Отчитането на разходите


Категория на документа: Икономика


Дт сметка 303 Продукция

Кт сметка 611/1 Преки разходи

Аналитична Поръчка

3. Заключение

Със счетоводното отчитане на разходите се създава текуща, непосредствена, своевременна и достоверна информация, което от своя страна спомага за намиране на ефективни способи и начини за целесъобразното им управление. Проблемите свързани с отчитането на разходите в условията на пазарната икономика са сложни и многообразни. Възможностите за използване на различни варианти при решаване на тези проблеми изискват от специалистите по счетоводство много добро познаване на нормативната база и нейното правилно прилагане. Отчитането на разходите и калкулирането на себестойността е сложен процес, който трябва непрекъснато да се подобрява и усъвършенства

Извършвайки своята дейност, предприятията се стремят да постигнат финансови резултати, които да позволяват нормалното им функциониране в условията на пазарна икономика. Един от елементите, които са пряко свързани с формирането на финансовия резултат са разходите. Информацията за разходите и количествените изменения под формата на различни видове себестойност има съществено значение за вземане на управленски решения. Себестойността на продукцията като икономическа категория има важно значение за икономическата наука и стопанската практика. Правилното й формиране способства за разкриване на резервите и за повишаване ефективността на производството. Познаването на себестойността и нейното правилно отчитане дава възможност да се установят действителните финансови резултати на предприятието, да се вземат правилни икономически решения, да се използват по най-ефективен начин цените, печалбата, рентабилността при организация и управление на производството.

Основните изводи, които можем да направим за организацията на отчитането на разходите и техният анализ са следните:
● На първо място по отношение на отчитането на производствените разходи би могло да се направи изводът, че в ,,Технология на металите" АД е разработена правилна система за отчитането на общите разходите- на преки и непреки.
● Точно е определен начинът за групиране на разходите, подробно е извършена организацията на синтетично и аналитично отчитане. Така подбрания начин на отчитане на разходите спомага за определянето и на себестойността.
● Използваният поръчков метод за калкулиране на себестойността на поръчката е възможно най-подходящия в разглежданото предприятие, тъй като то е строго специализирано само в производство по поръчки.

В заключение може да се каже, че редът и методиката за отчитане на производствените разходи зависят от технологичните, производствените и организационни особености на конкретното промишлено предприятие. От направеното проучване на счетоводната дейност на фирма ,,Технология на металите" АД - гр.Плевен и представянето на резултата в тази разработка се надявам да съм показала, че фирмата отчита и показва своите разходи, спазвайки оповестената Счетоводна политика и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Доколко правилен е методът, който предприятието е предпочело за калкулиране на себестойността е въпрос на счетоводно виждане на счетоводния специалист.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитането на разходите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.