Oсновни въпроси на икономическите системи


Категория на документа: Икономика


ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ

І. ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА. СЪЩНОСТ. ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

За да решат икономическите си проблеми (потребности), хората организират стопанския си живот в определени икономически системи.

1. Същност на икономическите системи

Съвкупност от всички видове стопанска дейност на обществото. Това е възприетият начин на организация на общественото производство, който се основава на формата на собственост върху ресурсите и на преобладаващия начин за вземане на икономическите решения. Икономическите системи включват икономическите отношения и институционалните средства (институции, правни норми, стимули), прилагани при вземане на решения за използване на органичените ресурси за задоволяване потребностите на хората. Икономическите системи не съществуват изобщо, въобще. Те са винаги конкретно определени, исторически обусловени.

2. Критерии за разграничаване на икономическите системи
а) форми на собственост върху средствата за производство;
б) начин на разпределение на благата;
в) социално класово делене на обществото;
г) форми на разделение на труда;
д) степен в развитието на производителните сили;
е) равнище на обществената производителност на труда;

ж) начин на реализация на принципите на социалната справедливост и т.н.

3. Икономически цели на обществото

Всяко общество си поставя разрешаването на определени икономически цели. Тези цели образуват система, като в нея се открояват:

3.1. Главна (основна) цел

Осигуряване на пълноценното съществуване на всеки член на обществото.

3.2. Система от цели

Чрез нея главната цел се конкретизира в отделни цели:

а) осигуряване на икономическа свобода

Това предполага осигуряването на реални възможности за всички икономически агенти да извършват безпрепятствено своята дейност, да не се ограничава свободата на предприемачеството, да не се монополизира производството и пазара. В Конституцията на България е записано, че "Икономиката на РБългария се основава на свободната стопанска инициатива" и "Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя".

б) постигане на икономическа ефективност

Ефективността е основен икономически показател, който изразява отношението между вложените ресурси и получените резултати. Ограничеността на ресурсите обективно налага икономиката да се стреми към получаване на максимален резултат с помощта на колкото се може по-малко ресурси. Това би могло да се случи при иползването на подходящи ресурси, при нови, енергоспестяващи и ресурсоспестяващи технологии.

в) икономическа справедливост;

Тя има отношение към разпределението на средствата за производство и на резултатите от тяхното функциониране между членовете на обществото. На плоскостта на икономическата справедливост се пречупват интересите на социалните групи на обществото, както и политиката, която държавата провежда по отношение на социално-слабите слоеве в обществото (пенсионери, безработни, инвалиди, учащи).

г) осигуряване на икономическа сигурност

Осигуряване на стабилност, защита във възможни граници от кризи, фалити, безработица, висока инфлация и други негативни явления в икономиката. Тя се осигурява чрез разработване на стабилна законодателна уредба на стопанския живот, чрез разработване и изпълнение на програми за подпомагане на безработни, инвалиди, пенсионери, чрез установяване на относително ниски цени на масово потребяваните стоки и услуги и т.н.

д) осигуряване на пълна заетост на работната сила

Пълна заетост е налице, когато всеки, който може и иска да работи, да може да си намери работа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oсновни въпроси на икономическите системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.