Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД


Категория на документа: ИкономикаСделки с УПФ, ППФ, ДПФ
Приходи от :
31.12.2012г.
31.12.2011г.
1.УПФ
373
248
2.ППФ
59
39
3.ДПФ
3
1

Сделки с ПЕЛА ЕООД
Разходи за:
31.12.2012г.
31.12.2011г.
Наеми
91
91
Наем за Интегрирана информационна с-ма
20
18

Сделки с управленски персонал

Начислени разходи за възнаграждения на СД за 2012 година в размер на 20 хил. лева.

Събития след датата на баланса

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на баланса, които да променят финансовите отчети към 31.12.2012 г.

Политика на ръководството по отношение на риска

Структури отговарящи за управлението на риска: Дейностите по идентифициране, измерване, анализ и управление на рисковете, свързани с портфейлите се осъществяват от: - Комитет по управление на риска. Комитетът по управление на риска се състои от Изпълнителен директор, Инвестиционен консултант и Мениджър по управление на риска. - Специализирана служба "Вътрешен контрол" във връзка с периодични проверки на системата за наблюдение, измерване и управление на риска.
- Съвет на директорите.

Функции на структурите отговарящи за управлението на риска: Съветът на директорите разглежда предоставената му информация от Комитета по управление
на риска, Мениджъра по управление на риска и при необходимост взема съответните решения. Комитетът по управление на риска съблюдава и документира спазването на ограниченията за инвестиране, предвидени в Кодекса за социално осигуряване, Правилниците за организацията и дейността на фондовете и инвестиционната политика, при сключването на всяка сделка. Специализираната служба "Вътрешен контрол" следи дейността на системата за наблюдение, измерване и управление на риска и издава препоръки при установяване на допуснати нарушения на нормативните изисквания. При констатирани сериозни нарушения, докладва на Съвета на директорите на Дружеството, а когато това е предвидено в действащо законодателство, ръководителят на специализираната служба "Вътрешен контрол", съгласувано
с представляващите дружеството, уведомява и Комисията за финансов надзор.
За измерването на различните видове се използват следните методи:

Лихвен риск се измерва, чрез метода на модифицирана дюрация.

Модифицирана Дюрация = (Маколи Дюрация)/( 1 + У/n), kъдето:
Маколи Дюрация - средно-претеглени парични потоци на база време:
Маколи Дюрация = Σ [ (Сегашна Стойност на Паричен Поток)i х (Време до Настъпване на Паричен Поток) i ] / Цена на Облигация където:
У - доходност до падеж
n - брой лихвени плащания в годинаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.