Отчитането на разходите


Категория на документа: Икономика


За целите на синтетичното отчитане на разходите в разглежданото предприятие са обособени различни сметки.
Към група 60 Разходи по икономически елементи са обособени следните синтетични сметки:
Сметка 601 Разходи за материали е организирано аналитично отчитане по видове разходи, в зависимост от групите на употребените материали. Аналитичните партиди, включени към тази сметка в индивидуалния сметкоплан на предприятието, са следните:
601/1 Суровини и материали
601/2 Електроенергия
601/3 ГСМ(горивно смазочни материали)
601/4 Резервни части
601/5 Пара
601/6 Вода
601/9 Други материали
Чрез сметка 602 Разходи за външни услуги дружеството отчита услугите, които ползва предприятието при осъществяването на своята производствена дейност, извършени от трети лица.
602/1 Външни услуги
602/2 Граждански договори

За отчитане на начислените амортизации като разходи в дейността на предприятието е предвидена синтетичната сметка 603 Разходи за амортизации. В тази сметка се отчитат начислените амортизационни отчисления на дълготрайните материални и нематериални активи. За аналитичното отчитане са предвидени следните сметки:
603/1 Преки амортизации
603/2 Разпределяеми амортизации

За синтетичното отчитане на работната заплата като разход от гледна точка на неговата икономическа същност е предвидена сметка 604 Разходи за работна заплата. Тук се отчитат разходите за възнагражденията на персонала, определени с: вътрешните правила за организация на работната заплата; сключените трудови и граждански договори; доплащанията по Кодекса на труда и други нормативни.

За синтетичното отчитане на разходите за социално осигуряване и надбавки като разходи по икономически елементи в предприятието е предвидена с/ка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки. Тази сметка се използва за отчитане на начислените суми за социално и здравно осигуряване съгласно действащото законодателство. Организацията на аналитичното отчитане към тази сметка в ,,Технология на металите" АД е изградена според характера на начислените разходи, както следва:
605/1 Вноски Фонд Обществено Осигуряване
605/10 Осигурителна Вноска Граждански Договори
605/3 Вноски За Здравно Осигуряване
605/4 Вноски За Доброволно Социално Осигуряване
605/5 Болнични От Работодателя
605/6 Разходи За Социални Надбавки/Персонал/
605/7 Разходи За Помощи На Персонала

За отчитане на Другите разходи в предприятието.се използва сметка 609.Тук се отчитат разходите за командировки, стипендии за обучение, спонсорство, дарения, представителни разходи. В тази група намират отражение и всички разходи, които фирмата плаща за глоби, неустойки, липси и брак на СМЗ, установени при инвентаризация, когато са за сметка на предприятието.
Към група 61 Разходи за дейността са обособени следните синтетични сметки:
Сметка 611 Разходи за основната дейност се използва за отчитане на основните производствени (технологични) разходи.
Организацията на аналитичното отчитане на тези разходи е:
611/1 МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ, АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ
611/3 РАЗПРЕДЕЛЯЕМИ ЦЕХОВИ Р-ДИ
Освен това разходите за основната дейност в предприятието се отчитат и по поръчки, както и по статии на калкулацията, включващи: разходи за материали, разходи за горива и енергия за технологични нужди, разходи за външни услуги, разходи за амортизации, разходи за заплати, разходи за социални осигуровки и надбавки, разходи от брак, други разходи.
Сметка 612 Разходи за спомагателни дейности е предназначена за отчитане на разходите за спомагателната дейност в предприятието. Аналитичното отчитане към тази сметка се организира по видове собствени транспортни средства, а именно:
612/1 Деу Нексия 10-20
612/2 Разходи за мотокар
612/3 Фолксваген 33 54
612/4 Товарен автомобил 50-95 Мерцедес
612/5 Охрана

Освен това аналитично отчитане се води по статии на калкулации, включващи: разходи за материали, разходи за горива и енергия, разходи за външни услуги, разходи за амортизации, разходи за заплати, разходи за социални осигуровки и други разходи.
Разходите за организация и управление се отчитат чрез с/ка 614 Разходи за организация и управление
614 Разходи за управление
Разходите за управление включват разходите по общото обслужване и управлението на предприятието като цяло. Аналитичното отчитане към тази сметка се води по видове разходи съгласно приета от предприятието схема.
2.2. Отчитане на разходите за дейността в предприятието

2.2.1. Отчитане на разходите по икономически елементи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитането на разходите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.