Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД


Категория на документа: ИкономикаАмортизацията се начислява на база линейния метод по установени амортизационни норми за нетекущи нематериални активи. На нематериалните активи се начислява амортизация от датата, от която са в употреба. По-долу са представени използваните годишни амортизационни норми:

счетоводна
данъчна
Патенти и лицензии
15%
15%
Компютърни конфигурации
50%
50%
Офис обзавеждане
15%
15%

Нетекущи финансови активи

Нетекущите финансови активи се оценяват като се спазват изискванията на МСС 32 и МСС 39, на "Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, и за изискванията за воденето на индивидуалните партиди" на Комисията за финансов надзор и утвърдените Правила за оценка на активите и пасивите на "Пенсионноосигурителен институт" АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
Нетекущите финансови активи посочени в баланса включват:

• Нетекущи материални активи
• Нетекущи нематериални активи
• Други нетекущи активи (отсрочени данъчни активи)

Парични средства

За целите на отчета за паричния поток са включени паричните средства в брой, и в
разплащателните сметки. Паричните средства са оценени по номинална стойност.

Банкови депозити

Банковите депозити се отчитат по номинална стойност на средствата във функционална валута. Начислената по условията на съответния договор лихва към датата на начисляване се отчита като приход.

Ценни книжа

"Пенсионноосигурителен институт" АД отчита сделките с ценни книжа по метода дата на уреждане, в съответствие с изискванията на МСС 32 и МСС 39 - Финансови инструменти - признаване и оценяване. При първоначално признаване финансовите активи се оценяват по цена на придобиване. Последващата оценка на ценните книжа се извършва по справедлива стойност, определена съгласно разпоредбите на "Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията за воденето на индивидуалните партиди". Дружеството извършва последваща оценка на ценните книжа в края на всеки месец.

Вземания и задължения

Вземанията се отчитат и оповестяват по себестойност, намалена с евентуална загуба поради несъбираемост. Прегледът за наличието на евентуални загуби поради несъбираемост се извършва в периода на подготовка за съставянето на годишния финансов отчет. Задълженията към доставчиците и другите задължения се обезценяват при наличие на условия за това, което е преценка на ръководството на дружеството.

Разходи за бъдещи периоди

Тук се отнасят всички разходи, които са платени в отчетният период ,но се отнасят за бъдещи отчетни периоди.

Резерв за гарантиране на минимална доходност

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) "Пенсионноосигурителен институт" АД заделя резерв за гарантиране на минималната доходност за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в размер не по-малък от 1 на сто и не повече от 3 на сто от активите на съответния фонд. Отчисленията за този резерв се признават за разход на Дружеството и не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Провизии, условни задължения и условни пасиви
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.