Oсновни въпроси на икономическите системи


Категория на документа: Икономикаб) свобода на предприемачеството и на избора на икономически решения - всеки стопански субект може да осъществява такава стопанска дейност, каквато намери за необходимо. Реализация на принципа за свободната стопанска изява ("laissez faire, laissez passer"); притежателите на материални, парични и духовни ресурси могат да ги използват по свое желание.

в) основна движеща сила в стопанския живот - личният интерес за предприемача - да реализира най-висока печалба; за купувача - да плати най-евтино; за наемния работник - да получи най-високо възнаграждение.

г) основен двигател на икономическия, техническия и социалния прогрес на обществото е конкуренцията. Държавата само определя границите, в които конкуренцията е допустима (лоялна);

д) свободен пазар на факторите на производство - капитали, ресурси, работна сила;

е) свободно пазарно образуване на цените на стоките, услугите и ресурсите

ж) ограничена роля на държавата - правомощията на държавата се ограничават до това да приеме "правилата на икономическата игра"; да регулира косвено насоките на развитие на икономиката; да гарантира правото на частната собственост; да следи да се спазват принципите на икономическата политика.

з) отвореност на националната икономика към световната.

Пазарната икономика е най-добрата възможна форма на икономическа система от гледна точка ефективност, свобода и растеж, но тя има много сериозни недостатъци, които се отразяват на обществото. Основен недостатък е монополизирането на икономическата и политическата власт в ръцете на малцина. Този тип икономическа организация, когато държавата не се меси в стопанската дейност, ражда редица социални язви в обществото - ярка поляризация между бедни и богати; последствия от необуздания стремеж към печалба са такива негативни явления като стопанските кризи, безработицата, инфлацията. Пазарна икономика в чист вид не съществува никъде в света. Основна част от страните развиват смесена икономика с преобладаващи пазарни елементи.
4. Смесена икономика
4.1. Същност
Основава се на разработките на Дж. Кейнс след краха на саморегулиращата се икономика (икономическата криза от 1929-33 год. Представлява такава организация на общественото производство, при която държавните и частните решения на самостоятелните стопански субекти определят разпределението и използването на икономическите ресурси, т.е. това е икономическа система с присъствието на пазарни и непазарни елементи.
4.2. Характерни черти:
а) пазарното равновесие се постига при умело съчетаване на икономическата свобода на стопанските субекти и косвената намеса (регулиращата функция) на държавата. Основен въпрос тук е какво да е съотношението между частния интерес и този на държавата.
б) присъствие и конституционна закрила на всички форми на собственост върху средствата за производство;

4.3. Области на намеса на държавата в икономиката
- определяне "правилата на икономическата игра", чрез приемане на съответни закони;
- разработване на лостовете за косвена държавна намеса;
- регулиране на макроикономическите процеси и овладяване на макроикономическите показатели (инфлация, безработица, трудово законодателство, социално осигуряване и др.);
- решаване на глобалните екологични въпроси на страната;
- ръководство на парично-емисионната дейност (контрол върху паричната маса в обръщение);
- определяне правилата на конкурентната борба (антитръстово законодателство);
- приемане на закони за преследване на нарушенията в стопанския живот;
- определяне законовата основа на външноикономическите връзки на страната.

3.4. Разновидности (модели) на смесена икономика.

В зависимост от историческото развитие, от особеностите в бита, моралните ценности, религиозната и етническата принадлежност и т.н., смесената икономика в различните страни има свои национални специфични характеристики.

а) направлявана смесена икономика - представлява се от френския и японския модел на пазарна икономика. При нея в приоритет се издига намесата на държавата в регулиращата роля на пазара. Основен инструмент за намеса на държавата е индикативното (насочващо) планиране и провеждането на държавно разработена индустриална политика;

б) модифицирана пазарна икономика - най-ярко представена в САЩ, Канада. При нея държавната намеса се ограничава в провеждането на стабилизационна макроикономическа политика (фискална и парична) и интервенция с цел преодоляване на "дефектите" на пазара. На челно място се проявява стимулиращата функция на пазарния механизъм;

в) социално пазарно стопанство - типично за Германия и за Скандинавските страни. Държавата е основен фактор в разпределителната област, чрез което се постига:

- пълна заетост на работната сила;

- справедливо разпределение на доходите;

- социално осигуряване на населението (на социално слабите слоеве).

ІІІ. УПРАЖНЕНИЕ
Основни типове икономически системиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oсновни въпроси на икономическите системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.