Oсновни въпроси на икономическите системи


Категория на документа: ИкономикаОсновни черти
Традиционна
Командна
Пазарна
Смесена
1. Преоблада-ваща форма на собственост
Частна, семейна
Държавна
Частна
Полиморфизъм на собственността
2. Способ на координация на стопанските връзки
Спазване на традициите
Централизира-но директивно планиране
Пазарен механизъм
Пазарда координация и държавно регулиране
3. Положение на икономиче-ските субекти
Предприятията се само-ограничават в рамките на традицията. Слаба сво-бода на потребителя.
Няма свобода на пред-приятията. Свободата на потребителя е ограничена.
Свобода на предприемачеството.
Суверенитет на потребителя.
Самостоятелност на недържавния сектор. Суверенитет на потребителя.
4. Конкуренция
Слаба
Отсъства. Държавен монополизъм.
Много конкуриращи се предприемачи.
Преобладават форми на несъвършена конкуренция
5. Личен интерес
Първичен е интересът на рода и общината, личният интерес е потиснат.
Първични са интересите на държавата и на колектива, личният интерес е вторичен
Той е основен мотив на стопанската инициатива
Приоритет на личния интереса, но при отчитане на обществените интереси
6. Цени
Свободно определяни на базата на традицията и връзките
Централизирано планово определяне на цените
Свободни, формиращи се на основата на взаимодействие между търсене и предлагане
Преобладават свободните цени. Има случаи на държавно регулиране на цени и тарифи.
7. Разпределе-ние на доходите
Главата на рода разпределя доходите на всеки според своята преценка
Уравниловка
Държавно определяни заплати
Доходите се формират на пазара на ресурси
Пазарно формиране, допълнено с държавно регулиране
8. Роля на държавата
Отсъства
Пълен контрол на икономиката и обществения живот
Ограничена роля на правителството (законодателно устройство)
Държавно регулиране на макроикономиче-ските процеси с цел избягване на кризи

1. Определете проявление на какъв тип икономика е всяко от следващите действия:
Пример:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oсновни въпроси на икономическите системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.