Основни проблеми и методология на икономическата теория


Категория на документа: Икономика


Основни проблеми и методология на икономическата теория

2. Принципи на икономическото мислене
Овладяването на принципите на икономическото мислене позволява на хората да си поставят постижими цели в своята стопанска дейност и да избират най-подходящи пътища и средства за постигане на ценни и полезни иконимически резултати с минимум разходи на ресурси. Тяхното възприемане е възможо по 2 начина:
- По метода на пробите и грешките
- Чрез овладяването им и с помощта на икономическото образование освоените знания да осигурят адекватни действия

а) Принцип на оскъдността:
Икономикса отчита, че ик.ресурси са оскъдни, а желанията на хората-неограничени. Този основен принцип гласи: Оскъдността на ресурсите предполага извършване на разходи за тяхното придобиване и рационална употреба. Оскъдността е понятие, с което се обозначава, че възможностите предоставяни от природните дейности и ресурси в даден момент са по-малки отколкото човешките потребности и желания да се потребяват все повече стоки и услуги.
Благата, които удовлетворяват потребностите са оскъдни и в зависимост от възможностите, използваните техника и технологии, отвореност на икономическата система и т.н. Този недостиг може да се редуцира.

б) Принцип е че икономическите дейности са в основата на съществуването. Хората винаги осъществяват някаква дейност, както не могат да потребяват, така и не могат спрат да произвеждат. Това са икономически дейности, които образуват икономически живот, т.е. което наричаме икономика. За да задоволяват различни потребности, хората се специализират в осъществяване на определена работа, което води до специализацията и общественото разделение на труда. Колкото повече потребности възникват, толкова повече се задълбочава разделението на труда. С еволюцията в предпочитанията накои дейности отпадат и се появяват нови.

в) Принципът е, че хората осъществяват икономически избор. При ограниченост на благата и неограниченост на потребителите, хората трябва да направят избор за това кои от тях да предпочетат и задоволят. Този избор има няколко характерни особености. Първото е, че изборът е целесъобразен, т.е. решенията на хората са целесъобразни. Когато правят своя избор за използване на своето време, усилия, ресурси в съответствие с целите, които са си поставини за своето решение. Това предполага да се търси възможност за най-ефективно използване на ресурсите, което може да се постигне при оптимално съчетаване на факторите на производството. Това осигурява предлаганите стоки и услуги да се произвеждат с минимум разходи.
Втората характеристика на избора е, че той е рационален. Това означава, че сред многото цели, които преследват хората, решението им за избора се базира на критерия с наличните ограничени ресурси да се задоволят колкото може повече потребители. Разбира се при разумно съчетаване на потребностите.
Третата характерна черта на избора е, че той е обосновен. Той трябва да се влияе от предсказаемостта на промените в икономическата мотивация на стопанските агенти, т.е. те да ориентират поведението си в зависимост от личния колективен или обществен интерес.
Четвърта характеристика на избора е, че той винаги е икономизиран. Това означава определената рационална структура на потребностите да се задоволи с най-малък разход на блага, т.е. най-икономичното им изразходване.

г) Принцип на алтернативния разход
Когато се избере един вариант за изразходване на ресурсите и задоволяване на потребностите всички други остават нереализирани. Най-високо оценената жертва на възможност за използване на благата се нарича алтернативен избор. Най-високата стойност на благата за задоволяване на незадоволена алтернативна потребност се нарича алтернативен разход.

д) Принцип на пределното мислене
С него се съпоставя какъв полезен ефект се получава от всяка допълнителна единица разход.

е) Принципи на конкуренцията и кооперацията
Поради ограничеността на благата хората се конкурират за тяхното придобиване. Конкуренцията е съперничество и борба за привличане на желана част от недостатъчните блага. Туй като потребителите са свързани с определени хора, социални групи или институции конкуренцията се проявява като взаимоотношение между тях.
Кооперацията е другата страна на конкуренцията, това означава постигане на обща цел, т.е. кооперацията, както изключва така и допълва конкуренцията.

ж) Принцип на информираността
Информацията е особен ресурс, необходим за бита и стопанската дейност. Той е неосезаем актив, който хората използват, за да направят своя избор при осъществяване на някаква дейност. Колкото по-навременна, точна и адекватна е информацията, толкова по-рационално ще се използват ресурсите за поставените цели.

з) Принцип на последователния ефект
Всяко икономическо действие или бездействие има вторичен ефект, който се прибавя или приспада към непосредствения ефект от дейността на хората.

и) Принцип за проверка на теорията в практиката
Научната обоснованост на всяка икономическа теория се доказва и удостоверява стопанския живот. Това значи, че една теория и решенията, които тя дава за определени ситуации трябва да осигуряват положителното бъдещо развитие на бизнеса и икономиката.

3. Инструментариум на икономическия анализ
За да формулира своите хипотези, ... и да даде отговор на определени въпроси, икономическата наука използва следните методи:
а) метод на научната абстракция:
Това е метод, при който в дадена територия едни фактори се приемат за значими, а други за незначими и се игнорират при обясняване на дадено явления.
б) Исторически и логически метод
Тези 2 метода са в единство, т.е. процесите и явленията трябва да бъдат обяснявани в тяхната историческа последователност, като се отчита логическата им обвързаност и зависимост.
в) Анализ и синтез
Чрез анализа сложната икономическа реалност се разделя на съставящите я елементи и те се изучават по отделно.
При метода на синтеза след като се изучават детайлно отделните хипотези, теории или явления знанията за тях се съчетават за първоначално изследваната икономическа реалност.
г) Индукция и дедукция
Индуктивния метод означава правенето на съждения от единичното към общото.
При дедукциятасужденията са в обратен ред от общото към чуждото.
д) Икономически експеримент
Неговото използване е ограничено, тъй като може да доведе до сериозни икономически и социални последици.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни проблеми и методология на икономическата теория 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.