Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД


Категория на документа: Икономика


Провизиите се признават когато "Пенсионноосигурителен институт" АД има текущо
задължение, възникнало в резултат на минало събитие. Не се признават провизии, свързани с бъдещи разходи за дейността на Дружеството. Оценката на провизиите е размерът на признатата провизия, представляваща най- добрата приблизителна оценка на разходите, които са необходими за уреждане на текущото задължение към датата на съответния финансов отчет.

Приходи и разходи

Приходите и разходите се отчитат при спазване на принципа за съпоставимост към момента на тяхното възникване. Приходите се признават до размера на вероятните икономически изгоди за дружеството и ако могат да бъдат надеждно измерени. Приходите от оперативна дейност се формират от събрани такси и удръжки от управляваните от "Пенсионноосигурителен институт" АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Доходи на наети лица

Дружеството отчита като краткосрочни задълженията си към персонала по неизползвани отпуски, които се очаква да бъдат използвани в рамките на 12 месеца след датата на баланса, както и неизплатените заплати. Доходите при прекратяване са дължими когато трудовото правоотношение се прекратява от дружеството преди нормалния срок за пенсиониране, или когато наето лице се съгласи на доброволно напускане в замяна на тези доходи. Дружеството признава доходите при прекратяване, когато последното се е ангажирала или да прекрати трудовото правоотношение на наети лица съгласно оповестен план без възможност за оттегляне, или предостави доходи при прекратяване в резултат на направено предложение с цел поощряване на доброволно напускане. Доходи, дължими след повече от 12 месеца след края на отчетния период се дисконтират до тяхната сегашна стойност.

Данъчно облагане

Текущият данък включва сумата на данъка, която следва да се плати върху облагаемата печалба за периода, въз основа на ефективната данъчна ставка, или действаща такава в деня на изготвяне на баланса и всички корекции върху дължимия данък за минали години. Дружеството определя данък печалба в съответствие с действащото законодателство. Данък печалба се изчислява на база на облагаемата печалба, получена след преобразуване на финансовия резултат според изискванията на Закона за корпоративно подоходно облагане. Отсроченият данък се изчислява чрез прилагане на метода на балансовите пасиви върху всички временни разлики между балансовата стойност, съгласно счетоводните отчети и стойностите, изчислени за данъчни цели. Отсроченият данък се изчислява на базата на данъчните ставки, които се очакват да бъдат действащи, когато актива се реализира или задължението се погаси. Отсрочен данъчен актив се признава само до размера, до който е вероятно получаването на
бъдещи печалби, срещу които може да се оползотворят неизползваните данъчни загуби или данъчен кредит. Отсрочените данъчни активи се намаляват в съответствие с намалението на вероятността за реализиране на данъчни ползи.

Свързани лица

За целите на настоящия финансов отчет Дружеството представя като свързани лица
акционерите, техните дъщерни и асоциирани дружества, служители на ръководни
постове и членовете на Съвета на директорите, както и близки членове на техните
семейства, включително и дружествата, се смятат и се третират като свързани лица.

Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки

Международните счетоводни стандарти изискват от ръководството да приложи някои
счетоводни предположения и приблизителни преценки при изготвянето на годишния финансов отчет на Дружеството при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те се извършват на основата на най-добра преценка, която е направена от ръководството към дата на изготвяне на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет. Приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други фактори, включително очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. Достоверността на приблизителните оценки и преценки се преразглежда редовно.

Нетекущи материални активи

Нетекущи материални активи

Год.приключила
31 декември

2012г.
2011г.
Компютърни системи
5
5
Офис обзавеждане
0
1
Разходи за придобиване на нетекущи МА
1
3
Всичко
6
9

В групата се включват нетекущи материални активи с полезен срок на експлоатация повече от една година и първоначална стойност над 700 лева. При придобиване на актив от тази група, той се отчита по стойност, включваща освен покупната цена и всички мита, невъзстановими данъци върху покупката и преките разходи за привеждане на актива в работно състояние. Последващи разходи, направени за подмяната на част от имоти, машини, съоръжения и оборудване, които са индивидуално счетоводно отразени, включително разходи за ремонт, се капитализират. Други последващи разходи се капитализират само в случаите, при които е вероятно "Пенсионноосигурителен институт" АД да получи в бъдеще икономически изгоди,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.