завоюване на големи пазарни дялове от малко на брой фирми, поради обективно протичащи процеси на концентрация и централизация на капитала,
* ограничен достъп до информация (обемът на производството и цената на изделието е фирмена тайна),
* наличие на бариери за влизане в даден отрасъл, резултат от икономическата политика на правителството,
продуктова диференциация, фирмите разграничават продуктите си от тези на конкурентите. Има различни видове несъвършена конкуренция: монопол, монополистична конкуренция, олигопол. (2)

2.2Същност на монополистическата конкуренция

Моделът на монополистична конкуренция описва общата структура на пазара, в който фирмите имат много конкуренти, но всеки един продава малко по-различен продукт. Монополистичната конкуренция е хибрид между монопола и конкуренцията, тъй като предполага значителна конкуренция и известна монополна власт. Монополистична конкуренция като пазарна структура за първи път е идентифицирана през 1930 г. от американския икономист Едуард Чембърлейн (Theory of Monopolistic Competition 1933), и английски икономист Джоан Робинсън(Economics of Imperfect Competition 1933). Теорията за монополистичната конкуренция , разработена от Едуард Чембърлин, според който "макар, че едрите единици често притежават монополна власт, не бива да се предполага, че с раздробяването на тези единици ние ще стигнем до установяването на конкуренция без примес на монопол". (3) Целият свят е широко населен с монополистична конкуренция. Може би половината от общото производство на икономиката идва от монополно конкурентни фирми. Най-добрите примери на монополистична конкуренция идват от търговията на дребно, включително ресторанти, магазини за дрехи и обувки . (4)

2.3.Особености на монополистическата конкуренция

Тъй като предлаганите продукти са строго диференцирани, на базата на отделните характеристики на продукта, купувачите са склонни да плащат различни цени за него, като по този начин за всеки продукт се оформя "ценови диапазон на диференциация".

Монополистичната конкуренция поставя тежестта на ценообразуването върху търсенето, върху степента на неговото задоволяване. Оценките тук са до голяма степен субективни и се свеждат до осъзнаването на определена степен на полезност на покупката и потреблението. Наред със социално икономическите фактори (доходи, заетост, обществен статус и др.), важна роля имат и субективно психологическите фактори на ценообразуването (очаквания, възприятия, мотиви, жизнен цикъл и др.). Именно оценките за тяхната полезност са водещ мотив при ценообразуването в условията на монополистична конкуренция. Така цените се формират на базата на количеството търсени продукти:
P= f(Qx)

В условията на този вид несъвършена конкуренция маркетинговото ценообразуване се развива най-пълно, посредством стратегиите за най-различни модификации на цените. Целта е да се отговори възможно най-пълно на търсенето на купувачите. Допускат се и агресивно ценово поведение с цел създаване и видоизменяне на търсенето. Все пак в основата на конкурентните предимства са "неценовите войни". На пазара се налага онзи, който предлага разнообразен асортимент, подходящо качество, атрактивна опаковка, въздействаща реклама и др. По-високите цени при неценовата конкуренция са резултат от стратегиите на продавача и предпочитанията на купувача. (маркови дрехи- по висока цена).

В резултат на диференциацията на продукта, организацията получава известна "власт" на пазара, която се проявява като конкурентни предимства. Тази власт я защитава от атаките на конкурентите и от поведението на купувачите, чрез заменянето на продуктите с аналози. Така организацията е относително независима в своето ценово поведение. Тя може да изисква от купувачите да платят по-висока цена от тези на конкуренцията и на тази основа да реализира по-високи норми на печалба. Задачата на мениджмънта на бизнеса е да разработва маркетингови стратегии за задържане и разширяване на тези предимства.

Както вече казахме, една от основните характеристики на монополистичната конкуренция е свързана с диференция на предлагания продукт. Именно това дава свобода на фирмата при определянето на неговата цена, без да се съобразява много с реакциите на останалите участващи фирми на пазара, които предлагат сходен продукт. Друга важен момент, с който е свързано ценообразуването при монополистичната конкуренция е това, че потребителите не гледат толкова цената на съответния продукт, колкото се интересуват от неговите специфични характеристики- например, като застанем на щанда с прясно мляко ние не гледаме да изберем най-евтиното такова, ами избираме определено ниво масленост, което смятаме че е нормално и др. Някои потребители придават повече значение на стила или на някакви други преимущества, които фирмата предлага.

И все пак, колкото и диференциран да е нашият продукт, оперирайки на пазар, със свободен вход и наличието на множество на брой фирми, ще се случи някоя от тях да предлага продукт доста близък до нашия, а може би дори същият. Именно поради тази причина ценообразуването при монополистичен пазар не е толкова свободно и възможността на отделните фирми да формират собствена цена е ограничена.

Комбинацията между цена и количество при монополистическата конкуренция трябва да се внимателно съобразено с оглед максимизиране на печалбата, която и тук, както при останалите пазарни структури е изражение на равенството: MC=MR. Позовавайки се на това равенство и на кривата на търсене, фирмата определя цената на съответния продукт.

Когато говорим за дългосрочен период, възможностите пред фирмата са за получаване на нормална печалба. Съществуват сходни черти и между монополистическата и съвършената конкуренция, а именно и в двете ситуации фирмата е обект на силен конкурентен натиск, което елиминира икономическата печалба, което стимулира фирмите за ограничаването на този конкурентен натиск. Това може да стане основно по два начина- ограничаване на пазарния вход и диференциране на продукта. Тоест може да заключим, че при монополистическата конкуренция, съперничеството между фирмите се основава не толкова на цената, колкото на неценови фактори, като качество на продукта, условия на продажба, реклама.

Продуктовата диференция, за която вече споменахме, манипулира ценовата еластичност. Ако стоките бяха напълно идентични, както е при съвършената конкуренция, всяко повишаване на цената би намалило търсенето поради ценовата еластичност. За да може цената да се запази висока, при монополистичната конкуренция, е необходимо да се търсят подходи близки до тези при чистия монопол. Дългосрочното равновесие на фирмата е представено на следващата графика.

Фиг.1 Дългосрочно равновесие на фирмата

Оптимизацията се детерминира в точката на допиране на кривата на средните разходи AC с кривата на дългосрочното търсене D. Всеки друг избор би бил погрешен. Ако Q се изместило наляво или надясно средните разходи ще растат. Освен това точката на пресичане между кривите на пределните разходи и пределните приходи е разположена точно под тангентата между D и AC и при обем на производството Q*. Когато кривата на общите средни разходи се допира до кривата на търсенето, икономическата печалба е равна на нула.

Фиг.2 Рентабилност на фирмата в краткосрочен период

Графиката показва при какви условия се максимизира фирмената печалба. Тя включва комбинация между продажна цена и обем на производството. За фирмата приемлива ще бъде онази цена, при която пределните приходи ще надвишават пределните разходи. Това се постига при Q0 и P0. Правоъгълникът ОP0AQ0. Печалбата ще намерим като от общите разходи извадим общите приходи. За нашата графика печалбата е правоъгълника - CP0AB. В краткосрочен период съотношението между пределни и средни разходи, между цена и търсене ще бъдат близки до тези при монопола.

2.4.Неценова конкуренция

Тъй като монополистическата конкуренция е основана на базата на диференция на предлагания продукт, то може да кажем, че тя е предимно неценова форма на конкуренция. Продуктите се диференцират на базата на комплекса от качества или чрез предлагане на различна комбинация от характеристики на продукти, притежаващи еднакво качество. Често фирмите са склонни да се конкурират чрез подобряване на продуктите си, отколкото чрез цените. Понякога това диференциране става на базата на въображаеми различия, създадени чрез реклама, опаковки, използване на търговска марка и др. (5)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазар с монополистическа конкуренция за обувки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.