Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД


Категория на документа: Икономика


Изменението влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2012 г.
Изменението пояснява определянето на отсрочените данъци за инвестиционни имоти,
оценени по справедлива стойност. То въвежда оборимото предположение, че
отсрочените данъци върху инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност
съгласно модела за справедлива стойност в МСС 40, трябва да се определят въз основа
на това, че балансовата им стойност ще бъде възстановена чрез продажба. В допълнение, изменението въвежда изискването, че изчислените отсрочени данъци
върху не амортизируемите активи, които са оценени чрез приложение на модела за
преоценка в МСС 16, винаги трябва да се определят на база продажбата на актива.
Дружеството не очаква някакъв ефект върху финансовото състояние или резултати от
дейността.

МСС 19 Доходи на наети лица (Изменения)
Изменението влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.
СМСС публикува редица изменения в МСС 19. Те варират от фундаментални промени,
като например премахването на коридорния подход и концепцията за очакваната
възвръщаемост по активите на плана, до прости разяснения и промени във
формулировката на текстовете. По-ранното прилагане е разрешено. Дружеството не
очаква съществен ефект върху финансовото състояние или резултати от дейността.

Следните нови стандарти, изменения и разясненията са били издадени от СМСС,
но все още не са в сила за финансовата година, започваща на 1 януари 2012 и не са
по-ранно приети от дружеството, като ръководтсвото е преценило, че ще бъдат
приложени в годишните финансови отчети на дружеството, когато влизат официално в
сила:
МСС 27 Индивидуални финансови отчети (Преработен)
Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
МСС 32 Финансови инструменти (Изменение): Представяне - Нетно представяне на
финансови активи и финансови пасиви
МСФО 9 Финансови инструменти: Класификация и оценяване
Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2015.

МСФО 10 Консолидирани финансови отчети
Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.

МСФО 11 Съвместни споразумения
МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия
Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.

МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.

КРСФМО 20 Разходи за разкривка във фазата на експлоатация на повърхността на
рудник
Изменението влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.
Валутни операции

Операциите с чуждестранна валута се отчитат във функционална валута по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката. Парични активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционална валута по заключителния курс в деня на изготвяне на баланса. Непаричните активи и пасиви деноминирани в чуждестранни валути, които се отчитат по справедлива стойност, се превръщат във функционална валута по курса на датата, към която е определена справедливата стойност на съответния актив или пасив. Курсови разлики, възникващи от превалутирането във функционална валута се отчитат като печалби и загуби,
освен разлики, възникващи от превалутирането във функционална валута на капиталови инструменти на разположение за продажба. От 1997 г. обменният курс на българския лев (BGN) e фиксиран към евро (EUR) в съотношение 1 EUR = 1.95583 лв.

АмортизацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.