Отчитането на разходите


Категория на документа: Икономика


Сметките от група 60 Разходи по икономически елементи се дебитират с направените разходи, групирани по икономически елементи, срещу кредитиране на различни сметки в зависимост от вида и начина на извършване на разходите. С втора счетоводна статия същите разходи се отнасят по функционално предназначение, като се дебитират сметките от група 61 Разходи за дейността, а се кредитират сметките от група 60 Разходи по икономически елементи. В края на отчетния период сметките от група 60 Разходи по икономически елементи остават без салдо.
* Отчитане на разходите за материали
Използва се методът - по средно претеглена стойност - при него се определя среднопретеглена стойност за всяка единица материален запас. Прилагането на метода е подходящ, поради установената технология на производството, която предполага доставяне на сравнително еднородни материали, с несъществени разлики в пазарната цена (за един материал).

Всички разходи свързани със суровини, основни и спомагателни материали, горива, енергия, топлоенергия и др., закупени от контрагенти на фирмата се отчитат по дебита на с-ки от гр.601.

Стойността на изразходваните материали при осъществяване на дейността се отразява чрез следните по-често използвани в предприятието записвания:
- за отпуснатите материали от складовете:
Дебит с/ка 601 Разходи за материали

Кредит с/ка 302 Материали

Като към двете сметки се посочват и съответните аналитични партиди в зависимост от вида на материала, който се влага в производството. Сметка 302/1 се води и по складове:

Склад 8 - материалите от този склад се отпускат само с Лимитни карти

Склад 5 - материалите от този склад се отпускат само с Искания за материали

Когато закупените материали от доставчика не се заскладяват и се влагат директно в производството се съставя следната счетоводна статия:

Дебит с-ка 601 Разходи за материали

Кредит с-ка 401/1 Доставчици в лева

С/ка 601 Разходи за материали се кредитира при разпределение на разходите за материали по функционално предназначение срещу дебитиране на сметките от група 61 Разходи за дейността, към които се осигурява и необходимата за управлението информация в това направление.
* Отчитане на разходите за външни услуги

За счетоводното отчитане на разходите за външни услуги в предприятието се използва синтетичната сметка 602 Разходи за външни услуги, към която е организирано подходящо аналитично отчитане, представено по-горе. По-конкретно счетоводните записвания, използвани от разглежданото предприятие, са следните:
Дебит с/ка 602 Разходи за външни услуги

Кредит с/ка 401 Доставчици- при осчетоводяване на възникнали задължения към доставчици по повод на транспортни и ремонтни услуги, телефонни и телеграфни услуги и др.

Кредит с/ка 499 Други кредитори- за отразяване на възникнали задължения към други кредитори
Сметка 602 Разходи за външни услуги се кредитира при отнасяне на разходите по функционално предназначение срещу дебитиране на сметките от гр.61 Разходи за дейността.

* Отчитане на разходите за амортизация

Както бе вече споменато чрез сметка 603 се отчитат разходите за амортизации. Избраният метод за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи от дружеството, посочен и в счетоводната му политика е линейният метод. Разбира се при начисляването на амортизациите се посочва на аналитично ниво вида на актива, който се амортизира и дейността, в която се използва. Направлението на тези разходи може да бъде към основната дейност или управленската дейност.

За счетоводното отчитане на разходите за амортизации за периода се дебитира сметка 603 срещу кредитиране на сметки 241- Амортизация на ДМА и 242- Амортизация на ДНА..

Сметка 603 Разходи за амортизация се кредитира при отнасяне на разходите по функционално предназначение срещу дебитиране на сметките от гр.61 Разходи за дейността.
* Отчитане на разходите за заплати

За счетоводното отчитане на разходите за заплати (възнаграждения) в индивидуалния сметкоплан е предвидена сметка 604 Разходи за работна заплата. По нея се отчитат разходите за трудови възнаграждения на наетия съгласно Кодекса на труда персонал, както и на наетите с граждански договори. За целта се съставя следната счетоводна статия:
Дебит с/ка 604 Разходи за работна заплата

Кредит с/ка 421 Персонал
Към сметка 421 Персонал в ,,Технология на металите" АД е организирана следната аналитична отчетност: 421/1 Работници и служители; 421/5 Депонирани възнаграждения.
Сметка 604 Разходи за работна заплата се кредитира при отнасяне на разходите по функционално предназначение срещу дебитиране на сметките от гр.61 Разходи за дейността.
* Отчитане на разходите за социални осигуровки и надбавкиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитането на разходите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.