Отчитането на разходите


Категория на документа: Икономика


ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ В ,,ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ"АД-гр.ПЛЕВЕН

1.Кратка характеристика на ,,ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ"АД-гр.ПЛЕВЕН

"Технология на металите" АД гр. Плевен е създадена през 1968 г. и се намира в централна Северна България.

До 1989 г. предприятието носи наименованието НИПКИТМ (Научно - изследователски и проектно-конструкторски институт по технология на металите). В "Технология на металите" АД се отливат детайли с голяма сложност. След политическите и икономическите промени в България и Европа през 1990 г. предприятието губи голяма част своите пазари. Заводът се изправя пред конкурентните условия на европейския пазар, но успява да извоюва своето място. Понастоящем "Технология на металите" АД работи с дългогодишни клиенти от Германия и Италия, като 86% от произвежданата продукция е предназначена за износ, а едва 14% за клиенти от България. Изделията на компанията са представяни на международните панаири в: Пловдив и Хановер. Производството намира приложение в: Машиностроене, Каростроене , Подемно транспортна техника, Електроника, Стоки за бита , Енергетика, Хранителна промишленост, Осветителна техника, Автосервизна техника, Аудиотехника.

,, Технология на металите" АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон. Капиталът на дружеството е 75 675 ( седемдесет и пет хиляди шестотин седемдесет и пет ) лева , изцяло записан и внесен разделен на 75 675 ( седемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и пет ) акции, с номинална стойност 1 ( един ) лев всяка от тях.

Основната дейност на дружеството според устава му е : производствена, маркетингова и инженерингова дейност, технология за леене на алуминиеви сплави.

Предприятието използва машинно леене на отливки от алуминиеви сплави по методите на ниско и високо налягане с тегло от 0,250 кг до 24 кг.
За осъществяване на дейността си предприятието разполага с:
* Леярен цех.

* Термичен участък с шахтови пещи за термообработка на алуминиеви отливки.
* Участък за изработка на пясъчни сърца.
* Участък за сваляне на леякова система и почистване на отливки.
* Участък за херметична проба на отливките.

* Контролно измервателна лаборатория за химичен анализ на използваните леярски алуминиеви сплави и механични показатели на отливките.

Производствени мощности:
Машини за леене под ниско налягане с модификации тип ВП 1000 и ВП 400.
* Габаритни размери на произвежданите отливки
> Дължина до 1000 мм.
> Ширина до 550 мм.
> Дебелина до 80 мм.
> Диаметър до 700 мм.
* Тегло на отливките до 24 кг.
Машини за леене под високо налягане с параметри на затварящо усилие 400 тона и 250 тона.
* Габаритни размери на отливките 300 х 400

* Тегло на отливката до 3,800 кг.
1.1 Организация на счетоводната работа и счетоводната политика

Прилаганата счетоводна политика на фирмата е разработена в съотвествие с изискванията на Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия и е съобразена със спецификата на дейността на дружеството.С тази политика се цели изготвяните финансови отчети да представят достоверно резултатите и финансовото състояние на фирмата, да отразят икономическата същност на събитията, както и да дадат информация, която е безпристрастна, предпазлива и пълна във всички аспекти.

За нуждите на текущото счетоводно отчитане на предприятието се ползва програмен продукт "АЖУР 7" , който дава възможност за своевременно отчитане на всички стопански операции. В дружеството се водят регистри за хронологично, синтетично и аналитично отчитане.

Счетоводния продукт, който дружеството използва за работните заплати на персонала е Омекс(r) 2000.

2.Организация на счеводното отчитане на разходите в,,ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ"АД-гр.ПЛЕВЕН

Като обект на изследване в настоящата работа следва да се отдели особено място на разходите в разглежданото предприятие. Отчитането на разходите в "Технология на металите" АД следва законодателството, а именно първаночално разходите се отчитат по икономически елементи, след което същите се отнасят и по функционално предназначение, което представлява всъщност и тяхното приключване, тъй като сметките за разходи по икономически елементи в края на определения отчетен период трябва да останат без салдо.

Сметките, които се използват за отчитане на разходите за основна дейност също са обект на разглеждане, тъй като по тях става всъщност натрупването на основните разходи. Тези сметки също следва да се приключат в края на отчетния период.

2.1. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите в ,,Технология на металите" АД.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитането на разходите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.