Отчитането на разходите


Категория на документа: ИкономикаОтчитането на тези разходи се извършва чрез синтетичната сметка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки и организираното към нея в индивидуалния сметкоплан на предприятието аналитично отчитане:
- за начислените социални, здравни и допълнителни пенсионни осигуровки:
Дебит с/ка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки

Кредит с/ка 455 Разчети по социалното осигуряване
Сметка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки се кредитира при отнасяне на начислените разходи по предназначение, като се дебитират съответните сметки от гр.61 Разходи за дейността.
Разходите за заплати и осигуровки също са отнесени към непреките постоянни разходи на предприятието.
* Отчитане на другите разходи

Сметка 609 Други разходи се дебитира при начисляване на разходите, като се кредитират различни сметки, а се приключва като се кредитира при отнасяне на съответния разход по предназначение срещу дебитиране на съответните сметки от гр.61 Разходи за дейността.

Друга особеност в дружеството е, че разходите за данъци се отчитат по сметки от група 609.

2.2.2. Отчитане на разходите за дейността
* Отчитане на разходите за основната дейност

Сметката за отчитане на разходите от основната дейност е сметка 611- " Разходи за основна дейност" с организирано към нея аналитично отчитане:

611/1 Преки разходи
611/3 Ощопроизводствени разходи ( разпределяеми)
С тази сметка се приключват сметките за разходи по икономически елементи свързани с основната дейност.
В "Технология на металите" АД се използва поръчков метод като общите разходи се разпределят на база коефициент, който се получава като общопроизводствените разходи се разделят на общото количество вложена сплав.
От аналитичната оборотна ведомост на с/ка 611/3 Общопроизводствени разходи става ясно, че разходите за м.Октомври са в размер 14 655,88 лв. На база справка за произведената продукция за м.Октомври общо количество произведена сплав е 5506,39 кг.

Непреки производствени разходи 14 655.78

Коефициент= ------------------------------------------------------------ = ----------------- = 2.66

Общо количество произведена продукция 5506.39

След като се определи коефициентът за разпределение на общите производствени разходи следва този коефициент да се умножи по количеството произведена продукция за съответната поръчка.
По същия начин се разпределят и разходите за Спомагателна дейност. От аналитичната оборотна ведомост на сметка 612 Разходи за Спомагателна дейност става ясно, че разходите за месец Октомври са в размер на 2507.43

Разходи за спомагателна дейност 2507.43

Коефициент= ------------------------------------------------------------ = ----------------- = 0.46

Общо количество произведена продукция 5506.39

Счетоводно това се отразява по следния начин:
Дт сметка 611/1 Преки разходи

Аналитична Поръчка

Кт сметка 611/3 Общопроизводствени разходи

Кт сметка 6112 Разходи за спомагателна дейност

По начина посочен по- горе се разпределят общите непреки разходи за всички поръчки, като в края на отчетния период тези сметки трябва да останат без салдо.
Натрупаните дебитни обороти по сметка 611/1 образуват себестойността на поръчката. При приключването на поръчката се съставя счетоводната статия:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитането на разходите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.