Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД


Категория на документа: Икономика


свързани с актива. Всички останали разходи се отразяват в отчета за доходите като текущи разходи.

Нетекущи нематериални активи

Нетекущи нематериални активи

Год. Приключила
На 31 декември

2012г
2011г
Лицензии

42
61
Всичко:
42
61


Текущи вземания

Текущи вземания
Год. Приключила
На 31 декември

2012
2011
Вземания от свързани предприятия
30
32
Данъци за възстановяване
0
0
Авансово платен данък
0
0
Други текущи вземания
91
117
Всичко
121
149

Сумата от 121 хил. лева представлява сбор от сумите за авансово вземания от управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване в размер на 30 хил. лева и начислените лихви по депозити в размер на 91 хил. лева.

Парични средства

Парични средства

Год. ПриключилаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.