Отношения между България и Близкия изток


Категория на документа: Икономика


Международни отношения на България и Близкия изток (Сирия)
Съдържание:
I. Въведение
1. Външна политика на една страна
2. Основни цели и насоки на външната политика на Република България
II. Отношения с арабския свят
1. Събитията в Арабския страни. Позицията на България
2. Промените в Близкия изток и опитът на Европа
III. Отношения със Сирия
1. Външната политика на Сирия
2. Отношения между България и Сирия. Сирийските инвестиции в България
3. Сирийско - български приятелски отношения
4. Търговско-икономически отношения между Република България и Сирийската Арабска Република
IV. Сирийският конфликт. Отношението на България
1. Гражданската война в Сирия и българското отношение към конфликта
2. България помага на Сирия, Сахел, Африканския рог и палестинците в Ливан
3. България - част от групата "Приятели на сирийския народ"
4. Има ли полза България от приятелски отношения със Сирия? Каква е тя?
Въведение:
Външна политика

Външната политика на една държава представлява съвкупност от решения и действия, насочени към защита на нейните интереси в отношенията с други страни. Те отразяват нейната позиция по един или друг международен проблем, основните ценности на нейния обществено държавен строй и национална традиция. Външната политика е в значителна степен свързана с вътрешната политика в смисъл, че отразява разбиранията (философията), социалните въжделения и даже личносни качества на намиращата се на власт партия, класа, прослойка, обществена или икономическа групировка. Но тя има своя самостоятелна динамика, определяща се както от вътрешните потребности (изразявани от обществото и интерпретирани от управляващите), така и от външните въздействия и механизми, от характера на международната система. Дипломацията е онази специфична дейност, чрез която се реализират външнополитическит цели и задачи. В по-общ и разтоворен вид с термина външна политика се означава основния курс на държавата на международната арена (напр. миролюбива външна политика) или всяка по-генерална цел, която си поставя страната (напр. политика на национално обединение).
Основни цели и насоки на външната политика на Република България

Основен принцип на външната политика на Република България е приемствеността по отношение на приоритетите и стратегическата ориентация. Отговорността пред българските граждани и съюзниците, както и стремежът към предвидимост при вземането на външнополитически решения и прилагането на балансиран подход във външнополитическите дейности и инициативи са другите принципни положения на тази политика.

С фактическото присъединяване на България към Европейския съюз, станало факт на 1 януари 2007 година, успешно е изпълнен стратегически външнополитически приоритет в дневния ред на поредица български правителства.

След приемането на България в ЕС на дневен ред е максимално успешното вписване в механизмите за многостранна координация и вземане на решения на Съюза, както и ясното очертаване на профила на страната ни по обсъжданите проблеми. Предстоящи задачи са, също, присъединяването към Европейския икономически и валутен съюз и към Споразумението от Шенген; Активното участие в осъществяването на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) и в Европейската политика за сигурност и отбрана /ЕПСО/.

В качеството си на член на НАТО България работи за адекватното си и
ефективно участие в процеса на формиране на политиката и решенията на Алианса и за успешното интегриране в този процес на националните интереси. България продължава да отстоява последователно политиката на "отворени врати" на Алианса.

България участва конструктивно в развитието на международно-правни механизми, насочени към противодействието на новите асиметрични заплахи,
укрепване на доверието и разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността. Придържа се към принципната си позиция за по-активно ангажиране на НАТО и ЕС с проблемите на сигурността в района на Черно море, както и за конкретизиране и изпълване със съдържание на съществуващите инициативи за сигурност в района.

България оказва съдействие за разширяване на обхвата и задълбочаване на сътрудничеството и стратегическото партньорство между ЕС и НАТО с цел реализиране на ефективни съвместни действия и на общи подходи в борбата с тероризма.

От позицията на член на НАТО и на ЕС България активно участва в работата на ООН като водеща универсална международна организация, в т.ч. в процеса на нейното
реформиране. България съдейства за адаптирането на ОССЕ към новите условия и засилване на ролята на организацията като механизъм за решаване на въпросите на сигурността и сътрудничеството в северното полукълбо.

Активно работи за повишаване ролята на икономическата дипломация чрез използване на възможностите на международни икономически организации, като СТО, ОИСР, ЦЕФТА и др. Дава своя принос за утвърждаване на демократичните и човешки
ценности чрез механизмите на Съвета на Европа.

Защитата на правата и основните свободи на човека и спазването на общоприетите международни стандарти в тази област е един от основните приоритети
на външната политика. Страната ни се придържа към виждането, че правата на човека са универсални, неделими, взаимозависими и взаимосвързани. В този контекст, България принципно подкрепя реформирането на съществуващата система от международни механизми и органи за контрол и защита на правата на човека с цел
повишаване на тяхната ефективност.

Провежданата от България активна външна политика е максимално съобразена с предизвикателствата на глобализацията. Страната е надежден партньор в борбата срещу тероризма. Продължава и българският принос за мироопазващите операции и разрешаването на регионални, междудържавни и вътрешнодържавни конфликти.

Развитието на отношенията със съседните страни е основен външнополитически приоритет, а България важен фактор на стабилност в региона. Страната ни заема изключително активна позиция по отношение на сътрудничеството на Балканите и в района на Черно море и Кавказ. Оказва всестранна подкрепа на политическо и експертно равнище за задълбочаване на сътрудничеството на страните от тези региони с НАТО и ЕС. От приоритетно значение за страната ни е реализирането на големи инфраструктурни проекти с регионално и над-регионално значение в областта на енергетиката, горивата, транспорта и телекомуникациите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отношения между България и Близкия изток 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.