Oсновни въпроси на икономическите системи


Категория на документа: Икономикае) гарантиране на стабилно равнище на цените

Абсолютна стабилност на цените не е възможна. Стабилността предполага избягване на резките колебания (увеличение или намаление) на средното ценово равнище.

ж) осигуряване на стабилен икономически растеж

Чрез него се осигурява нарастване на икономическата мощ на държавата. Без икономически растеж не е възможно повишаване на благосъстоянието на народа. Икономическият растеж трябва да се осигури върху основата на интензивни фактори на растеж

Едновременното постигане на посочените цели е трудно осъществимо, а понякога и невъзможно. Всяко общество цели постигането им в максимална степен, но различните политически и икономически политики ги подреждат по различен начин. Някои общества поставят на преден план свободата и ефективността, други справедливостта и сигурността. В различните периоди от провеждането на икономическата политика се набляга върху онова, което е най-важното в момента за обществото.

4. Основополагащи въпроси

Организацията на общественото производство включва четири производствени сфери:
- производство - процес на създаване на материални и духовни блага чрез въздействие върху природни и създадени от човешкия труд обекти;
- разпределение - определяне на частта, количеството, пропорцията, в която всеки икономически субект взема участие в производството на продукта;
- размяна - движението, при което благата преминават от един субект в друг, връзка между производители и потребители;
- потребление - използване на резултатите от производството за задоволяване на потребностите.

Всяка икономическа система трябва да реши проблема за използването на ограничените ресурси - как те да бъдат разпределени в рамките на тези четири сфери, как да се вземат решенията и от кого.

С тази цел всяко общество трябва да отговори на три основни въпроса:
а) Какви и колко стоки и услуги да се произведат и кога?
б) Как, от кого и с какви ресурси?
в) За кого да бъдат предназначени?

Тези въпроси в исторически план се решават по различни начини:

І начин - основава се на традицията, на традиционните начини на работа и взаимоотношения. При него хората повтарят стари решения, вземани при аналогични ситуации от преходните поколения.

ІІ начин - основава се на прилагането на механизмите на пазара в стопанския живот. Решенията при него се вземат основно децентрализирано, чрез максимално използване на механизмите на стоково-паричните отношения и категории (цена, печалба, загуба, конкуренция, работна заплата).

ІІІ начин - основава се на силата на централизираната власт при взимането на икономически решения (наличие на диктатор, правителство, една партия, държавен план и т.н.).

От трите начина за вземане на решения произлизат и трите основни системи за организиране на общественото производство, съществували в исторически план.

- традиционна икономика (натурално стопанство);

- централно-управлявана (командно-административна) стопанска система;

- пазарна икономика.

В съвременния свят не съществува в "чист вид" нито една от по-горе споменатите три типа икономики. Елементи от тези три системи съществуват в определени комбинации в така наречената "смесената икономика", която е реално съществуващата в съвременния свят.

ІІ. ТИПОВЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ
1. Традиционна икономика (натурално стопанство)
1.1. Същност
Икономика, при която традициите и обичаите определят начина на използване на разполагаемите ресурси.
1.2. Характерни черти:

а) господства в примитивните цивилизации (робовладелското и феодалното общество, ранния капитализъм);Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oсновни въпроси на икономическите системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.