Основни принципи на макроикономическата теория и политика


Категория на документа: Икономика


Тема 1

Основни принципи на макроикономическата теория и политика

I - Функции и предмет на МИТ

1. Определение за МИТ - научна система която обхваща принципите на организация, функциониране и оптимизиране на резултатите отразяващи общото поведение на националните стопански системи. За разлика от Микройкономическите теории която е система от теоретични принципи Макро е реалната стопанска среда, националната икономика с цялата съвкупност от стоп. единици и техните пазарни взаимоотношения. Тяхното обобщено поведение изразява състоянието и функционирането на националното стопанство като цяло, като МИ система като макроикономика.

2. Основни функции на МИТ
2.1. Познавателна функция - свързана е с изучаването на различни страни на макроикономиката.
2.2. Методологична функция - свързана е с използването на системата от научни инструменти, подходи, модели и други методи, чрез които става възможно най-цялостното изследване на свойствата и механизмите на макроикономиката.
2.3. Приложна функция - свързана е с оказване на целенасочено въздействие върху макроикономическата система за постигане на определено състояние или динамика в нейното развитие.Изгражда се на основата на първите две функции.

3. Предмет на МИТ - разглеждана като съставна част на общата ик.теория,обхваща:
- Системата от теоретични принципи за функционирането на националнита икономика в нейната цялостност.
- Системата от принципи за формирането и провеждането на определени МИ политики.

По конкретно МИТ включва разглеждането на:
1 - формирането на равнището и структурата на националнато производсво
2 - постигната степен на заетост на труда и безработицата
3 - процесите на инфлация и дефлация
4 - инвестиционната активност в нац. cтопанство
5 - взаимодействието на съвкупното търсене и съвкупното предлагане както и поставянето на равновесие между тях
6 - формирането на вноса и износа,фалутния курс и платежния баланс
7 - функционирането на механизмите на фискалната и паричната МИПолитика както и постигането на МИ стабилизация

II - Приоритети и цели на МИТ

Основните приоритетни направления на МИ анализ са:

1. Изследване равнището на националното производство и темповете на икономически растеж.
Това равнище се формира в зависимост от производствените резултати на всички фирми и изразява обобщено националните производствени възможности в ик. потенциал на макроикономиката, при условията на цялостно и ефективно използване на националните ресурси.
Обобщаващ измерител на равнището на националното производство е БВП. Неговият обем се определя от физическия обем на всички стоки и услуги създадени в националната икономика за крайно потребление и равнището на техните цени. Може да се изчисли по формулата: q.p
q - обема на стоки
p - техните цени
Икономическия растеж е налице когато равнището на националното производство реално нараства, когато е налице увеличаване на физическия обем на БВП, намира израз в икономическия подем на националното стопанство. В определени периоди обаче се наблюдава състояние на ик. спад (обема на БВП намалява). Тези колебания в равнището на националните производства показва, че те се развиват цикличнo.
Тенденциите в ик. растеж може да се определят чрез използването на кривата на производствените възможности. Темпат на ик. растеж може да се определи чрез процентното нарастване на реалния БВП за даден период.

2. Определяне на равнището на заетост и степента на безработица
Не подлежи на съмнение че колкото по-пълно и по-рационално се използват ресурсите, толкова по-рационално ще е производството на националното производство. И тъй като най-ценният ресурс е труда, то постигането на пълна заетост на труда се смята за важно условие за цялостното и ефективно използване на всички други ресурси в националното стопанство.
При пълна заетост на ресурсите на националното производство е на границата на производствените възможности (представена чрез кривата на производствените възможности). Това означава че с постигнатото максимално възможното равнище на национално производство т.е. неговият ик. потенциал.

3. Измерване на равнището на цените и темпа на инфлация и дефлация.
Инфлацията е процес на нарастване на общото равнище на цените на всички стоки и услуги в националната икономика, а Дефлацията е свързана с общото намаляване на цените на всички стоки и услуги в националната икономика.

Темпат на инфлация представлява процентно изменение в равнището на цените за даден период и се измерва с помощта на индекса на потребителските цени (CPI) по формулата:

Темп на инфлация: CPIt - CPIв

CPIв
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни принципи на макроикономическата теория и политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.