Особености на аграрната политика в България


Категория на документа: Икономика


Съдържание:

1. Същност , предмет и цели на аграрната политика
2. Съвременна аграрна политика на България за периода -
1900 - 2008г.
3. Кратка характеристика на земеделието в България.
4 .Прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) в България 2007-2011 г.
4.1. Директни плащания
4.2.Мерки на пазарна подкрепа
4.3.Развитие на селските райони

5. Българскатa аграрна политика в рамките на ОАП
5.1.Приоритети на аграрната политика в рамките на цялостната икономическа политика
5.2.Силни и слаби страни възможности и заплахи на българското земеделиe
5.3.Тенденции и перспективи за развитие на Общата аграрна политика и на аграрната политика на България

1. Същност , предмет и цели на аграрната политика
Икономистите винаги разбират политиката като цели и методи, възприети от правителствата с цел да въздействат на икономическите променливи като: цени, доходи, национален доход, валутен курс и така нататък. Следователно "политиката" като общо понятие означава държавна интервенция в икономиката, докато терминът "политики" се свързва със специфичните типове интервенция като например ценова политика, валутна политика, кредитна политика и така нататък.
Според Франк Елис: "Политиката е начин на действие, избран от правителството, спрямо даден аспект на икономиката, включващ целите, които правителството иска да постигне и избора на методи, за да преследва тези цели".
Аграрната политика е съставна част на общата икономическа и социална политика, провеждана от правителството. Аграрната политика се разглежда като пакет от мерки, насочен предимно към селскостопанското производство. Проблемите за селскостопанското производство, свързани с особеностите на пазарите за производствени селскостопански фактори, отнасящи се до техните цени и качество, оформиха важно направление на аграрната политика. През последните години в аграрната политика се включиха контролът върху замърсяването на околната среда, произтичащо от селскостопанската дейност, и мерките за нейната защита, селскостопанския туризъм и политиката за развитие на селските райони. Тези мерки, макар да не са насочени пряко към производствения процес, са свързани със социални цели, които съдействат за комплексното развитие на селските райони и рефлектират положително и върху селскостопанското производство. Тясно свързана с аграрната политика и като нейно продължение се разглежда продоволствената политика.
Целите на аграрната политика произтичат от конкретните проблеми и тяхното проявление в даден момент. Те могат да бъдат от съображения за политическа и социална стабилност, интеграция на националната икономика, увеличаване на продоволствената сигурност, увеличаване на валутните приходи и така нататък. Те могат да бъдат локални по обхват или регионални, или общонационални.
Целите, ценностите и убежденията се променят във времето. Тези промени могат да дойдат от подобрени комуникации, поява на нови идеи, подобрено образование или от промяна в същността и характера на проблемите. Видоизменя се както съставът на целите, така и съставът на мерките и инструментите, с които се постигат.
В набора от примерни цели, които си поставя аграрната политика, се включват следните:
- по -високи цени на земеделските продукти;
- стабилни цени за производители и консуматори;
- ниски цени за консуматорите;
- стабилно предлагане на достатъчни по количество и качество суровини за националната преработваща индустрия;
- увеличаване степента на самозадоволяване с хранителни продукти;
- стабилизиране на земеделските доходи и тяхното по - справедливо разпределение;
- изравняване на земеделските доходи с тези от другите сгери на икономиката;
- стимулиране на селскостопанския експорт и осигуряване на подкрепа за платежния баланс;
- рационално използване на националните ресурси в селскостопанския сектор;
- предотвратяване на важни болести и вредители а националното земеделие;
- защита и поддържане на плодородието на обработваема земя;
- опазване на околната среда от отрицателните последици на селскостопанската дейност;
- поддържане на земеделието в непривлекателните райони на страната и комплексно развитие на селските райони и други.
Целите на аграрната политика могат да се степенуват по важност като основни и допълнителни, да се поставят като самостоятелни цели или като комплексни цели, които преследват повече от един резултат.1

2.Съвременна аграрна политика на България за периода -
1900 - 2008г.

Същността на аграрната политика може да има различно значение вследствие на времето в което се прилага и процесите които отразява. Съвременната аграрна политика е отражение на преходния период и на аграрната реформа, която се осъществи по отношението на земевладеенето и земеползването в България, както и присъединяването ни към Европейския съюз. В този аспект можем да възприемем аграрната политика като "...съвкупност от ръководни начала и начини на действие за развитие на селското стопанство и свързаните с него стопански отрасли". Същността на аграрната политика акцентира върху системата от мерки и мероприятия, които държавата прилага за решаване на проблемите в аграрния сектор ,участието на селското стопанство в пазарите на капитали, труд, земя и най-вече на селскостопанска продукция. Не само държавата е субект в аграрната политика, а и редица недържавни органи и организации, както и самите земеделски производители.
Съвременната аграрна политика основно е насочена към:
Модернизация и обновяване на селското стопанство чрез съвременна техника и технологии;
Създаване и развитие на съвременни маркетингови и обслужващи системи за земеделските производители;
Държавно регулиране на структурата и обема на селскостопанското производство и продоволствието на населението;
Формиране и защита на взаимноизгодни външнотърговски отношения на селскостопански и аграрни стоки;
Развитие на аграрната наука, образованието и подготовката на кадри за аграрния сектор.
В рамките на посочените основни направления в аграрната политика, проблемни и актуални са:
Развитието на семейните земеделски стопанства и различните видове кооперативи;
Политиката на държавното субсидиране на земеделието;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на аграрната политика в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.