Парична политика – същност и видове


Категория на документа: Икономика


Съществуват четири механизма на паричната политика, чрез които динамиката на паричното предлагане променя съвкупното търсене. Това са механизмите на валутния курс, на лихвения процент, на реалното богатство и на реалния баланс. Механизмът на лихвения процент е най - важен сред тях. Намаляването на паричното предлагане не води до спадане на инвестициите и до покачване на лихвения процент, а с тях и на планираните съвкупни разходи. При другите три предавателни механизма на паричната политика промените във валутния курс, в реалния баланс и в реалното богатство по различен и самостоятелен начин влияят върху съвкупното търсене и чрез тях върху планираните съвкупни разходи.
В продължение на даден период от време резултатите от паричната политика не се получават моментално. С лаговете на паричната политика е свързано това забавяне. В равнището на цените към едно ново едновременно равновесие на стоковия и паричния пазар и в предизвиканите и независимите съвкупни разходи те се отнасят до времето, което е необходимо за адаптиране на промените. В зависимост от динамиката на лихвения процент, в зависимост от промените в инвестициите и от промените в лихвения процент от изменението на търсените реални пари зависи ефективността на паричната политика определяна от въздействието на промените върху съвкупното търсене в паричното предлагане.
Върху икономическите функции на централната банка акцентира паричната политика. Тя също използва икономически инструменти присъщи за изпълняваните от нея функции. С паричното предлагане и парите са свързани те. Към контролиране на количеството на парите в националната икономика са насочени основните механизми и инструменти. Върху стопанската активност в макроикономически мащаб се оказва влияние по този начин. Насочено главно към оказване на въздействие върху структурата и мащабите на съвкупното търсене е използването на инструменти чрез тази политика. Към равнището на нейния оптимум се преследва на тази основа стабилизиране на националната икономика.

Използвана литература:
1. Учебник по Макроикономика - Проф. д - р инж. Здравко Гъргаров 2011
2. Интернет

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Парична политика – същност и видове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.