Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД


Категория на документа: Икономика


i- брой периоди
Рисковата премия е разликата между доходността до падеж на корпоративна,общинска, или ипотечна облигация и ДЦК със сходен падеж. Дружеството анализира нивото на рисковата премия и нейното съответствие с кредитния рейтинг на емитента.

Валутен риск се измерва, чрез количествено определяне на нетната експозиция към всяка валута, различна от лев и евро, като процент от нетните активи на пенсионния фонд.
Ценови риск, свързан с инвестиции в акции се измерва, чрез приложимия за съответния пазар
количествен метод от изброените:
- Историческа волатилност измерена, чрез стандартно отклонение;
- ß-коефициента към индексите на съответните пазари;
- При невъзможност за прилагане на горните две, Дружеството използва стандартното
отклонение на индексите на регулираните пазари, на които се търгуват дадени акции, като заместител при цялостния анализ на портфейлите.

Кредитен риск е общо рискът от намаляване на стойността на финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извън борсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност.

Дружеството разглежда три основни вида кредитен риск:
Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна по извън борсови сделки като валутни форуърди, лихвени суапи, и други извън борсови
инструменти, разрешени от нормативната база. Стойността на риска от неизпълнение на задълженията на насрещната страна във връзка със сключени с нея един или повече форуърдни валутни договори и/или договори за лихвен суап не може да надхвърля 5 на сто от нетните активи на Дружеството.
Сетълмент риск - чрез стойността на всички неприключили сделки с една насрещна страна като процент от нетните активи.
Инвестиционен кредитен риск - риск от намаляване на стойността на позицията в един дългов финансов инструмент поради кредитно събитие при емитента на този инструмент. Кредитно събитие включва обявяване в несъстоятелност, неплатежоспособност, промяна в контрола, съществена промяна в капиталовата структура, намаляване на кредитния рейтинг и др.
При управлението на кредитния риск се изисква от потенциални контрагенти наличието на висок кредитен рейтинг. Дружеството изисква обезпечения за своите вземания.

Ликвидният риск се анализира на база историческите входящи и изходящи парични потоци.

Оперативният риск се измерва, чрез качествени измерения, базирани на анализ на
служителите, процесите, моделите и технологичната обезпеченост на Дружеството.

Законов риск - чрез наблюдение всички рискове, свързани с промени в КСО и/или други нормативни актове, регулиращи инвестиционната дейност пенсионноосигурителните дружества.
Политическият риск който произтича от поява на промени в политическото пространство които могат да доведат до промени в инвестиционните условия при които Дружеството осъществява своята дейност.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.