Oсновни въпроси на икономическите системи


Категория на документа: Икономикаб) отсъствие на разделение на труда (или само такова по полов признак - на труд на мъжете и на труд на жените);

в) производствените единици се затворени, самозадоволяващи се, произвеждат основно за задоволяване на собствените нужди;

г) отсъства размяната, (или тя е инцидентна), при това се разменя благо срещу благо (бартер) поради отсъствието на парите;

д) самозадоволяване в рамките на семейството, рода, племето;

е) отсъстват парите, няма пазар.

Отговорите на трите основни въпроса се решават на базата на традицията, на базата на родовата общност.

Все още в света съществуват племена, които живеят почти изцяло в такава организация на общественото производство. Но елементи на традиционна икономика съществуват и в най-развитите икономики. Например - традиционни отрасли в някои региони, традицията в някои семейства децата да упражняват професията на родителите си на всяка цена и др.под.
2. Централно-планирана, (командно-административна) икономика
2.1. Същност

Появява се след 1917 г. в Съветска Русия (СССР) на основата на марксиско-ленинската икономическа теория. След Втората световна война се разгръща и в страните от Централна и Източна Европа (до 1990 г.), Китай, Северна Корея и др. Характерно за нея е, че държавата или упълномощените от нея органи, определят централизирано разпределението и използването на икономическите ресурси.
2.2. Характерни черти:

а) триадата въпроси (какво, как, за кого) се решават от държавата;

б) наличие на задължителен държавен план (след приемането му става закон).

в) игнориране на стоково-паричните отношения - без да са премахнати изцяло, ролята на пазара и на конкуренцията е силно принизена;

г) пренебрегване (отричане) на частната собственост и силно ограничаване разпространението на кооперативната и на общинската собственост;

д) отрицание на стопанската инициатива на индивида (поради забрана на частната собственост);

е) отсъствие на свободен пазар на факторите на производство. Заменя се с държавно регулирана система на материално-техническо снабдяване;

ж) уравниловка в системата на заплащане на труда;

з) отсъствие на икономически стимули за ефективна стопанска изява;

и) затвореност на националното стопанство;

к) отсъствие на икономически начини за вземане на стопански решения (прилагане на социално-класови, идеологически критерии при вземане на икономически решения).

Резултат от този тип икономическо мислене и действие е появата на недостиг на основни стоки в магазините и съответно излишък от други, поради несъобразяването на плана с реалните потребности на пазара. Така се получават характерните за времето на социализма опашки, включително със списъци, продажби с връзки или на принципа "Ти на мене, аз на тебе". Работната заплата и "премиите" не са обвързани с реализацията на продукцията, а с "изпълнението на плана". Така предприятия, чиито стоки се търсят и купуват получават същите, а понякога и по-ниски заплати и премии от работниците на заводи, бълващи никому непотребни стоки. Това довежда до демотивация за труд и предприемчивост, което е пагубно за всяка икономическа система. Този тип икономическа система се характеризира с разхищение на ресурси и продажби на някои стоки под себестойността им поради идеологически причини, което води до увеличение на дефицита и до трупане на държавен дълг. Тези недъзи на този тип икономическа система доведе до нейния крах в страните от Централна и Източна Европа в края на 80-те и началото на 90-те год. на XX век. Елементи на плановата икономика обаче съществуват във всяка държава. Те се изразяват най-вече с намесата на държавата под формата на регулиране на стопанската дейност, фискална политика, преразпределение на доходите чрез държавния бюджет.

3. Пазарна икономика
3.1. Същност

Пазарната икономика е саморегулираща и самоконтролираща се система, основана на частната собственост и равнопоставеността на различните форми на собственост върху средствата за производство.

Разпределението и използването на икономическите ресурси се осъществява не от държавата, а от свободно присъстващи в стопанството икономически агенти, като чрез пазарни инструменти (цени, печалба, конкуренция), се постига координация в действията на фирмите и индивидите;
3.2. Характерни черти:

а) решенията за насоките на развитие на стопанската система се вземат децентрализирано, без участие на държавата;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oсновни въпроси на икономическите системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.