Пазар на ресурсите – ценообразуване на производствените фактори


Категория на документа: Икономика


Съдържание

1.Увод стр .3
2.Изложение стр.5
2.1 Пазар на ресурсите стр.5
2.2. Производствени фактори стр.9
2.3.Ценообразуване на производствените фактори стр.11
3.Заключение стр.14
4.Използвана литература стр.15

1.Увод

Пазарът е сфера на икономиката, в която се разменят и разпределят ресурси и блага между икономическите субекти - купувачи и продавачи, в т.ч. държавата. Пазарът обединява интересите на икономическите субекти.

За създаването на всяка стока или услуга, фирмата се нуждае от ресурси, които тя си доставя от пазарите на факторите на производството. Тяхното самостоятелно изучаване се обуславя от редица обстоятелства. Цените на ресурсите формират паричните доходи на домакинствата, а те от своя страна са определящ за формирането на платежоспособното търсене на продуктовите пазари. От тях зависи също разпределението и ефективното разместване на производствените фактори между отделните отрасли и дейности. За формите цените на ресурсите са издръжки по производството и затова от тяхното равнище се лимитират тактическите и стратегическите решения на бизнеса за това какво и как да се произвежда.

За да бъдат създадени благата и да достигнат до потребителите са необходими ресурси.Това са всички предпоставки, които правят възможно протичането на производствения процес.Към тях се отнасят земя,труд, капитал и предприемачество.Когато ресурсите се включат в процеса на производството и си взаимодейсвтат, те стават фактори на производствения процес.В съвременните условия всички ресурси се придобиват на определени ресурси пазари.Цялостната икономическа дейност на хората предполага и определена съгласуваност, координация във функционирането на продуктовите и ресурсни пазари.

Изучаването на ресурсните пазари е от особено значение за икономиката,тъй като се изследват и решават два много важни въпроса.Единият е свързан с цикъла на производството и реализацията и се отнася до цените на ресурсите.Те са основните разходи в бизнеса и съществено въздействат върху цените,крайния готов продукт,вида и количеството на тези ресурси,които могат да бъдат използвани от дадена фирма за неговото производство.Вторият въпрос е свързан с определяне доходите на обществото и тяхното разпределение.Тези доходи се създават именно на пазара на ресурсите и отговарят на техните разновидности под формата на плащане на труда,земя,капитал и предприемачество.Преди всичко законите и закономерностите извършени при пазарите на стоки и услуги, въздействието на търсенето и предлагането по принцип важи по същия начин и за пазара на ресурсите. Цените,които фирмите заплащат за човешки,естествени и капиталови ресурси са под формата на заплата,рента,наеми,лихви.За тях важи законът за предлагането и търсенето и под тяхно влияние се определя величината им на конкурентния ресурсов пазар.Досега ние разглеждахме фирмите в ролята на продавачи на стоки и услуги,а домакинствата като купувачи на тези стоки и услуги,но фирмите вече са купувачи,а домакинствата продавачи.Икономическата връзка са ресурсите.Без тях фирмите не могат да организират и реализират своята дейност,тъй като те са в основата на готовия продукт.Целите са различни и те определят поведението на купувачите и продавачите на ресурсния пазар.Възникват и редица проблеми,те са свързани с разпределителните процеси в обществото.Не всички са в областта на икономиката,връзките им с БНП и т.н.. Търсенето на ресурсите за реализирането на едно или друго производство се нарича вторично.Това е така,защото е функция от търсенето на произведената с тези ресурси стока или извършената услуга.Фирмата се интересува от крайния резултат-печалбата,тя е готово на всякакви комбинации от ресурси.Максимилизацията на печалбата е в основата на нейната търговска дейност и комбинацията от ресурсите.

2.Изложение
2.1 Пазар на ресурсите

Пазари на ресурси- сфера (система от пазари) от общественото производство, в които фирмите търсят необходимите им за производството ресурси, а домакинствата ги предлагат за да получават доходи.Традиционните факторни пазари са тези на труда, капитала и земята. Пазарите на производствените фактори са т. н. ресурсни пазари и имат характеристиките на продуктовите пазари. Тяхното състояние се определя от социално-икономическя климат в страната и дават отговори на въпросите какво, как и за кого да се произвежда. Основни пазари на факторите на производството са пазарът на труда, пазарът на капитала и пазара на земята.

Под ресурси разбираме всичко онова, което се преобразува в процеса на производствената дейност с цел получаването на определен резултат. Ресурсите основно ги разглеждаме като първични и вторични. Към първичните спадат земята и трудът, а към вторичните капиталът, управлението, технологиите, интелектуалната собственост, комуникациите и т.н.

Инвестиционните средства са обект на капиталовия паричен пазар.Тук технологичната схема се нуждае от междинни институции.Средствата от домакинствата постъпват в банково-кредитните институции и от там под формата на заем на капитал се получават от фирмите.С нарастване на търсенето на крайната продукция се увеличава и търсенето на ресурси необходими за нейното производство. На конкурентните пазари цената на всеки ресурс се образува под въздействието и по законите на търсенето и предлагането на стоките и услугите.

Търсене и предлагане на ресурси

От схемата се виждат няколко закономерности.На абцисата с Q е отбелязано количеството на даден ресурс,а на ординатата Р-неговата цена.Основната линия на търсене е подчинена на Закона за търсене и на крайни продукти.Основната линия на предлаганото количество е подчинена на Закона за предлагане и показва тенденцията,че колкото се увеличава цената на даден продукт,толкова повече производителите са готови да го произвеждат и предлагат на пазара.С буквата Е е обозначена равновесната цена. Тук интересите на купувачите и продавачите съвпадат и сделките се осъществяват.Под въздействие на неценови фактори кривата на търсене се премества на дясно.Цената на кой да е ресурс се формира по същия начин,както и цената на която и да е стока.Движението на ресурсите може да се обясни и с изместваната в икономическа теория хипотеза за получаване на еднакви предимства.Стремежът е собствениците на ресурси при техните движения на ресурсните пазари да максимизират чистата възвращаемост на ресурсите и поради това ги разпределят така,че да се получат еднакви чисти изгоди.В основата на движението на ресурсите са доходите,които могат да се получат от тях и тяхната динамика. Наетият ресурс и неговата цена формират ресурсния доход,който се състои от две части:
- трансферен доход
- икономическа рента

Трансферният доход е този доход,който влияе на притежателя на даден ресурс да го предостави на фирмата,която го ползва,тъй като доходът,който му осигурява го задоволява.Цената на този трансферен доход не бива да спада под равнището на дохода от същия ресурс в други фирми,тъй като тогава ресурсите ще бъдат насочени към други дейности.Когато се образува излишък от доход над равнището на трансферния,а това става при случаите когато се компенсират специфични,значими качества на дадени ресурси се получава т.н. икономическа рента.

P S1 S0

Разпределение дохода от определен ресурс

P2 Е S2

P1

0 Q1 Q

От схемата мoгат да се анализират няколко варианта на дохода от определен ресурс.Ако кривата на предлагането е хоризонталната S2 ,то целият доход е трансферен;ако кривата на предлагането е вертикалната S1,то целият доход от ресурсите е икономическата рента;ако е с нормален наклон S0,то общият доход се дели на трансферен и икономическа рента.Фирмата ще ангажира допълнителни количествa от един ресурс при условие,че другите остават неизменни дотогава ,докато приходът от маргиналния продукт на този ресурс се изравни с цената на самия ресурс.
Пазар на труда.

Решението на индивида какво количество труд да предложи на пазара е компромис между избора на свободно време и дохода за покупка на потребителски блага. Свободното време му е необходимо за възстановяване на физическите сили, за развлечение, за изпълнение на домашните задължения. Това време не му носи пари, а следователно и възможности да закупи стоки и услуги. При избора между свободно време и труд индивидите се натъкват на две ограничения:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазар на ресурсите – ценообразуване на производствените фактори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.