Основни средства на външноикономическата политика на съвременните държави


Категория на документа: ИкономикаМитата - особен вид данък, с който се облагат вносните, износните и транзитните стоки. С най-голямо значение като икономически регулатор са вносните мита. В зависимост от целите:

- фискални;

- покровителствени;

- преференциални;

- консолидиране;

- наказателни;

- компенсационни;

- антидъмпингови;

- диференциални.

В зависимост от начина на определянето им:

- адвалорни;

- специфични;

- смесени

Адвалорните се определят въз основа на стойността на стоката, като за целта се използват или документи, придружаващи стоката при нейния внос или чрез митническа оценка.

Специфичните мита - определят се въз основа на специфичните физически показатели като тежест, обем, брой и др.

Комбинирани - проявяват се като смесени

Митата се систематизират в митнически тарифи - определени от държавата системи за облагане на стоките с мита. Конкретизират митническите процедури и формалности, стоките, подлежащи на митническо облагане, начина на определяне на митата и др. Могат да бъдат в зависимост от начина на изграждането им:

- прости - едноколонни

- сложни - дву- и повече колонни.

НЕТАРИФНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Представляват такива средства на външната техническа политика, които формално нямат характер на мита, макар че действието им е подобно и може да бъде количествено измерено. Днес тази група от средства има твърде широко приложение в международната търговска практика, тъй като не попада в общите договорености за либерализиране на международната търговия. Въпреки тяхното многообразие те могат да бъдат класифицирани в пет основни групи:

1. Намеса на държавата в търговията

- облекчения за производство и потребление на национална продукция

- субсидиране на износа /експортни субсидии/

- компенсационни данъци или такси
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни средства на външноикономическата политика на съвременните държави 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.