Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурително дружество


Категория на документа: Икономика
"Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД е лидензирано да извършва допълнително пенсионно осигуряване - Лиценз № 6 от 3 октомври 2000 г. Съгласно получения лиценз Дружеството създаде Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд, Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд и Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд. Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество развива своята дейност и управлява пенсионните фондове в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Капиталът на Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружеаво ЕАД вмлиза на 11,600 хил. лв. и е изцяло внесен.
В своята дейност Дружеството се ръководи от общата за всички компании на групата Ай Ен Джи мисия - Да подпомага своите клиенти да планират финансово си бъдеще.
"Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД има едностепенна система за управление. Съветът на директорите се състои от:

Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество се управлява от екип от професионални мениджъри, които имат значителен опит в управлението на големи корпоративни структури и инвестиционни портфейли.

Основни насоки в дейността на "Ай Ен Джи Пенсионно-осигурително дружество" ЕАД нрез 2012 г.
През 2012 г. дейността на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД бе насочена към:
(r) Утвърждаване на позициите на Дружеството в пенсионнооснгурителната индустрия на България;
(r) Професионално управление на средствата на осигурените лица в условията на глобална криза на финансовите пазари;
(r) Поддържане на високи професионални стандарти в обслужването на своите клиенти по индивидуални и групови договори.
(r) Осъществяване на проект за актуализация на базата данни на клиентите на пенсионните фондове, с оглед възможността за осъществяване на директен контакт с тях и предоставяне на допълнителна информация и услуги.

Утвърждаване позициите на Дружеството в пенсионноосигурителпата индустрия на България
(r) Управляваните от Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество фондове - Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд, Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд и Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд - наброяват вече 335,610 /данни КФН/ клиенти и притежават нетни активи на стойност 548,341 хил. лв. В условията на продължаващата финансова криза, Дружеството запази пазарният дял по размер на нетните активи, който към 31 декември 2012г. е 9,62% (31 декември 2011 г.

I. Основни оповестявания във финансовите отчети на ING Пенсионноосигурително дру

Етапи на годишното счетоводно приключване и съдържание на годишните финансови отчети на пенсионноосигу- рителните дружества
В процеса на годишното счетоводно приключване е целесъобразно да се спазват следните етапи:
* Провеждане на годишна инвентаризация на активите и пасивите на дружеството и счетоводно отразяване на констатираните, различия. Следва да се обърне особено внимание на разчетните взаимоотношения с Националната агенция за приходите, банката-попечител, инвестиционните посредници и инвестиционните консултанти. При установено неизпълнение на техните договорни задължения да се предприемат мерки за получаване на съответни неустойки;
Съобразно изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане и Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионно- осигурителното
* дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, към 31 декември на финансовата година се извършва последващо оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи, инвестиционните имоти, финансовите инструменти, паричните средства във валута, както и на вземанията и задълженията във валута;
* В съответствие с изискванията на Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, се налага преоценка към 31 декември на съответната година на формирания резерв;
* Препоръчително е към 31 декември да се извършва преоценка и на резервите за гарантиране на минимална доходност и на техническите резерви за целите на съответните пенсионни фондове, с оглед поддържане на техния размер;
* След приключване на съответните сметки за разходи и приходи и установяване на годишния финансов резултат от дейността на дружеството се преминава към изготвяне на отделните отчети, включени в състава на годишния финансов отчет;
* Преобразуване на финансовия резултат от дейността на пенсионноосигурителното дружество за целите на данъчното облагане и изготвяне на данъчна декларация на дружеството;
Посочените до тук шест етапа имат отношение към изготвянето на финансовите отчети с общо предназначение.
* Изготвяне на вътрешни отчети за управлението за финансовата година. От особена важност е получената навременна информация за конкретни видове приходи и разходи с оглед коригиране размера на получаваните такси или изплащаните възнаграждения на персонала, осигурителните посредници и пр.;
* Изготвяне на справки, които се предоставят на Комисията за финансов надзор, както следва:
- справка за собствения капитал и ликвидните активи на пенсионноосигурително дружество към края на отчетната година;
- справка за състоянието на пенсионния резерв за целите на универсалния и/или доброволния пенсионен фонд към 31 декември на отчетната година;
- справка за състоянието на резервите за гарантиране на минимална доходност при професионален и универсален пенсионен фонд;
- справка за състоянието на техническите резерви за доброволен пенсионен фонд;
- справка за размера на собствените средства по чл. 121 в, ал.
11 от КСО;
- справка за състоянието на инвестираните активи извън страната на пенсионноосигурителното дружество за отчетната година;
- справка за приходите от основната дейност

След изготвяне на всички видове отчети, за нуждите на външните и вътрешните потребители се преминава към извършване на финансово-счетоводен анализ на информацията от финансовите отчети с общо предназначение и от вътрешните управленски отчети.
В съответствие с изискванията на МСС 1 Представяне на финансови отчети, пенсионноосигурителните дружества следва да изготвят годишен финансов отчет със следните съставни части

* Отчет за финансовото състояние;
* Отчет за всеобхватния доход;
* Отчет за паричните потоци;
* Отчет за промените в собствения капитал;

* дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, към 31 декември на финансовата година се извършва последващо оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи, инвестиционните имоти, финансовите инструменти, паричните средства във валута, както и на вземанията и задълженията във валута;
* В съответствие с изискванията на Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, се налага преоценка към 31 декември на съответната година на формирания резерв;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурително дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.