Основни средства на външноикономическата политика на съвременните държави


Категория на документа: Икономика


ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЪРЖАВИ

Търговските договори като средства на външноикономическата политика

Междудържавните търговски договори представляват писмени съглашения между две или повече страни, чрез които се регулират основни въпроси, свързани с развитието на външнотърговския стокообмен и други форми на двустранни и многостранни външноикономически връзки.

Основните клаузи на един външнотърговски договор като правило трябва да отговарят на няколко основни въпроса:

1. Въпроси, свързани със структурата на взаимния стокообмен - стокови листи, които се прилагат към договора и посочват обект на сделката

2. Търговски договори регламентиращи въпроси, свързани с плащанията по стокообмена

3. Транспортните въпроси

4. Въпроси, регламентиращи правното положение на националните юридически лица на територията на други държави

5. Въпроси с митническия режим, реекспорт на стоките и също така и начините за уреждане на евентуално възникналите спорове между страните - арбитражна клауза

Основно в един търговски договор това са принципите, въз основа на които трябва да се развиват двустранни икономически връзки. В международната практика широко приложение намират следните принципи:

1. Принцип на автономния режим

2. Принцип на най-облагодетелстваната нация

3. Преференциален принцип

4. Принцип на националния режим

5. принцип на равните възможности

6. Принцип на отворените врати

7. Компенсационния принцип

Националните митнически тарифи са свързани в най-голяма степен с приложението на първите три принципа:

1. Автономен режим - Когато се прилага предвижда възможно всяка една от страните да определи автономно условията за развитие на взаимния стокообмен и други форми на двустранни икономически връзки. Този принцип се прилага, когато в търговския договор липсва клауза, регламентираща общите условия за развитие на взаимните икономически отношения. При приложението на този принцип не се отчитат интересите на други страни, а също така и действието на други дву- или многостранни договори, предвид по-благоприятните условия за търговия

2. Най-облагодетелстваната нация (НОН-принцип) - задължава всяка една от договарящите се страни да представи на другата най-благоприятните условия за търговия, които вече е предоставила или ще предостави за в бъдеще, на която и да било трета държава, която не е страна по договора. Той се предоставя на реципрочна основа. Под действието на този принцип обикновено попадат мита, митнически тарифи, допълнителни данъци и такси, статут на юридическите лица, а в някои случаи и на физическите лица. Приложим е само за стоките, произведени или произхождащи от договарящите се страни. С неговото действие в най-голяма степен е свързана политиката на бившото ГАТТ -Общо споразумение по митата и търговията и настоящото СТО - свободна търговска организация.

3. Преференциалния принцип - има за цел да създаде изключително благоприятни условия за развитие на външнотърговския стокообмен и други форми на външноикономически връзки. Възниква с цел да регламентира отношенията на бившите метрополии и колонии, които днес са развитите и развиващите се страни.

4. Принцип на националния режим - със значително по-ограничено въздействащо приложение и задължава договарящите се страни взаимно да си предоставят по-голяма част от права, задължения и привилегиите, с които се ползват националните юридически и физически лица

5. Като модифициран вариант на този принцип може да се посочи принципът на равните възможности - той предвижда еднаква свобода за националните и международните капитали

6. Принцип на отворените врати - доразвива предходния принцип, като при него чуждестранния капитал е поставен в по-привилегировано приложение

7. Компенсационен принцип - когато се прилага самостоятелно предвижда размяна на стоки срещу стоки въз основа на предварително съгласие и балансирани по стойност стокови листи

МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАРИФИСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни средства на външноикономическата политика на съвременните държави 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.